Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.281.2796

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):
1) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach;
2) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
3) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;
4) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;
5) w Sądzie Rejonowym w Tychach;
6) w Sądzie Rejonowym we Włocławku;
7) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.
§  2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 5:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Braniewie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Działdowie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy,",

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Ostróda oraz gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Morągu - dla gmin: Małdyty, Miłakowo i Morąg;";

2) w ust. 11:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie - trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1-4 ustawy z obszaru miasta Chorzów,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miasta Chorzów,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Świętochłowicach - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Świętochłowice,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,",

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w Sądzie Rejonowym w Tychach - dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1- 4 ustawy,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy;";

3) w ust. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1-4 ustawy,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,";

4) w ust. 17 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Bychawie - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Rybczewice, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew,";

5) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

1) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Kutnie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Bałuty,

b) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Polesie,

c) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Śródmieście,

5) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna,

b) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Górna,

6) w Sądzie Rejonowym w Łowiczu - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

7) w Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

8) w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

9) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

10) w Sądzie Rejonowym w Zgierzu - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

6) w ust. 25 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy;";

7) w ust. 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w Sądzie Rejonowym we Włocławku - trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2-4 ustawy,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

c) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy;";

8) w ust. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu - dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,";

9) w ust. 40 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Sądzie Rejonowym w Zamościu - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Zamość oraz gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość i Żółkiewka,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szczebrzeszynie dla gmin: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec;".

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1328 i Nr 148, poz. 1562.