Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.279.2758

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za:
1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;
2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi;
3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;
4) umieszczenie odpadów na składowisku;
5) pobór wody podziemnej;
6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej;
7) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych;
8) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy tych ryb lub tych organizmów, przy produkcji ponad 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu.
§  2. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:
1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) - wynosi 3,24 zł;
2) chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZT-Cr) - wynosi 1,29 zł;
3) zawiesiny ogólnej - wynosi 0,40 zł;
4) sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) - wynosi 0,038 zł, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - wynosi 0,0108 zł.
2. Jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi dla:
1) fenoli lotnych - wynosi 34,48 zł;
2) sześciochlorocykloheksanu, czterochlorku węgla, pięciochlorofenolu, aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, sześciochlorobenzenu, sześciochlorobutadienu, chloroformu, 1,2-dwuchloroetanu, trójchloroetylenu, nadchloroetylenu, trójchlorobenzenu, rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra - wynosi 94,29 zł.
3. Jednostkowe stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mnoży się przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 4-7, zależne od rodzaju wprowadzanych ścieków.
4. Dla ścieków bytowych, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:
1) 0,3 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;
2) 0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
5. Dla ścieków komunalnych wprowadzanych z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi współczynniki różnicujące wynoszą:
1) 0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;
2) 0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
6. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych z urządzeń innych niż wymienione w ust. 5 współczynnik różnicujący wynosi 1 - dla jednostkowych stawek opłat określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
7. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa w ust. 4-6, współczynniki różnicujące wynoszą:
1) 0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;
2) 0,7 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
8. Zakłady przemysłowe, realizujące zadania własne gminy w zakresie oczyszczania ścieków, prowadzące pomiar ich ilości, ustalają opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, uwzględniając ilości poszczególnych rodzajów ścieków oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.
9. Opłatę za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi z kolektorów będących własnością zakładów przemysłowych, do których są odprowadzane zmierzone ilości ścieków pochodzących od innych podmiotów, ustala się, uwzględniając ilości i rodzaje tych ścieków oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.
§  4. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1.000 m3) wód chłodniczych wynosi:
1) 0,51 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C;
2) 1,031 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C;
3) 3,20 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C.
§  5.
1. Jednostkowa stawka opłaty za wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, wynosi:
1) 0,217 zł na rok za 1 m2 powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych, z zastrzeżeniem pkt 2-5;
2) 0,053 na rok za 1 m2 powierzchni portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.2)), portów morskich i lotnisk;
3) 0,043 zł na rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej;
4) 0,065 zł na rok za 1 m2 powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów;
5) 0,032 zł na rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1.300 osób/km2.
2. Jednostkowe stawki opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, o których mowa w ust. 1, położonych w miastach o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 1.300 osób/km2 oraz położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1.300 osób/km2, z wyłączeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, określa się w wysokości przewidzianej w ust. 1 pkt 1-4.
3. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§  6. Jednostkowa stawka opłaty za wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wynosi 0,207 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy tych ryb lub tych organizmów, przy produkcji ponad 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku.
§  7. Wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych w § 3-6.
§  8. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9.
1. Jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:
1) wody podziemnej - wynosi 0,087 zł;
2) wody powierzchniowej śródlądowej - wynosi 0,043 zł.
2. Jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:
1) wody podziemnej - wynosi 0,051 zł;
2) wody powierzchniowej śródlądowej - wynosi 0,031 zł.
3. Jeżeli pobrana woda podziemna zostanie przeznaczona na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 tej wody wynosi 0,073 zł.
4. Jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1-3, mnoży się przez współczynniki różnicujące określone w ust. 5, 6 lub 10, zależne od:
1) jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;
2) części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.
5. W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:
1) 2 - jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym w pkt 2-5;
2) 1,25 - jeżeli woda podlega procesom odżelaziania lub utleniania;
3) 1 - jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;
4) 0,5 - jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;
5) 0,3 - jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.
6. W przypadku wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki różnicujące wynoszą:
1) 2,8:
a) jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania,
b) przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających,
c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych w lit. b oraz w pkt 2-4;
2) 2 - przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych;
3) 1 - przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych;
4) 0,6 - przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.
7. Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 5 lub ust. 6, przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.
8. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnionej różnymi sposobami, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami.
9. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, dokonujący poboru wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej, uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru za pomocą przyrządów, o których mowa w ust. 8, za miarodajny przy ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.
10. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, wynoszą:
1) 1 - w Gdańsku;
2) 1,2 - w Gliwicach;
3) 1,2 - w Krakowie;
4) 1,1 - w Poznaniu;
5) 1 - w Szczecinie;
6) w Warszawie:
a) 1,1 - na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
b) 1 - na pozostałym obszarze;
7) 1,2 - we Wrocławiu.
§  10. Traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA

