Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.281.2793

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej "Centralną Informacją", jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.  Centralna Informacja składa się z centrali Centralnej Informacji oraz oddziałów.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) rejestrze - rozumie się przez to jeden z rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego;
2) podmiocie wpisanym do rejestru - rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 36, art. 49 ust. 1 oraz art. 55 i 56 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanej dalej "ustawą";
3) numerze KRS - rozumie się przez to numer określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z 2002 r. Nr 17, poz. 165 oraz z 2003 r. Nr 186, poz. 1821);
4) informacjach udzielanych przez Centralną Informację - rozumie się przez to wyciągi, odpisy i zaświadczenia z rejestru i inne informacje pisemne oraz informacje, o których mowa w § 4 ust. 2.
§  3.  Centralna Informacja przekazuje z urzędu, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy, następujące dane w postaci pisemnej lub elektronicznej:
1) nazwę lub firmę;
2) numer KRS;
3) siedzibę i adres;
4) przedmiot działalności określony przez podanie klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Rozdział  2

Szczegółowe zasady udzielania informacji, wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

§  4. 
1.  Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy, wyciągi, zaświadczenia i pozostałe informacje z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.
2.  Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, a w szczególności za pośrednictwem Internetu, na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, informacje o podmiotach posiadających aktualnie status organizacji pożytku publicznego.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmują dla każdego podmiotu następujące dane:
1) nazwę podmiotu;
2) numer KRS;
3) numer REGON;
4) siedzibę;
5) datę uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
4.  Informacje, o których mowa w ust. 2, są aktualizowane raz w tygodniu.
§  5.  Odpis z rejestru może być pełny lub aktualny.
§  6. 
1.  Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu.
2.  Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.
§  7.  Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
§  8.  Centralna Informacja wydaje następujące zaświadczenia:
1) zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem;
2) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru;
3) zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru;
4) zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.
§  9. 
1.  Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z rejestru składa się na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1-6 do rozporządzenia.
2.  We wniosku należy określić rodzaj żądanego odpisu, wyciągu lub zaświadczenia i podać jedną z następujących danych identyfikacyjnych:
1) numer KRS;
2) numer REGON;
3) dokładne określenie nazwy lub firmy oraz siedzibę - wyłącznie we wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru.
3.  W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze następuje tylko na podstawie jednej z nich, według kolejności danych wynikającej z numeracji w ust. 2.
4.  W przypadku podania we wniosku jako danych identyfikacyjnych: nazwy lub firmy przy wyszukiwaniu pozycji w rejestrze uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia równoważności imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
5.  W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na odpisie lub wyciągu z każdego rejestru zamieszcza się informację o wpisaniu tego podmiotu także w drugim rejestrze.
6.  W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na odpisie lub wyciągu zamieszcza się informację, że podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
§  10. 
1.  Na zaświadczeniach, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, zamieszcza się:
1) numer KRS;
2) numer REGON;
3) nazwę lub firmę;
4) siedzibę;
5) oznaczenie formy prawnej podmiotu.

Na zaświadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 3, zamieszcza się także informację, czy postanowienie o wykreśleniu jest prawomocne, oraz datę wykreślenia.

2.  Na zaświadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 2, zamieszcza się tylko dane, które zostały podane we wniosku o wydanie tego zaświadczenia.
3.  Na zaświadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 4, zamieszcza się:
1) numer KRS;
2) numer REGON;
3) nazwę lub firmę;
4) siedzibę;
5) informację o rodzajach działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
6) wzmiankę o złożonych sprawozdaniach.
§  11. 
1.  Jeżeli nie jest możliwe wydanie odpisu lub wyciągu ze względu na to, że podmiot o danych wskazanych na wniosku nie jest wpisany do rejestru, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie odpisu lub wyciągu.
2.  Jeżeli na podstawie danych wpisanych do rejestru nie jest możliwe wydanie zaświadczeń, o których mowa w § 8, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie żądanego zaświadczenia.
§  12. 
1.  Centralna Informacja udziela pisemnych informacji o numerze KRS, pod którym jest wpisany dany podmiot.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. We wniosku o podanie numeru KRS należy podać jedną z następujących danych:
1) numer REGON;
2) nazwę lub firmę, a w razie potrzeby także oznaczenie formy prawnej podmiotu, informację o siedzibie ograniczoną do wskazania województwa, powiatu lub gminy; informacje o siedzibie mogą być podane łącznie.
3.  W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze następuje tylko na podstawie jednej z nich, według kolejności danych wynikającej z numeracji w ust. 2.
4.  W przypadku podania we wniosku jako danych identyfikacyjnych: nazwy lub firmy przy wyszukiwaniu pozycji w rejestrze uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia podobieństw imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
5.  Informacja uzyskana w wyniku złożenia wniosku o podanie numeru KRS zawiera następujące dane:
1) numer KRS;
2) nazwę lub firmę;
3) oznaczenie formy prawnej podmiotu;
4) siedzibę;
5) numer REGON.
6.  Pisemna informacja zawiera wskazanie liczby wszystkich wyszukanych pozycji oraz dane odpowiadające nie więcej niż 20 wyszukanym pozycjom według kolejności ich wyszukania.
7.  Jeżeli na podstawie danych podanych we wniosku nie został wyszukany w rejestrze żaden podmiot spełniający podane kryteria, wydaje się pisemną informację o braku numeru KRS dla podmiotu o wskazanych we wniosku danych identyfikacyjnych.

Rozdział  3

Szczegółowe zasady udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i odpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych

§  13. 
1.  Centralna Informacja wydaje na wniosek z rejestru dłużników niewypłacalnych:
1) odpisy, które mogą być:
a) pełne, zawierające treść wszystkich wpisów dokonanych w danej pozycji,
b) aktualne, zawierające aktualną treść wpisów dokonanych w danej pozycji;
2) zaświadczenia, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych i pod jakimi pozycjami;
3) zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych.
2.  Wnioski o wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestru dłużników niewypłacalnych składa się na urzędowych formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8, 9 i 10 do rozporządzenia.
§  14. 
1.  We wniosku o wydanie odpisu należy określić rodzaj żądanego odpisu i podać numer pozycji w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
2.  We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot jest wpisany, jako dłużnik, do rejestru dłużników niewypłacalnych, należy podać:
1) dla osób fizycznych:
a) numer PESEL,
b) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) dłużnika;
2) dla pozostałych podmiotów:
a) numer REGON,
b) nazwę lub firmę,
c) numer KRS dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
3.  Przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia równoważności imion, nazwisk i nazw lub firm określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
4.  Na zaświadczeniach, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, zamieszcza się numer (numery) pozycji w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz dane dłużnika.
5.  We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, należy podać jedną z następujących danych identyfikacyjnych:
1) dla dłużników - osób fizycznych:
a) numer PESEL,
b) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska);
2) dla pozostałych dłużników:
a) numer REGON,
b) nazwę lub firmę,
c) numer KRS dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
6.  W przypadku podania we wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, więcej niż jednej danej identyfikacyjnej wyszukanie w rejestrze dłużników niewypłacalnych następuje na podstawie tylko jednej z nich, według kolejności wynikającej z numeracji ust. 5.
7.  Przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 5, uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia podobieństwa imion, nazwisk i nazw lub firm określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
8.  W zaświadczeniach, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, zamieszcza się dane, na podstawie których miało miejsce wyszukiwanie dłużnika.
9.  Jeżeli nie jest możliwe wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie tego zaświadczenia, w której zamieszcza się numer (numery) pozycji rejestru, pod którym wpisany jest dłużnik, oraz dane, na podstawie których miało miejsce jego wyszukiwanie.
§  15.  W zakresie wydawania informacji z rejestru dłużników niewypłacalnych przepisy § 4 ust. 1, § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Zgłaszanie wniosków do Centralnej Informacji

§  16. 
1.  Wnioski o wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub o udzielenie innych informacji składa się w centrali Centralnej Informacji lub jej oddziale.
2.  Podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy, składają wnioski w centrali Centralnej Informacji.
3.  Oddziały Centralnej Informacji udzielają informacji oraz wydają zaświadczenia, wyciągi i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego tylko na wniosek złożony bezpośrednio w oddziale.
4.  Centrala Centralnej Informacji udziela informacji na zasadach takich samych jak oddziały, a ponadto udziela informacji korespondencyjnie i przesyła zainteresowanym urzędowe formularze wniosków o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z rejestru oraz udzielenie informacji z rejestru.
§  17. 
1.  Wnioski do centrali Centralnej Informacji należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski do oddziału Centralnej Informacji należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, do którego złożono wniosek, albo do kasy tego sądu. Dowód opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia określonej informacji, zwraca się osobie składającej wniosek.
2.  Do wniosków składanych korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji należy dołączyć oryginalny dowód wpłaty na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości lub jego kopię. Oryginalny dowód wpłaty lub jego kopia, po potwierdzeniu na nich faktu udzielenia informacji, nie podlegają zwrotowi wnioskodawcy.
3.  W przypadku gdy uzyskiwanie oryginalnego dowodu wpłaty na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości albo właściwego sądu nie jest realizowane przez bank bezpośrednio przy wpłacie, z uwagi na polecenie bankowi dokonania wpłaty za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych w ramach usługi zdalnego dostępu do banku, wnioskodawca może, w miejsce oryginalnego dowodu, złożyć wydruk potwierdzający wniesienie opłaty.
4.  Potwierdzenie wniesienia opłaty, o którym mowa w ust. 3, powinno pochodzić z wydruku otrzymanego w ramach zdalnego dostępu do banku i zawierać treść wskazującą na wykonanie operacji bankowej.
5.  Na wydruku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca składa opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenie zawierające:
1) wyjaśnienie przyczyn niedołączenia oryginału informacji o dokonaniu operacji bankowej;
2) zapewnienie, że posługuje się wydrukiem wyłącznie w celu uzyskania dokumentu, którego wniosek dotyczy, a wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia innych wniosków.
6.  Wydruk, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia informacji z Centralnej Informacji, nie podlega zwrotowi wnioskodawcy.
§  18.  Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 17 ust. 1 pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.
§  19. 
1.  Wnioski wpisuje się do ewidencji wniosków prowadzonej w Centralnej Informacji oraz jej oddziałach.
2.  W ewidencji wniosków wpisuje się w szczególności datę wpływu wniosku, rodzaj wniosku oraz sposób i datę jego załatwienia.
§  20.  Każdy odpis, wyciąg, zaświadczenie oraz pozostałe pisemne informacje powinny być podpisane przez upoważnionego pracownika i opatrzone pieczęcią urzędową oraz powinny zawierać, poza właściwą treścią, także oznaczenie miejsca i daty wydania dokumentu oraz datę i czas stanu rejestru, według którego zostały wydane; poszczególne strony powinny być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  21.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. Nr 117, poz. 1238).
§  22.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CI KRS-COD

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CI KRS-CWY

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CI KRS-CZT

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

CI KRS-CZ-OPP

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

CI KRS-CZN

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

CI KRS-CZW

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

CI KRS-CNR

Wniosek o podanie numeru KRS

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

CI KRS-CDO

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

CI KRS-CDT

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

CI KRS-CDN

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

A) REGUŁY STOSOWANE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓWNOWAŻNOŚCI I PODOBIEŃSTW IMION, NAZWISK I NAZW LUB FIRM

1) Zasady równoważności:

a) za równoważne uznaje się podane we wniosku: nazwę lub firmę, nazwisko i imiona z danymi wpisanymi do rejestru, jeżeli:

