Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.130 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem § 3 i 4.
§  2.  Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.).
§  4.  Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY

Objaśnienia:

Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

1 - dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,

2 - tranzyt,

3 - składowanie celne,

4 - uszlachetnianie czynne,

5 - odprawa czasowa,

6 - uszlachetnianie bierne,

7 - wywóz,

8 - wolny obszar celny.

Lp.Urząd

Oddział

Kod

identyfikacyjny urzędu oddziału

Procedury celneUwagi
12345
ILubelski Urząd Celno-Skarbowy

w Białej Podlaskiej

308000
1Oddział Celny w Białej Podlaskiej3010101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny w Małaszewiczach3010201,2,3,4,5,6,7,8towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu;

ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia

3Oddział Celny w Koroszczynie3010401,2,3,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
4Oddział Celny w Terespolu3010501,2,5,7towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
5Oddział Celny Drogowy w Terespolu3010601,2,5,7towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
6Oddział Celny w Sławatyczach3010701,2,5,7towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
7Oddział Celny w Lublinie3020101,2,3,4,5,6,7
8Oddział Celny w Puławach3020201,2,3,4,5,6,7
9Oddział Celny w Chełmie3020401,2,3,4,5,6,7,8
10Oddział Celny w Dorohusku3020501,2,3,4,5,6,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
11Oddział Celny Drogowy w Dorohusku3020601,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
12Oddział Celny Port Lotniczy Lublin3020701,2,3,4,5,6,7,8
12aOddział Celny Pocztowy w Lublinie3020801,2,3,4,5,6,7towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
13Oddział Celny w Zamościu3030101,2,3,4,5,6,7
14Oddział Celny w Hrebennem3030201,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
15Oddział Celny w Hrubieszowie3030301,2,3,4,5,6,7towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym
16Oddział Celny w Zosinie3030401,2,5,7towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
17Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim3030801,2,3,4,5,6,7
18Oddział Celny w Dołhobyczowie3030911,2,5,7towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
IIPodlaski Urząd Celno-Skarbowy

w Białymstoku

318000
1Oddział Celny w Białymstoku3110101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy3110201,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy3110301,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

4Oddział Celny w Siemianówce3110501,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny w Połowcach3110601,2,5,7towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
6Oddział Celny

w Bobrownikach

3110701,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

7Oddział Celny w Łomży3120101,2,3,4,5,6,7
8Oddział Celny w Suwałkach3130101,2,3,4,5,6,7
9Oddział Celny w Augustowie3130201,2,3,4,5,6,7
IIIPomorski Urząd Celno-Skarbowy

w Gdyni

328000
1Oddział Celny "Basen V" w Gdyni3210101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni3210301,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni3210501,2,3,4,5,6,7
4Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni3210701,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku3220101,2,3,4,5,6,7
6Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku3220201,2,3,4,5,6,7,8
7Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku3220301,2,3,4,5,6,7,8
8Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo3220501,2,3,4,5,6,7,8
9Oddział Celny w Tczewie3220601,2,3,4,5,6,7
10Oddział Celny w Kwidzynie3220701,2,3,4,5,6,7
11Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku3220801,2,3,4,5,6,7,8
12Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim3220901,2,3,4,5,6,7towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
13Oddział Celny w Słupsku3230101,2,3,4,5,6,7
14Oddział Celny w Chojnicach3230201,2,3,4,5,6,7
IVŚląski Urząd Celno-Skarbowy

w Katowicach

338000
1Oddział Celny w Chorzowie3310101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny w Tychach3310201,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny w Sławkowie3310301,2,3,4,5,6,7
4Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice3310401,2,3,4,5,6,7,8
5Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice3310501,2,3,4,5,6,7,8
6Oddział Celny w Gliwicach3320101,2,3,4,5,6,7,8
7Oddział Celny w Raciborzu3320301,2,3,4,5,6,7
8Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu3320401,2,3,4,5,6,7towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
9Oddział Celny w Częstochowie3330101,2,3,4,5,6,7
10Oddział Celny w Czechowicach-

-Dziedzicach

3350101,2,3,4,5,6,7
11Oddział Celny w Żywcu3350201,2,3,4,5,6,7
VŚwiętokrzyski Urząd Celno-

Skarbowy w Kielcach

348000
1Oddział Celny w Kielcach3410101,2,3,4,5,6,7,8
2Oddział Celny w Starachowicach3410201,2,3,4,5,6,7,8
3Oddział Celny w Sandomierzu3410301,2,3,4,5,6,7,8
VIMałopolski Urząd Celno-

