Wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.283.2832

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej "opłatami rocznymi", określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.
2.
Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną, z zastrzeżeniem § 3, w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.
W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2-4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
1.
Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, w terminie do dnia 30 czerwca roku, za który jest należna.
2.
Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.
3.
Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku, opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.
4.
Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku, opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.
1. 1
 Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2.
Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji oraz opłat za posiadanie zezwolenia telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 66, poz. 668), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI

Opłata za:Wysokość opłaty

w PLN

1) numer abonencki w:
a) stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej0,32
b) ruchomej publicznej sieci telefonicznej0,32
2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi

wykonującemu działalność telekomunikacyjną:

a) AB=265.954
b) AB=475.954
c) AB=641.832
3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telefonicznej (PLMN):
a) 2-cyfrowy1.786.200
b) 3-cyfrowy178.620
c) 4-cyfrowy17.862
d) 5-cyfrowy1.786
4) numer dostępu do sieci (NDS):
a) 4-cyfrowy59.540
b) 5-cyfrowy5.954
5) numer 118 CDU:60.000
6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI):
a) 6-cyfrowy550
b) 7-cyfrowy55
7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych za każdą

strefę numeracyjną, w której przysługuje prawo do

wykorzystywania numeru:

a) (uchylona)
b) 5-cyfrowy528
8) krajowy numer sieci inteligentnej:
a) 8-cyfrowy28
b) 9-cyfrowy3
9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją

pakietów:

a) 4 cyfry35.816
b) 5 cyfr3.582
c) 6 cyfr357
d) 7 cyfr37
e) 8 cyfr4
10) numer punktu sygnalizacyjnego:
a) międzynarodowy ISPC11.908
b) krajowy NSPC1.200
11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem

numerów CUG

55
12) kod sieci ruchomej (MNC)1.191
13) kod sieci ATM1.191
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz.U.09.24.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2009 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz.U.09.24.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz.U.09.24.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2009 r.