- oba człony nazwiska i co najmniej jedno imię są identyczne,

- podana we wniosku nazwa lub firma jest identyczna z nazwą lub firmą wpisaną w rejestrze, po pominięciu znaków określonych w dodatku C załącznika oraz po pominięciu dodatkowych oznaczeń do nazwy lub firmy "w likwidacji" i "w upadłości",

b) przy ustalaniu równoważności nie rozróżnia się pisowni literami dużymi i małymi,

c) za równoważne uważa się następujące skróty określenia formy prawnej podmiotu:

i) do formy prawnej "spółka jawna" - "SP.J.",

ii) do formy prawnej "spółka partnerska" - "SP.P.",

iii) do formy prawnej "spółka komandytowa" - "SP. K.",

iv) do formy prawnej "spółka komandytowo-akcyjna" - "S. K. A.",

v) do formy prawnej "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" - "SPÓŁKA Z O.O.", "SP. Z O.O.",

vi) do formy prawnej "spółka akcyjna" - "S.A.";

2) Zasady podobieństwa:

a) za podobne uważa się podane we wniosku imię i nazwisko z imieniem i nazwiskiem osoby wpisanej do rejestru, jeżeli identyczny jest co najmniej jeden człon nazwiska i podobne co najmniej jedno imię,

b) za podobne uważa się imiona znajdujące się w tej samej grupie imion zawartej w wykazie podobieństw imion w dodatku D załącznika,

c) nazwę lub firmę podaną we wniosku uważa się za podobną do nazwy lub firmy wpisanej w rejestrze, jeżeli jest równoważna z jej fragmentem.

B) WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW

grafika

C) WYKAZ POMIJANYCH ZNAKÓW

Pomijane są następujące znaki:

grafika

oraz wszelkie inne znaki niebędące literami alfabetu polskiego ani cyframi dziesiętnymi.