Skarbowy w Krakowie

358000
1Oddział Celny II w Krakowie3510201,2,3,4,5,6,7,8
2Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice3510301,2,3,4,5,6,7,8towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym
3Oddział Celny w Chyżnem3510501,2,3,4,5,6,7
4Oddział Celny w Andrychowie3510601,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny w Nowym Sączu3530101,2,3,4,5,6,7
6Oddział Celny w Tarnowie3530301,2,3,4,5,6,7
VIIŁódzki Urząd Celno-Skarbowy

w Łodzi

368000
1Oddział Celny I w Łodzi3610101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny w Sieradzu3610301,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny II w Łodzi3620101,2,3,4,5,6,7
4Oddział Celny w Kutnie3620301,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-

Lublinek

3620401,2,3,4,5,6,7,8
6Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim3630101,2,3,4,5,6,7
VIIIWarmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie378000
1Oddział Celny w Olsztynie3710101,2,3,4,5,6,7,8
2Oddział Celny w Korszach3710201,2,3,4,5,6,7,8
3Oddział Celny w Bezledach3710301,2,3,4,5,6,7,8procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
4Oddział Celny w Bartoszycach3710401,2,3,4,5,6,7,8
5Oddział Celny w Ełku3710501,2,3,4,5,6,7
6Oddział Celny w Gołdapi3710601,2,3,4,5,6,7,8procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
7Oddział Celny w Elblągu3720101,2,3,4,5,6,7,8
8Oddział Celny w Braniewie3720201,2,3,4,5,6,7,8
9Oddział Celny w Gronowie3720301,2,3,4,5,6,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
10Oddział Celny w Iławie3720401,2,3,4,5,6,7,8
11Oddział Celny w Grzechotkach3720501,2,3,4,5,6,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
IXOpolski Urząd Celno-Skarbowy

w Opolu

388000
1Oddział Celny w Opolu3810101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny w Kędzierzynie-

-Koźlu

3810301,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny w Nysie3810401,2,3,4,5,6,7
XWielkopolski Urząd Celno-

Skarbowy w Poznaniu

398000
1Oddział Celny w Poznaniu3910101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny "MTP" w Poznaniu3910201,2,3,4,5,6,7wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
3Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica3910301,2,3,4,5,6,7,8
4Oddział Celny w Gądkach3910401,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny w Pile3920101,2,3,4,5,6,7
6Oddział Celny w Lesznie3930101,2,3,4,5,6,7
7Oddział Celny w Nowym Tomyślu3930201,2,3,4,5,6,7
8Oddział Celny w Kaliszu3940101,2,3,4,5,6,7
9Oddział Celny w Koninie3940201,2,3,4,5,6,7
XIPodkarpacki Urząd Celno-

Skarbowy w Przemyślu

408000
1Oddział Celny w Przemyślu4010101,2,3,4,5,6,7,8
2Oddział Celny w Medyce4010301,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
3Oddział Celny Kolejowy Przemyśl- Medyka4010401,2,5,7,8
4Oddział Celny w Jarosławiu4010501,2,3,4,5,6,7,8
5Oddział Celny w Korczowej4010601,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

6Oddział Celny w Budomierzu4010801,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
7Oddział Celny w Rzeszowie4020101,2,3,4,5,6,7,8
8Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka4020201,2,3,4,5,6,7,8
9Oddział Celny w Dębicy4020401,2,3,4,5,6,7,8
10Oddział Celny w Stalowej Woli4020501,2,3,4,5,6,7,8
11Oddział Celny w Mielcu4020601,2,3,4,5,6,7,8
12Oddział Celny w Krośnie4040101,2,3,4,5,6,7,8
13Oddział Celny w Krościenku4040301,2,5,7procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
XIILubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim418000
1Oddział Celny w Zielonej Górze4110101,2,3,4,5,6,7,8
2Oddział Celny w Olszynie4110201,2,3,4,5,6,7,8
3Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim4120101,2,3,4,5,6,7,8
4Oddział Celny w Świecku4120201,2,3,4,5,6,7,8
XIIIZachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie428000
1Oddział Celny w Szczecinie4210101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie4210301,2,3,4,5,6,7,8
3Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów4210501,2,3,4,5,6,7,8
4Oddział Celny w Stargardzie4210601,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny w Świnoujściu4210801,2,3,4,5,6,7,8
6Oddział Celny w Koszalinie4220101,2,3,4,5,6,7
7Oddział Celny w Kołobrzegu4220201,2,3,4,5,6,7
8Oddział Celny w Szczecinku4220301,2,3,4,5,6,7
XIVKujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu438000
1Oddział Celny II w Bydgoszczy4310201,2,3,4,5,6,7,8
2Oddział Celny w Inowrocławiu4310301,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny w Toruniu4320101,2,3,4,5,6,7
4Oddział Celny we Włocławku4320301,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny w Grudziądzu4320401,2,3,4,5,6,7
XVMazowiecki Urząd Celno-

