Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.283.2818

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) usuwania skutków klęsk żywiołowych.";

2) w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) uprawnień i obowiązków wynikających z umów międzynarodowych, udzielonych dotacji, umów oraz porozumień dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.