D) WYKAZ PODOBIEŃSTW IMION

1. Grupa Adela: Adela, Adelajda, Adelina

2. Grupa Ada: Ada, Adriana, Adrianna

3. Grupa Agnieszka: Agnieszka, Jagna

4. Grupa Aleksander: Aleksander, Aleksy

5. Grupa Ala: Ala, Alina, Alicja

6. Grupa Amelia: Amelia, Amalia

7. Grupa Andrzej: Andrzej, Jędrzej

8. Grupa Anna: Anna, Aniela, Anita, Aniceta, Aneta, Angela, Angelika, Angelina, Hanna

9. Grupa Apollo: Apollo, Apolionary, Apoloniusz

10. Grupa August: August, Augustyn

11. Grupa Bartek: Bartek, Bartłomiej, Bartosz

12. Grupa Bogdan: Bohdan, Bogdan, Bogumił, Bogusz, Bogusław

13. Grupa Bogna: Bogna, Bogdana, Bogumiła, Bogusława, Bohdana

14. Grupa Beata: Beata, Beatrycze

15. Grupa Bernard: Bernard, Bernardyn

16. Grupa Bruno: Bruno, Brunon

17. Grupa Benon: Benon, Beniamin

18. Grupa Berna: Berna, Bernardyna, Bernadetta, Bernadeta, Bernarda

19. Grupa Błażej: Błażej, Bazyli

20. Grupa Bożena: Bożena, Bożenna, Bożysława

21. Grupa Cecylia: Cecylia, Celina, Celestyna, Czesława

22. Grupa Cecyl: Cecyl, Cecylian, Cecyliusz, Celestyn, Czesław

23. Grupa Cyryl: Cyryl, Cyriak, Cyrus

24. Grupa Chrystian: Chrystian, Krystian

25. Grupa Dagmara: Dagmara, Dagna

26. Grupa Dina: Dina, Diana, Ondina, Ondyna

27. Grupa Dorota: Dorota, Doris

28. Grupa Dezydery: Dezydery, Dezyderiusz

29. Grupa Dymitr: Dymitr, Dymitriusz

30. Grupa Dobiegniew: Dobiegniew, Dobiesław

31. Grupa Dobrawa: Dobrawa, Dobrochna, Dobromiła, Dobrosława

32. Grupa Dobrogost: Dobrogost, Dobromierz, Dobromił, Dobromir, Dobrosław

33. Grupa Edyta: Edyta, Edwarda, Judyta

34. Grupa Ela: Elżbieta, Eliza, Eleonora, Elwira, Liza, Luiza, Lukrecja

35. Grupa Eugenia: Eugenia, Genowefa

36. Grupa Emilia: Emilia, Emiliana, Emma

37. Grupa Ewa: Ewa, Ewelina, Ewita

38. Grupa Feliks: Feliks, Felicjan

39. Grupa Florian: Florian, Florencjusz, Florenty

40. Grupa Flora: Flora, Florentyna, Floryna

41. Grupa Gerard: Gerard, Gerald

42. Grupa Godzimierz: Godzimierz, Godzimir, Godzisław, Gorzysław, Gosław, Gościmił, Gościsław, Gościrad

43. Grupa Gotard: Gotard, Gotfryd

44. Grupa Gracja: Gracja, Gracjana

45. Grupa Gwido: Gwido, Gwidon

46. Grupa Hala: Hala, Halina, Halszka, Halka

47. Grupa Herkules: Herkules, Herkulan

48. Grupa Hilaria: Hilaria, Hildegarda, Hilda

49. Grupa Honorata: Honorata, Honoryna

50. Grupa Horacy: Horacy, Horacjusz

51. Grupa Hugo: Hugo, Hugon

52. Grupa Ida: Ida, Idalia

53. Grupa Iga: Iga, Ignacja, Jadwiga, Jagoda

54. Grupa Inga: Inga, Ingeborga, Ingrida, Ingryda

55. Grupa Irma: Irma, Irmina

56. Grupa Iwa: Iwa, Iwona, Iwetta

57. Grupa Iza: Iza, Izabela, Izabella, Bela, Bella, Izolda, Isaura, Izaura, Ismena

58. Grupa Jacek: Jacek, Jacenty, Jacław

59. Grupa Jan: Jan, Janusz, Janisław, January

60. Grupa Jarek: Jarek, Jarosław, Jarema, Jarmił, Jarogniew, Jaromir

61. Grupa Jurek: Jerzy, Jarema, Jeremi, Jeremiasz

62. Grupa Józef: Józef, Józefat

63. Grupa Józefa: Józefa, Józefina

64. Grupa Julek: Julian, Juliusz

65. Grupa Julka: Julia, Julianna, Julietta, Julita

66. Grupa Justyn: Justyn, Justynian

67. Grupa Kama: Kama, Kamila, Kamilia, Kamelia

68. Grupa Kaja: Kaja, Katarzyna

69. Grupa Karena: Karena, Karina

70. Grupa Klaudiusz: Klaudiusz, Klaudian

71. Grupa Kacper: Kacper, Kasper

72. Grupa Klara: Klara, Klarysa

73. Grupa Klaudia: Klaudia, Klaudyna,

74. Grupa Klimek: Klemens, Klement, Klementyn, Kleofas

75. Grupa Klementyna: Klementyna, Klemencja

76. Grupa Konrad: Konrad, Kondrat, Konradyn

