Law Journal

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

Dz.U.2002.201.1693 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.2002.200.1691 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

Dz.U.2002.200.1690 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.200.1689 | ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji, ustawa o administracji rządowej w województwie i ustawa o samorządzie powiatowym.

Dz.U.2002.200.1688 | ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o giełdach towarowych.

Dz.U.2002.200.1686 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2002.200.1685 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2002.200.1684 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2002.200.1683 | ustawa z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2002.200.1681 | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.2002.200.1680 | ustawa z dnia 10 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania zgłaszania incydentów medycznych oraz dalsze postępowanie po ich zgłoszeniu.

Dz.U.2002.199.1678 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2002.199.1671 | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Usług Pocztowych.

Dz.U.2002.198.1670 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej. Stambuł.1990.06.26.

Dz.U.2002.198.1668 | umowa międzynarodowa z dnia 26 czerwca 1990 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.

Dz.U.2002.197.1666 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.2002.197.1663 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2002.197.1662 | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 37/01.

Dz.U.2002.196.1660 | wyrok z dnia 18 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Informacje i sprawozdania przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

Dz.U.2002.196.1655 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

Dz.U.2002.196.1654 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kryteria uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

Dz.U.2002.196.1653 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalność niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

Dz.U.2002.196.1652 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Protokół dodatkowy nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Praga.1998.12.10.

Dz.U.2002.195.1650 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA). Singapur.1996.12.13.

Dz.U.2002.195.1648 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Czechy-Polska. Umowa o współpracy w sprawach granicznych. Praga.1999.05.25.

Dz.U.2002.195.1644 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Czechy-Polska. Umowa o współpracy w odprawie granicznej. Praga.1999.05.25.

Dz.U.2002.195.1642 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 40/01.

Dz.U.2002.194.1641 | wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Dz.U.2002.194.1640 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2002.194.1639 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2002.194.1638 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2002.194.1637 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

Dz.U.2002.194.1636 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szkolenie i egzaminowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U.2002.194.1633 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2002.194.1631 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Dz.U.2002.193.1628 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

Dz.U.2002.193.1627 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Dz.U.2002.193.1626 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.193.1623 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Dz.U.2002.193.1621 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Warunki produkcji oraz sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Dz.U.2002.193.1618 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

Dz.U.2002.193.1617 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowań towarów paczkowanych.

Dz.U.2002.193.1615 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów.

Dz.U.2002.192.1613 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.

Dz.U.2002.192.1611 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt.

Dz.U.2002.192.1609 | rozporządzenie z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2002.192.1606 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Ilość nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych.

Dz.U.2002.192.1605 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 7/01.

Dz.U.2002.191.1604 | wyrok z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.191.1600 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

Dz.U.2002.191.1599 | rozporządzenie z dnia 31 października 2002 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.2002.191.1596 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Dz.U.2002.191.1595 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. | Akt utracił moc