Tabela A

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.Rodzaje gazów lub pyłówJednostkowa stawka zł/kg
123
1Akrylonitryl (aerozol)33,00
2Aldehydy alifatyczne i ich pochodne0,97
3Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne0,97
4Alkohole alifatyczne i ich pochodne0,97
5Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne0,97
6Aminy i ich pochodne0,97
7Amoniak0,33
8Arsen 1)288,68
9Azbest288,68
10Benzen6,60
11Benzo/a/piren288,68
12Bizmut 1)13,75
13Cer 1)103,10
14Chlorek winylu (w fazie gazowej)16,50
15Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217144,34
16Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC0,97
17Chrom 1)41,24
18Cyna 1)4,33
19Cynk 1)4,33
20Czterochlorek węgla2,18
21Dwusiarczek węgla1,60
22Dwutlenek siarki0,41
23Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)0,22
24Etery i ich pochodne0,97
25Halony: 1211, 1301, 2402144,34
26Halony 2)0,97
27Kadm 1)144,34
28Ketony i ich pochodne0,97
29Kobalt 1)41,24
30Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki0,97
31Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 2)0,97
32Mangan 1)16,50
33Metan (stawka w zł/Mg)0,22
34Molibden 1)9,71
35Nikiel 1)288,68
36Oleje (mgła olejowa)0,97
37Ołów 1)33,00
38Organiczne pochodne związków siarki0,97
39Pierwiastki metaliczne i ich związki 3)0,97
40Pierwiastki niemetaliczne0,97
41Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4)288,68
42Polichlorowane bifenyle144,34
43Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych0,27
44Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)1,13
45Pyły nawozów sztucznych1,13
46Pyły polimerów0,44
47Pyły środków powierzchniowo czynnych1,13
48Pyły węgla brunatnego0,44
49Pyły węglowo-grafitowe, sadza1,13
50Pyły ze spalania paliw0,27
51Pyły pozostałe0,44
52Rtęć 1)144,34
53Sole niemetali 2)0,97
54Tlenek węgla0,11
55Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)0,41
56Tlenki niemetali 2)0,97
571,1,1-trójchloroetan144,34
58Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 2)0,10
59Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 2)1,10
60Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe0,97
61Związki heterocykliczne0,97
62Związki izocykliczne0,97

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach.

3) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.

4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

- 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna 1

- 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna 0,5

- 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna 0,1

- 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna 0,1

- 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna 0,1

- 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna 0,01

- oktachlorodibenzodioksyna 0,001

- 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran 0,1

- 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran 0,5

- 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran 0,05

- 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1

- 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran 0,1

- 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1

- 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1

- 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran 0,01

- 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran 0,01

- oktachlorodibenzofuran 0,001

Uwaga:

W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

- powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

- z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

- z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

- z chowu lub hodowli drobiu,

jednostkowe stawki opłat określają odpowiednio tabele B-E.

Tabela B

Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)

Lp.Rodzaj operacji technicznejJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej 2)
123
1Napełnianie zbiorników z dachem stałym4,50
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym0,27
3Napełnianie zbiorników podziemnych2,40
4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw2,40
5Napełnianie cystern kolejowych1,85
6Napełnianie cystern samochodowych1,30
7Napełnianie zbiorników pojazdów2,67

Objaśnienia:

1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji η (%), stosuje się współczynnik (100 -η)/100. Łączna stawka opłat za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka benzyny silnikowej - 1 Mg.

Tabela C

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)

Lp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła MWJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
1234
IKotły opalane węglem kamiennym
1Kocioł z rusztem mechanicznym, z ≤ 313,48 zł/Mg
urządzeniem odpylającym> 3 i ≤ 512,61 zł/Mg
2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego≤ 520,88 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 523,38 zł/Mg
4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 517,75 zł/Mg
5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym bez urządzenia odpylającego≤ 526,12 zł/Mg
IIKotły opalane koksem
1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 517,92 zł/Mg
2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 514,37 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 520,61 zł/Mg
IIIKotły opalane drewnem≤ 53,44 zł/Mg
IVKotły opalane olejem
1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)≤ 57,13 zł/Mg
2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)≤ 58,76 zł/Mg
3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)≤ 513,87 zł/Mg
4Olej napędowy≤ 56,87 zł/Mg
VKotły opalane paliwem gazowym
1Gaz ziemny wysokometanowy≤ 1,41.018,73 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51.272,84 zł/106 m3
2Gaz ziemny zaazotowany≤ 1,4712,31 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5892,12 zł/106 m3
3Gaz płynny propan-butan≤ 51,38 zł/Mg

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg lub 106 m3.