77. Grupa Konstanty: Konstanty, Konstantyn, Konstancjusz

78. Grupa Kornel: Kornel, Korneli, Korneliusz

79. Grupa Krzysztof: Krzysztof, Krystian, Krystyn

80. Grupa Krystyna: Krystyna, Krystiana

81. Grupa Ksenia: Ksenia, Ksaweryna, Ksawera

82. Grupa Laura: Laura, Laurentyna, Laurencja

83. Grupa Laurenty: Laurenty, Laurencjusz

84. Grupa Leszek: Leszek, Lech, Lechosław, Lesław

85. Grupa Lena: Lena, Leokadia, Leonarda, Leonida, Leonia, Leontyna, Leona, Helena, Marlena

86. Grupa Leon: Leon, Leopold, Leonard, Lenart, Leonid, Leopard, Lew

87. Grupa Lidia: Lidia, Ligia, Liwia

88. Grupa Lila: Lila, Lilia, Lilianna

89. Grupa Lubomir: Lubomir, Lubomierz, Lubor, Lubosław

90. Grupa Luba: Luba, Lubomira

91. Grupa Lucja: Lucja, Lucjola, Lucylla, Łucja, Lucyna

92. Grupa Lucjan: Lucjan, Lucjusz

93. Grupa Ludmiła: Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Ludwika, Ludwina, Ludegarda, Ludgarda

94. Grupa Ludgarad: Ludgarad, Ludgard, Ludomił, Ludimir, Ludomir, Ludosław, Ludwik, Lutogniew, Lutomir, Lutosław

95. Grupa Maciej: Maciej, Mateusz

96. Grupa Magda: Magda, Magdalena, Madlena

97. Grupa Maksym: Maksym, Maksymilian, Maksymin

98. Grupa Marcin: Marcin, Marcel, Marceli, Marcjal, Marcjan, Martyn, Martynian

99. Grupa Marcela: Marcela, Marcelina, Celina

100. Grupa Maria: Maria, Maja, Malina, Marianna, Marietta, Marika, Marina, Mariola, Marita, Marlena, Maryna, Maryla, Maryjka, Marzena, Marzenna, Marzanna

101. Grupa Mieszko: Mieszko, Mieczysław

102. Grupa Miłosz: Miłosz, Miłosław

103. Grupa Mira: Mira, Mirabella, Miranda, Mirella, Mirosława

104. Grupa Miron: Miron, Mirosław, Miromir

105. Grupa Mścisław: Mścisław, Mścibor, Myślibor, Mściwoj

106. Grupa Nadia: Nadia, Nadzieja

107. Grupa Natalia: Natalia, Natasza

108. Grupa Nora: Nora, Eleonora

109. Grupa Oktawian: Oktawian, Oktawiusz

110. Grupa Oleg: Oleg, Olech, Aleksander

111. Grupa Olga: Olga, Aleksandra

112. Grupa Patryk: Patryk, Patrycy, Patrycjusz

113. Grupa Paula: Paula, Paulina

114. Grupa Prot: Prot, Protazy

115. Grupa Radek: Radek, Radomił, Radomir, Radomysł, Radosław, Radowid, Radzimierz, Radzimir, Radzisław

116. Grupa Rena: Rena, Regina, Renata

117. Grupa Roman: Roman, Romuald

118. Grupa Roma: Roma, Romana

119. Grupa Saba: Saba, Sabina

120. Grupa Sandra: Sandra, Aleksandra

121. Grupa Sewer: Sewer, Seweryn, Sewerian

122. Grupa Sławoj: Sławoj, Sławomir, Sławosz, Sobiesław

123. Grupa Sława: Sława, Sławomira, Sobiesława, Wiesława

124. Grupa Świetopełk: Świetopełk, Świętopełk, Świetosław

125. Grupa Teofil: Teofil, Teodor, Teobald, Teodozjusz

126. Grupa Teofila: Teofila, Teodora, Teodozja

127. Grupa Tomasz: Tomasz, Tomił, Tomir, Tomisław

128. Grupa Tymoteusz: Tymoteusz, Tymon

129. Grupa Walery: Walery, Walerian, Waleriusz, Walenty, Walentyn

130. Grupa Walentyna: Walentyna, Waleria

131. Grupa Wera: Wera, Weronika

132. Grupa Wiesław: Wiesław, Wisław, Wieńczysław, Wiaczesław, Wińczysław

133. Grupa Wiesława: Wiesława, Wisława

134. Grupa Wilma: Wilma, Wilhelmina

135. Grupa Wiola: Wiola, Wioleta, Wioletta, Viola, Violeta, Violetta

136. Grupa Wit: Wit, Witalis, Witalian, Witold, Wiktor, Witomir, Witosław

137. Władysław: Władysław, Władymir, Włodzimierz, Włodzisław, Włodzimir

138. Grupa Zbigniew: Zbigniew, Zbisław, Zbysław

139. Grupa Zenon: Zenon, Zenobiusz

140. Grupa Ziemowit: Ziemowit, Ziemisław

141. Grupa Zygmunt: Zygmunt, Zygfryd

142. Grupa Żywia: Żywia, Żywisława

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.