Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.283.2831

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, trybu jego składania oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy rozstrzyganiu wniosku (Dz. U. Nr 121, poz. 1307);
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 125, poz. 1308).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

wzór