Tabela D

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)

Lp.Rodzaj silnika spalinowegoJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
benzyna silnikowagaz płynny propan-butanolej napędowy
12345
1Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r.54,5635,5715,43
2Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r.12,5015,308,72
3Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r.53,3235,5717,75
4Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r.13,6517,749,41
5Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 1 3)--15,09
6Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 2 3)--13,57
7Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 3 3)--10,56
8Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2, lub 3 3), z wyjątkiem autobusów72,89-38,24
9Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO 1, 2, lub 3 3)--43,64
10Silniki w ciągnikach rolniczych--28,87
11Silniki w maszynach roboczych190,19-33,74
12Silniki w pojazdach szynowych--36,86

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: ołów, dwutlenek siarki, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.

3) Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań "EURO 1, 2 lub 3" jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w serii poprawek 02A lub późniejszych do Regulaminu nr 49 EKG ONZ albo w równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.

Tabela E

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

Lp.System chowu lub hodowli drobiuJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł / 100 stanowisk i rok) 2)
123
IStada reprodukcyjne
1System bezklatkowy, a) kury nieśne12,08
ściółkowyb) kury mięsne18,61
2System bezklatkowy, a) kury nieśne8,02
ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówb) kury mięsne13,39
IIKury nieśne
1System klatkowy, z otwartym a) zbiornik nienapowietrzany9,03
zbiornikiem na odchodyb) zbiornik napowietrzany13,37
2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów6,78
3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów5,36
4System bezklatkowy, ściółkowy12,74
5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów8,02
IIIBrojlery kurze
1System bezklatkowy, ściółkowy9,34
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów4,35
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów3,74
IVKurczęta (odchowanie)
1System bezklatkowy, ściółkowy11,51
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów6,00
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów4,60
VIndyki

System bezklatkowy, ściółkowy

29,10
VIPerlice

System bezklatkowy, ściółkowy

31,17
VIIGęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

15,00

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, metan, pył, siarkowodór, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.

Uwaga:

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q * k * t * 10-4,

w którym:

