Law Journal

Kategorie dostępności produktów leczniczych.

Dz.U.2002.208.1776 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ewidencja skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

Dz.U.2002.208.1775 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów.

Dz.U.2002.208.1769 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

Dz.U.2002.208.1767 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2002.208.1766 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.2002.208.1765 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U.2002.208.1763 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2002.207.1762 t.j. | ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Służba Więzienna.

Dz.U.2002.207.1761 t.j. | ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.207.1760 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dz.U.2002.207.1759 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość i tryb pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.

Dz.U.2002.207.1757 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych.

Dz.U.2002.207.1753 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2002.207.1752 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Gdańsk.1999.04.30.

Dz.U.2002.206.1748 | umowa międzynarodowa z dnia 30 kwietnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Macedonia-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Skopje.1996.11.28.

Dz.U.2002.206.1744 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 1996 r. | Akt obowiązujący

Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Sofia.1998.07.17.

Dz.U.2002.206.1742 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 13/02.

Dz.U.2002.205.1741 | wyrok z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Egzamin ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

Dz.U.2002.205.1740 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

Dz.U.2002.205.1739 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dz.U.2002.205.1736 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa.

Dz.U.2002.205.1732 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2002.204.1729 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2002.204.1727 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Kategorie materiałów paszowych.

Dz.U.2002.204.1726 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.

Dz.U.2002.204.1725 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wniosek o wszczęcie postępowania antydumpingowego.

Dz.U.2002.204.1724 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

Dz.U.2002.204.1723 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 34/01.

Dz.U.2002.203.1721 | wyrok z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.203.1720 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.203.1719 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2002.203.1718 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Dz.U.2002.203.1715 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

Dz.U.2002.203.1714 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Dz.U.2002.203.1713 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Izrael-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2000.06.15.

Dz.U.2002.202.1710 | umowa międzynarodowa z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Protokół dodatkowy nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Warszawa.2000.11.15.

Dz.U.2002.202.1708 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

EUMETSAT-Polska. Umowa o współpracy. Warszawa.1999.12.15.

Dz.U.2002.202.1706 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Aplikacja referendarska.

Dz.U.2002.201.1701 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowego Instytutu Medycznego.

Dz.U.2002.201.1699 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.U.2002.201.1698 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

Dz.U.2002.201.1696 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i harmonogram prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

Dz.U.2002.201.1695 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

Dz.U.2002.201.1694 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

Dz.U.2002.201.1693 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.2002.200.1691 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

Dz.U.2002.200.1690 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.200.1689 | ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji, ustawa o administracji rządowej w województwie i ustawa o samorządzie powiatowym.

Dz.U.2002.200.1688 | ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o giełdach towarowych.

Dz.U.2002.200.1686 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2002.200.1685 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2002.200.1684 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2002.200.1683 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc