Art. 33. - [Ustalenia Prezesa Rady Ministrów w zakresie organizacji ministerstw] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.
Art.  33.  [Ustalenia Prezesa Rady Ministrów w zakresie organizacji ministerstw]
1. 
Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie - niezwłocznie po jego powołaniu;
2)
ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej - również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2.
1a. 
Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:
1)
wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister;
2)
(uchylony);
3)
określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. 
Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc:
1)
z dniem powołania nowej Rady Ministrów;
2)
z dniem powołania dla danego działu administracji rządowej nowego ministra.
3. 
W wypadku uchylenia przepisów określonych w ust. 1, do dnia wejścia w życie nowych przepisów Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, którego uchylony przepis dotyczy.