O - opłata za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,

q - jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E,

k - liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym,

t - faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

KodGrupy, podgrupy i rodzaje odpadówJednostkowa stawka zł / Mg
123
01Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)14,87
01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali9,59
01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu9,59
01 03Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania47,73
01 03 05*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)47,73
01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 8114,87
01 03 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali47,73
01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 0714,87
01 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 0714,87
01 03 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne43,86
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 808,46
01 03 99Inne niewymienione odpady9,59
01 04Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07*Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali47,73
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 079,59
01 04 09Odpadowe piaski i iły9,59
01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 0747,73
01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 079,59 1)
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 118,84 1)
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 079,59
01 04 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne43,86 1)
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 808,84 1)
01 04 82*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne43,86 1)
01 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 828,84 1)
01 04 84*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne43,86 1)
01 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 848,84 1)
01 04 99Inne niewymienione odpady9,59
01 05Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej9,59 1)
01 05 05*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową47,73
01 05 06*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne47,73
01 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 069,59
01 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0614,87
01 05 99Inne niewymienione odpady9,59
02Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01Osady z mycia i czyszczenia14,87 1)
02 01 02Odpadowa tkanka zwierzęca125,32
02 01 03Odpadowa masa roślinna14,87
02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)14,87
02 01 06Odchody zwierzęce47,73
02 01 07Odpady z gospodarki leśnej9,59
02 01 08*Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)125,32
02 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 0847,73
02 01 10Odpady metalowe9,59
02 01 80*Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne125,32
02 01 81Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80125,32
02 01 82Zwierzęta padłe i ubite z konieczności125,32
02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych14,87
02 01 99Inne niewymienione odpady9,59
02 02Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców14,87 1)
02 02 02Odpadowa tkanka zwierzęca47,73
02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa47,73
02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków47,73 1)
02 02 80*Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne125,32
02 02 81Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80125,32
02 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80125,32
02 02 99Inne niewymienione odpady14,87
02 03Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców9,59 1)
02 03 02Odpady konserwantów14,87
02 03 03Odpady poekstrakcyjne14,87
02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa14,87
02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków14,87 1)
02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)9,59
02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych9,59
02 03 82Odpady tytoniowe14,87
02 03 99Inne niewymienione odpady9,59
02 04Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków9,59 1)
02 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)9,59
02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków9,59 1)
02 04 80Wysłodki9,59 1)
02 04 99Inne niewymienione odpady9,59
02 05Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania14,87
02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków14,87 1)
02 05 80Odpadowa serwatka14,87 2)
02 05 99Inne niewymienione odpady14,87
02 06Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa14,87
02 06 02Odpady konserwantów14,87
02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków14,87 1)
02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze14,87
02 06 99Inne niewymienione odpady14,87
02 07Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców9,59
02 07 02Odpady z destylacji spirytualiów47,73
02 07 03Odpady z procesów chemicznych47,73
02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa14,87
02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków47,73 1)
02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary14,87 1)
02 07 99Inne niewymienione odpady9,59
03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01Odpady kory i korka9,59
03 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne47,73
03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 049,59
03 01 80*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne47,73
03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 809,59
03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków47,73 1)
03 01 99Inne niewymienione odpady9,59
03 02Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01*Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych47,73
03 02 02*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne125,32
03 02 03*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna47,73
03 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna47,73
03 02 05*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne47,73
03 02 99Inne niewymienione odpady47,73
03 03Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01Odpady z kory i drewna9,59
03 03 02Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)47,73 1)
03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury47,73 1)
03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury9,59
03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu47,73
03 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych47,73 1)
03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji9,59 1)
03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 1047,73 1)
03 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem47,73 1)
03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia47,73 1)
03 03 99Inne niewymienione odpady9,59
04Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)47,73
04 01 02Odpady z wapnienia47,73
04 01 03*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)125,32
04 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom47,73 1)
04 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu14,87 1)
04 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków47,73 1)
04 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków14,87 1)
04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)47,73
04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania9,59
04 01 99Inne niewymienione odpady9,59
04 02Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)14,87
04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)14,87
04 02 14*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne47,73
04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 1414,87
04 02 16*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne47,73
04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 1614,87
04 02 19*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 1914,87 1)
04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych9,59
04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych9,59
04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych14,87
04 02 99Inne niewymienione odpady9,59
05Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 02*Osady z odsalania47,73 1)
05 01 03*Osady z dna zbiorników125,32 1)
05 01 04*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania125,32
05 01 05*Wycieki ropy naftowej125,32 2)
05 01 06*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń47,73 1)
05 01 07*Kwaśne smoły125,32
05 01 08*Inne smoły47,73
05 01 09*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 0947,73 1)
05 01 11*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw125,32
05 01 12*Ropa naftowa zawierająca kwasy125,32 2)
05 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej14,87 1)
05 01 14Odpady z kolumn chłodniczych14,87
05 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)47,73
05 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej14,87
05 01 17Bitum14,87
05 01 99Inne niewymienione odpady14,87
05 06Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01*Kwaśne smoły125,32
05 06 03*Inne smoły47,73