Skarbowy w Warszawie

448000
1Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie4410101,2,3,4,5,6,7towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
2Oddział Celny IV w Warszawie4410401,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny V w Warszawie4420101,2,3,4,5,6,7
4Oddział Celny VI w Warszawie4420201,2,3,4,5,6,7
5Oddział Celny Osobowy w Warszawie4430101,2,3,4,5,6,7,8
6Oddział Celny Towarowy I w Warszawie4430201,2,3,4,5,6,7,8
7Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin4430501,2,3,4,5,6,7,8
8Oddział Celny w Radomiu4440101,2,3,4,5,6,7,8
9Oddział Celny w Grójcu4440201,2,3,4,5,6,7,8
10Oddział Celny I w Pruszkowie4450101,2,3,4,5,6,7,8
11Oddział Celny w Płocku4450501,2,3,4,5,6,7
12Oddział Celny w Siedlcach4460101,2,3,4,5,6,7,8
13Oddział Celny w Garwolinie4460201,2,3,4,5,6,7
14Oddział Celny w Ciechanowie4470101,2,3,4,5,6,7
15Oddział Celny w Ostrołęce4470201,2,3,4,5,6,7
XVIDolnośląski Urząd Celno-

Skarbowy we Wrocławiu

458000
1Oddział Celny I we Wrocławiu4510101,2,3,4,5,6,7
2Oddział Celny II we Wrocławiu4510201,2,3,4,5,6,7
3Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice4510301,2,3,4,5,6,7,8
4Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice4510401,2,3,4,5,6,7,8
5Oddział Celny w Legnicy4520101,2,3,4,5,6,7,8
6Oddział Celny w Polkowicach4520201,2,3,4,5,6,7
7Oddział Celny w Żarskiej Wsi4520301,2,3,4,5,6,7
8Oddział Celny w Wałbrzychu4540101,2,3,4,5,6,7,8

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Lp.Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny urzędu

oddziału

Zakres uprawnień
1234
ILubelski Urząd Celno-Skarbowy

w Białej Podlaskiej

308000
1Oddział Celny w Białej Podlaskiej301010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny w Małaszewiczach301020pełny zakres
3Oddział Celny w Koroszczynie301040pełny zakres
4Oddział Celny w Lublinie302010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
5Oddział Celny w Puławach302020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
6Oddział Celny w Chełmie302040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
7Oddział Celny w Dorohusku302050tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
8Oddział Celny Drogowy w Dorohusku302060pełny zakres
9Oddział Celny w Zamościu303010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
10Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim303080tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
IIPodlaski Urząd Celno-Skarbowy

w Białymstoku

318000
1Oddział Celny w Białymstoku311010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
2Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy311020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
3Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy311030pełny zakres
4Oddział Celny w Siemianówce311050tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
5Oddział Celny w Łomży312010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
6Oddział Celny w Suwałkach313010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
7Oddział Celny w Augustowie313020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
IIIPomorski Urząd Celno-Skarbowy

w Gdyni

328000
1Oddział Celny "Basen V" w Gdyni321010pełny zakres
2Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni321030pełny zakres
3Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni321050z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
4Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku322010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
5Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku322020pełny zakres
6Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku322030pełny zakres
7Oddział Celny w Tczewie322060tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
8Oddział Celny w Kwidzynie322070tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
9Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku322080pełny zakres
10Oddział Celny w Słupsku323010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
11Oddział Celny w Chojnicach323020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
IVŚląski Urząd Celno-Skarbowy

w Katowicach

338000
1Oddział Celny w Chorzowie331010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny w Tychach331020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
3Oddział Celny w Sławkowie331030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny w Gliwicach332010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
5Oddział Celny w Raciborzu332030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
6Oddział Celny w Częstochowie333010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
7Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach335010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
8Oddział Celny w Żywcu335020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
VŚwiętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach348000
1Oddział Celny w Kielcach341010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny w Starachowicach341020z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
3Oddział Celny w Sandomierzu341030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
VIMałopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie358000
1Oddział Celny II w Krakowie351020z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
2Oddział Celny w Chyżnem351050z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
3Oddział Celny w Andrychowie351060tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny w Nowym Sączu353010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
5Oddział Celny w Tarnowie353030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
VIIŁódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi368000
1Oddział Celny I w Łodzi361010pełny zakres
VIIIWarmińsko-Mazurski Urząd Celno-

