Przekazywanie wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. - Dz.U.2004.282.2802 - OpenLEX

Przekazywanie wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.282.2802

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 36f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres, warunki i tryb przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione ograny, służby i instytucje państwowe czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, zwanych dalej "informacjami";
2)
wzór upoważnienia, o którym mowa w art. 36f ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, zwanej dalej "ustawą".
1.
Organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi", przekazują wywiadowi skarbowemu informacje w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań wywiadu skarbowego.
2.
Zakres informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione obejmuje:
1)
dane o osobie, w tym dane personalne, do których należą: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, wykształcenie oraz inne dane identyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, zawód i źródła dochodu;
2)
datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie.
3.
Podmiot uprawniony odmawia lub ogranicza przekazanie informacji lub ogranicza ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej pomocy podmiotowi uprawnionemu.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, lub upoważnione przez niego osoby występują z wnioskiem o przekazanie informacji, na piśmie lub przesyłanym przez urządzenia i systemy informatyczne, do kierowników właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotów uprawnionych.
2.
We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza się dane umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych, archiwalnych oraz aktach operacyjnych, a także określa zakres potrzebnych informacji.
3.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie informacji dokonuje się niezbędnych sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.
Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub zbiorach ewidencyjnych albo archiwalnych podmiotów uprawnionych przekazują odpowiednio kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze, ewidencyjne lub archiwalne albo upoważnione przez nich osoby, wraz ze wskazaniem numeru sprawy, pod którą informacja została zarejestrowana, danych jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego prowadzącej czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz informacją o sposobie nawiązania kontaktu z tą jednostką lub komórką organizacyjną.
Przekazanie informacji dokumentuje się:
1)
w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych - notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące:
a)
daty i miejsca wystąpienia o przekazanie informacji,
b)
osoby występującej o przekazanie informacji,
c)
czasu i miejsca przekazania informacji,
d)
udzielonych informacji,
e)
sposobu przekazania informacji,
f)
powodów odmowy lub ograniczenia przekazywanych informacji,
g)
osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu danych przekazywanych w informacji;
2)
w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych:
a)
w teczkach materiałów archiwalnych - notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1,
b)
w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych - dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt 1.
Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 36f ust. 4 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA WYWIADU SKARBOWEGO, STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ UDOSTĘPNIENIA DANYCH O OSOBIE

............................

(miejsce i data wystawienia)

..................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

UPOWAŻNIENIE Nr ___

Na podstawie art. 36f ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.)

upoważniam

..................................................................................

(imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe, nr legitymacji służbowej)

do uzyskania dostępu do danych o osobie, przetwarzanych przez

..................................................................................

(określenie administratorów danych o osobie podlegających udostępnieniu)

Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji służbowej.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem .............. r.

..........................................

(imienna pieczęć i czytelny podpis osoby

wystawiającej upoważnienie)

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.