05 06 04Odpady z kolumn chłodniczych14,87
05 06 80*Odpady ciekłe zawierające fenole125,32 2)
05 06 99Inne niewymienione odpady14,87
05 07Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01*Osady zawierające rtęć125,32
05 07 02Odpady zawierające siarkę47,73
05 07 99Inne niewymienione odpady47,73
06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01*Kwas siarkowy i siarkawy47,73 2)
06 01 02*Kwas chlorowodorowy47,73 2)
06 01 03*Kwas fluorowodorowy47,73 2)
06 01 04*Kwas fosforowy i fosforawy14,87 2)
06 01 05*Kwas azotowy i azotawy47,73 2)
06 01 06*Inne kwasy47,73
06 01 99Inne niewymienione odpady14,87
06 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01*Wodorotlenek wapniowy47,73
06 02 03*Wodorotlenek amonowy47,73 2)
06 02 04*Wodorotlenek sodowy i potasowy47,73
06 02 05*Inne wodorotlenki47,73
06 02 99Inne niewymienione odpady47,73
06 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 11*Sole i roztwory zawierające cyjanki125,32 3)
06 03 13*Sole i roztwory zawierające metale ciężkie125,32 3)
06 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 1347,73 3)
06 03 15*Tlenki metali zawierające metale ciężkie125,32
06 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 1547,73
06 03 99Inne niewymienione odpady47,73
06 04Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 03*Odpady zawierające arsen114,97
06 04 04*Odpady zawierające rtęć125,32
06 04 05*Odpady zawierające inne metale ciężkie125,32
06 04 99Inne niewymienione odpady47,73
06 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 0247,73 1)
06 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki125,32
06 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 0247,73
06 06 99Inne niewymienione odpady47,73
06 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01*Odpady azbestowe z elektrolizy41,97
06 07 02*Węgiel aktywny z produkcji chloru47,73
06 07 03*Osady siarczanu baru zawierające rtęć125,32 1)
06 07 04*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)125,32 2)
06 07 99Inne niewymienione odpady47,73
06 08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02*Odpady zawierające niebezpieczne silikony47,73
06 08 99Inne niewymienione odpady47,73
06 09Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02Żużel fosforowy47,73
06 09 03*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi114,97
06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 8013,69
06 09 80Fosfogipsy8,84
06 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)8,84
06 09 99Inne niewymienione odpady9,59
06 10Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02*Odpady zawierające substancje niebezpieczne47,73
06 10 99Inne niewymienione odpady47,73
06 11Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu14,87
06 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu14,87
06 11 81Odpady z produkcji związków chromu43,86
06 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu47,73
06 11 83Odpadowy siarczan żelazowy14,87
06 11 99Inne niewymienione odpady14,87
06 13Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01*Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy125,32 3)
06 13 02*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)47,73
06 13 03Czysta sadza9,59
06 13 04*Odpady z przetwarzania azbestu41,97
06 13 05*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi47,73
06 13 99Inne niewymienione odpady9,59
07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 3)
07 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 01 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 01 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców125,32
07 01 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32
07 01 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 01 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 1147,73 1)
07 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)47,73
07 01 99Inne niewymienione odpady47,73
07 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 3)
07 02 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 02 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 02 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców125,32
07 02 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32
07 02 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 02 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 1147,73 1)
07 02 13Odpady tworzyw sztucznych14,87
07 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)47,73
07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 1414,87
07 02 16*Odpady zawierające niebezpieczne silikony47,73
07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 1614,87
07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy47,73
07 02 99Inne niewymienione odpady14,87
07 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 1) 3)
07 03 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 03 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 03 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców125,32
07 03 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32
07 03 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 03 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 1147,73 1)
07 03 99Inne niewymienione odpady47,73
07 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 3)
07 04 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 04 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 04 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców125,32
07 04 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32 1)
07 04 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 04 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 1147,73 1)
07 04 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne125,32
07 04 80*Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)125,32 3)
07 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 8047,73 3)
07 04 99Inne niewymienione odpady47,73
07 05Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 3)
07 05 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 05 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 05 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców125,32
07 05 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32
07 05 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 05 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 1147,73 1)
07 05 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne125,32
07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 1347,73
07 05 80*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne125,32 2)
07 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 8047,73 2)
07 05 99Inne niewymienione odpady47,73
07 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 3)
07 06 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 06 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 06 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców125,32
07 06 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32
07 06 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 06 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 1147,73 1)
07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju47,73
07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek14,87
07 06 99Inne niewymienione odpady14,87
07 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste125,32 3)
07 07 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 07 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste125,32 2)
07 07 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zwierające związki chlorowców125,32
07 07 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne125,32
07 07 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców125,32 1)
07 07 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne125,32 1)
07 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 1147,73 1)
07 07 99Inne niewymienione odpady47,73
08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne125,32
08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1147,73
08 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne125,32 1)
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1347,73 1)
08 01 15*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne47,73 1)
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 1514,87 1)
08 01 17*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne47,73 1)
08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1714,87 1)
08 01 19*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne47,73 1)
08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 1914,87 1)
08 01 21*Zmywacz farb lub lakierów47,73
08 01 99Inne niewymienione odpady14,87
08 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01Odpady proszków powlekających14,87
08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne9,59 1)
08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne9,59 1)
08 02 99Inne niewymienione odpady9,59
08 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie14,87 1)
08 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie14,87 2)
08 03 12*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne47,73
08 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w