Skarbowy w Olsztynie

378000
1Oddział Celny w Olsztynie371010pełny zakres
2Oddział Celny w Korszach371020z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
3Oddział Celny w Bezledach371030pełny zakres
4Oddział Celny w Bartoszycach371040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
5Oddział Celny w Ełku371050tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
6Odział Celny w Elblągu372010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
7Oddział Celny w Braniewie372020pełny zakres
8Oddział Celny w Iławie372040z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
IXOpolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu388000
1Oddział Celny w Opolu381010pełny zakres
2Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu381030pełny zakres
3Oddział Celny w Nysie381040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
XWielkopolski Urząd Celno-

Skarbowy w Poznaniu

398000
1Oddział Celny w Poznaniu391010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny w Gądkach391040pełny zakres
3Oddział Celny w Pile392010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny w Lesznie393010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
5Oddział Celny w Nowym Tomyślu393020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
6Oddział Celny w Kaliszu394010pełny zakres
7Oddział Celny w Koninie394020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
XIPodkarpacki Urząd Celno-

Skarbowy w Przemyślu

408000
1Oddział Celny w Przemyślu401010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-

Medyka

401040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
3Oddział Celny w Jarosławiu401050tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny w Korczowej401060pełny zakres
5Oddział Celny w Rzeszowie402010z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
6Oddział Celny w Dębicy402040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
7Oddział Celny w Stalowej Woli402050z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
8Oddział Celny w Mielcu402060tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
9Oddział Celny w Krośnie404010pełny zakres
XIILubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim418000
1Oddział Celny w Zielonej Górze411010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny w Olszynie411020pełny zakres
3Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim412010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny w Świecku412020pełny zakres
XIIIZachodniopomorski Urząd Celno-

Skarbowy w Szczecinie

428000
1Oddział Celny w Szczecinie421010pełny zakres
2Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie421030pełny zakres
3Oddział Celny w Stargardzie421060pełny zakres
4Oddział Celny w Świnoujściu421080pełny zakres
5Oddział Celny w Koszalinie422010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
6Oddział Celny w Kołobrzegu422020pełny zakres
7Oddział Celny w Szczecinku422030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
XIVKujawsko-Pomorski Urząd Celno-

Skarbowy w Toruniu

438000
1Oddział Celny II w Bydgoszczy431020z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
2Oddział Celny w Inowrocławiu431030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
3Oddział Celny w Toruniu432010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny we Włocławku432030tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
5Oddział Celny w Grudziądzu432040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
XVMazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie448000
1Oddział Celny IV w Warszawie441040tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
2Oddział Celny VI w Warszawie442020pełny zakres
3Oddział Celny Towarowy I w Warszawie443020pełny zakres
4Oddział Celny w Radomiu444010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
5Oddział Celny w Grójcu444020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
6Oddział Celny I w Pruszkowie445010pełny zakres
7Oddział Celny w Płocku445050z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
8Oddział Celny w Siedlcach446010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
9Oddział Celny w Garwolinie446020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
10Oddział Celny w Ciechanowie447010tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
11Oddział Celny w Ostrołęce447020z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
XVIDolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu458000
1Oddział Celny I we Wrocławiu451010pełny zakres
2Oddział Celny w Legnicy452010pełny zakres
3Oddział Celny w Polkowicach452020tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów
4Oddział Celny w Żarskiej Wsi452030pełny zakres
5Oddział Celny w Wałbrzychu454010pełny zakres

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp.Urząd

Oddział

Kod

identyfikacyjny urzędu

oddziału

Zakres uprawnień
1234
ILubelski Urząd Celno-Skarbowy

w Białej Podlaskiej

308000
1Oddział Celny w Zamościu303010procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
IIPodlaski Urząd Celno-Skarbowy

w Białymstoku

318000
1Oddział Celny w Siemianówce311050procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
IIIPomorski Urząd Celno-Skarbowy

w Gdyni

328000
1Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku322080procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
IVŚląski Urząd Celno-Skarbowy

w Katowicach

338000
1Oddział Celny w Tychach331020procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VŚwiętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach348000
1Oddział Celny w Kielcach341010procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VIOpolski Urząd Celno-Skarbowy

w Opolu

388000
1Oddział Celny w Opolu381010procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VIIWielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu398000
1Oddział Celny w Poznaniu391010procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
VIIILubuski Urząd Celno-Skarbowy

w Gorzowie Wielkopolskim

418000
1Oddział Celny w Zielonej Górze411010procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
2Oddział Celny w Olszynie411020procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
3Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim412010procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
4Oddział Celny w Świecku412020procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
IXMazowiecki Urząd Celno-Skarbowy

w Warszawie

448000
1Oddział Celny IV w Warszawie441040procedura tranzytu unijnego gazu;

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

2Oddział Celny I w Pruszkowie445010procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U.2016.595), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).