Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.283.2821

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 16 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. U. Nr 48, poz. 503 oraz z 2003 r. Nr 191, poz. 1872) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Podstawę ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w § 8, stanowi kwota 2.300,00 zł, zwana dalej "podstawą".".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.