08 03 12

14,87
08 03 14*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne47,73
08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1414,87
08 03 16*Zużyte roztwory trawiące47,73 1)
08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne125,32
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1747,73
08 03 19*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne125,32 2)
08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 1947,73 2)
08 03 99Inne niewymienione odpady14,87
08 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne125,32
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 0947,73
08 04 11*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne125,32
08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1147,73
08 04 13*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne47,73 1)
08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1314,87 1)
08 04 15*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne125,32 2)
08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1547,73 2)
08 04 17*Olej żywiczny125,32
08 04 99Inne niewymienione odpady14,87
08 05Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01*Odpady izocyjanianów125,32
09Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów125,32 2)
09 01 02*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych125,32 2)
09 01 03*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach125,32 2)
09 01 04*Roztwory utrwalaczy125,32 2)
09 01 05*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających125,32 2)
09 01 06*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro125,32
09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra14,87
09 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra14,87
09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii9,59
09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 0314,87
09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 119,59
09 01 13*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06125,32 2)
09 01 80*Przeterminowane odczynniki fotograficzne125,32
09 01 99Inne niewymienione odpady9,59
10Odpady z procesów termicznych
10 01Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)14,87
10 01 02Popioły lotne z węgla14,87
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej13,69
10 01 04*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych47,73
10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych8,84
10 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu8,84 1)
10 01 09*Kwas siarkowy47,73 2)
10 01 13*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo47,73
10 01 14*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1414,87
10 01 16*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1614,87
10 01 18*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 1814,87
10 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 2014,87 1)
10 01 22*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
10 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 2214,87 1)
10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)14,87
10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni14,87
10 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej14,87
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych13,69 1)
10 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych9,59
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)13,69
10 01 99Inne niewymienione odpady9,59
10 02Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)14,87
10 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów14,87
10 02 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 079,59
10 02 10Zgorzelina walcownicza14,87
10 02 11*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje47,73
10 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 119,59
10 02 13*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 1314,87 1)
10 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne14,87 1)
10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza14,87
10 02 81Odpadowy siarczan żelazawy14,87
10 02 99Inne niewymienione odpady9,59
10 03Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02Odpadowe anody14,87
10 03 04*Żużle z produkcji pierwotnej47,73
10 03 05Odpady tlenku glinu47,73
10 03 08*Słone żużle z produkcji wtórnej47,73
10 03 09*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej47,73
10 03 15*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach47,73
10 03 16Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 1514,87
10 03 17*Odpady zawierające smołę z produkcji anod47,73
10 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 1714,87
10 03 19*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 1914,87
10 03 21*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 2114,87
10 03 23*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2314,87
10 03 25*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
10 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2514,87 1)
10 03 27*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje47,73
10 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 2714,87
10 03 29*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 2914,87
10 03 99Inne niewymienione odpady14,87
10 04Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej47,73
10 04 02*Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej47,73
10 04 03*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)125,32
10 04 04*Pyły z gazów odlotowych125,32
10 04 05*Inne cząstki i pyły47,73
10 04 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych125,32
10 04 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych125,32 1)
10 04 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje47,73 1)
10 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 0914,87 1)
10 04 99Inne niewymienione odpady14,87
10 05Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)47,73
10 05 03*Pyły z gazów odlotowych125,32
10 05 04Inne cząstki i pyły47,73
10 05 05*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych125,32
10 05 06*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych125,32 1)
10 05 08*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje47,73 1)
10 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 0814,87 1)
10 05 10*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach47,73
10 05 11Zgary inne niż wymienione w 10 05 1014,87
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych14,87
10 05 99Inne niewymienione odpady14,87
10 06Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej14,87
10 06 02Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej14,87
10 06 03*Pyły z gazów odlotowych47,73
10 06 04Inne cząstki i pyły14,87
10 06 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych47,73
10 06 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych47,73 1)
10 06 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje14,87 1)
10 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 0914,87 1)
10 06 80Żużle szybowe i granulowane9,59
10 06 99Inne niewymienione odpady9,59
10 07Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej14,87
10 07 02Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej14,87
10 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych14,87
10 07 04Inne cząstki i pyły14,87
10 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych14,87 1)
10 07 07*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje47,73 1)
10 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 0714,87 1)
10 07 99Inne niewymienione odpady14,87
10 08Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04Cząstki i pyły47,73
10 08 08*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej125,32
10 08 09Inne żużle47,73
10 08 10*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach47,73
10 08 11Zgary inne niż wymienione w 10 08 1014,87
10 08 12*Odpady zawierające smołę z produkcji anod47,73
10 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 1214,87
10 08 14Odpadowe anody14,87
10 08 15*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1514,87
10 08 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
10 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1747,73 1)
10 08 19*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje47,73 1)
10 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 1914,87 1)
10 08 99Inne niewymienione odpady14,87
10 09Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03Żużle odlewnicze14,87
10 09 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 0514,87
10 09 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 0714,87
10 09 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 0914,87
10 09 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 1114,87
10 09 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 1314,85
10 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów47,73
10 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 1514,87
10 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne14,87
10 09 99Inne niewymienione odpady14,87
10 10Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03Zgary i żużle odlewnicze14,87
10 10 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 0514,87
10 10 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 0714,87
10 10 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 0914,87
10 10 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 1114,87
10 10 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 1314,87
10 10 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów47,73
10 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 1514,87
10 10 99Inne niewymienione odpady14,87
10 11Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego47,73
10 11 05Cząstki i pyły47,73
10 11 09*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 0914,87
10 11 11*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)125,32
10 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 1147,73
10 11 13*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
10 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 1347,73 1)
10 11 15*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1514,87
10 11 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
10 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1714,87 1)
10 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 1914,87
10 11 80Szlamy fluorokrzemianowe125,32 1)
10 11 81*Odpady zawierające azbest41,97
10 11 99Inne niewymienione odpady14,87
10 12Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej9,59
10 12 03Cząstki i pyły47,73
10 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych14,87 1)
10 12 06Zużyte formy9,59
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)9,59
10 12 09*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 0914,87
10 12 11*Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie47,73
10 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1114,87
10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków14,87 1)
10 12 99Inne niewymienione odpady9,59
10 13Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej9,59
10 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego14,87
10 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)47,73
10 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych14,87 1)
10 13 09*Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych41,97
10 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 0943,86
10 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 109,59
10 13 12*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne47,73
10 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 1214,87
10 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy9,59 1)
10 13 80Odpady z produkcji cementu9,59
10 13 81Odpady z produkcji gipsu9,59
10 13 82Wybrakowane wyroby9,59
10 13 99Inne niewymienione odpady9,59
10 14Odpady z krematoriów
10 14 01*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć125,32
10 80Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu14,87
10 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu125,32
10 80 03Żużle z produkcji żelazochromu47,73
10 80 04Pyły z produkcji żelazochromu125,32
10 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu47,73
10 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu47,73
10 80 99Inne niewymienione odpady14,87
11Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05*Kwasy trawiące125,32 2)
11 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 0547,73
11 01 07*Alkalia trawiące47,73
11 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania47,73 1)
11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
11 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 0914,87 1)
11 01 11*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne47,73 2)
11 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 1114,87 2)
11 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne47,73
11 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 1314,87
11 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne47,73 3)
11 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne47,73 1)
11 01 98*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne47,73
11 01 99Inne niewymienione odpady14,87
11 02Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)47,73
11 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy14,87
11 02 05*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne47,73
11 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 0514,87
11 02 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne47,73
11 02 99Inne niewymienione odpady14,87
11 03Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01*Odpady zawierające cyjanki125,32
11 03 02*Inne odpady47,73
11 05Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01Cynk twardy14,87
11 05 02Popiół cynkowy47,73
11 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych47,73
11 05 04*Zużyty topnik47,73
11 05 99Inne niewymienione odpady14,87
12Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów9,59
12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów9,59
12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych14,87
12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych14,87
12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych14,87
12 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)125,32 2)
12 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)47,73 2)
12 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce125,32 2)
12 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców47,73 2)
12 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali125,32 2)
12 01 12*Zużyte woski i tłuszcze47,73
12 01 13Odpady spawalnicze14,87
12 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 1447,73 1)
12 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne47,73
12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 1614,87
12 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)125,32 1)
12 01 19*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji47,73
12 01 20*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne47,73
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 2014,87
12 01 99Inne niewymienione odpady9,59
12 03Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01*Wodne ciecze myjące47,73 2)
12 03 02*Odpady z odtłuszczania parą47,73 1)
13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 01*Oleje hydrauliczne zawierające PCB125,32 2)
13 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne125,32 2)
13 01 05*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych47,73 2)
13 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne125,32 2)
13 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych47,73 2)
13 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne47,73 2)
13 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji47,73 2)
13 01 13*Inne oleje hydrauliczne47,73 2)
13 02Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne170,26 2)
13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych99,14 2)
13 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe99,14 2)
13 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji99,14 2)
13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe99,14 2)
13 03Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 03 01*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB125,32 2)
13 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01125,32 2)
13 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych47,73 2)
13 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 0147,73 2)
13 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji47,73 2)
13 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła47,73 2)
13 04Oleje zęzowe
13 04 01*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej125,32 2)
13 04 02*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych47,73 2)
13 04 03*Oleje zęzowe ze statków morskich125,32 2)
13 05Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach125,32
13 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach125,32 1)
13 05 03*Szlamy z kolektorów125,32 1)
13 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach125,32 2)
13 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach125,32 2)
13 05 08*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach125,32
13 07Odpady paliw ciekłych
13 07 01*Olej opałowy i olej napędowy125,32 2)
13 07 02*Benzyna125,32 2)
13 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)125,32 2)
13 08Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
13 08 01*Szlamy lub emulsje z odsalania125,32 3)
13 08 02*Inne emulsje125,32 2)
13 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków125,32
13 08 99*Inne niewymienione odpady47,73
14Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
14 06 01*Freony, HCFC, HFC125,32
14 06 02*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników125,32 2)
14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników125,32 2)
14 06 04*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne125,32 1)
14 06 05*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki125,32 1)
15Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01Opakowania z papieru i tektury24,57
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych24,57
15 01 03Opakowania z drewna24,57
15 01 04Opakowania z metali14,87
15 01 05Opakowania wielomateriałowe24,57
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe24,57
15 01 07Opakowania ze szkła19,72
15 01 09Opakowania z tekstyliów14,87
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)47,73
15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi41,97
15 02Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)125,32
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0247,73
16Odpady nieujęte w innych grupach
16 01Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03Zużyte opony47,73
16 01 04*Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy125,32
16 01 06Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów14,87
16 01 07*Filtry olejowe125,32
16 01 08*Elementy zawierające rtęć125,32
16 01 09*Elementy zawierające PCB125,32
16 01 10*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)125,32
16 01 11*Okładziny hamulcowe zawierające azbest41,97
16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 1147,73
16 01 13*Płyny hamulcowe125,32 2)
16 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje125,32 2)
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 1447,73 2)
16 01 16Zbiorniki na gaz skroplony14,87
16 01 17Metale żelazne14,87
16 01 18Metale nieżelazne14,87
16 01 19Tworzywa sztuczne14,87
16 01 20Szkło19,72
16 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 1447,73
16 01 22Inne niewymienione elementy14,87
16 01 99Inne niewymienione odpady14,87
16 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB125,32
16 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09125,32
16 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC125,32
16 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest41,97
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1247,73
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1314,87
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń47,73
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1514,87
16 03Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne47,73
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8014,87
16 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne47,73
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8014,87
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia14,87
16 04Odpady materiałów wybuchowych
16 04 01*Odpadowa amunicja125,32 2)
16 04 02*Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)125,32 2)
16 04 03*Inne materiały wybuchowe125,32 2)
16 05Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne47,73
16 05 05Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 0414,87
16 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych47,73
16 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)47,73
16 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)47,73
16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0814,87
16 06Baterie i akumulatory
16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe170,26
16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe170,26
16 06 03*Baterie zawierające rtęć170,26
16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)14,87
16 06 05Inne baterie i akumulatory14,87
16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów170,26 2)
16 07Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty125,32
16 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne125,32
16 07 99Inne niewymienione odpady47,73
16 08Zużyte katalizatory
16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)47,73
16 08 02*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki125,32
16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 0247,73
16 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)47,73
16 08 05*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy125,32
16 08 06*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory125,32 2)
16 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi125,32
16 09Substancje utleniające
16 09 01*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)125,32 2)
16 09 02*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)125,32 2)
16 09 03*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)125,32 2)
16 09 04*Inne niewymienione substancje utleniające125,32 2)
16 10Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne125,32 2)
16 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 0147,73 2)
16 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne125,32 2)
16 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 0347,73 2)
16 11Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne47,73
16 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0114,87
16 11 03*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne47,73
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0314,87
16 11 05*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne47,73
16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0514,87
16 80Odpady różne
16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji14,87
16 81Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne47,73
16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 0114,87
16 82Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne0,00
16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 010,00
17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów9,59
17 01 02Gruz ceglany9,59
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia14,87
17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne43,86
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0613,69
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 14,87
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg14,87
17 01 82Inne niewymienione odpady14,87
17 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01Drewno24,57
17 02 02Szkło19,72
17 02 03Tworzywa sztuczne24,57
17 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)125,32
17 03Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01*Asfalt zawierający smołę47,73
17 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 0114,87
17 03 03*Smoła i produkty smołowe47,73
17 03 80Odpadowa papa14,87
17 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz16,27
17 04 02Aluminium16,27
17 04 03Ołów16,27
17 04 04Cynk16,27
17 04 05Żelazo i stal16,27
17 04 06Cyna16,27
17 04 07Mieszaniny metali16,27
17 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi125,32
17 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne125,32
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 1047,73
17 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)125,32
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 039,59
17 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi21,55
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 058,84
17 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne125,32
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 079,59
17 06Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest16,51
17 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne47,73
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 0314,87
17 06 05*Materiały konstrukcyjne zawierające azbest16,51
17 08Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 01*Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi47,73
17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0114,87
17 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć125,32
17 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)125,32
17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne47,73
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 0314,87
18Odpady medyczne i weterynaryjne
18 01Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)47,73 2)
18 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)125,32 2)
18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82125,32 2)
18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 0347,73 2)
18 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne47,73 2)
18 01 07Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 0614,87 2)
18 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne125,32 2)
18 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 0847,73 2)
18 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego125,32 2)
18 01 80*Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych125,32 2)
18 01 81Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 8047,73 2)
18 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych125,32 2)
18 02Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)47,73 2)
18 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt125,32 2)
18 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 0247,73 2)
18 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne47,73 2)
18 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 0514,87 2)
18 02 07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne125,32 2)
18 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 0747,73 2)
19Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 01 02Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych8,84
19 01 05*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych43,86
19 01 06*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych43,86 1)
19 01 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych43,86
19 01 10*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych43,86
19 01 11*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne43,86
19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 1113,69
19 01 13*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne43,86
19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 1313,69
19 01 15*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne43,86
19 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 1513,69
19 01 17*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne43,86
19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 1713,69
19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych13,69
19 01 99Inne niewymienione odpady8,84
19 02Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne13,69
19 02 04*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych43,86
19 02 05*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne43,86 1)
19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 058,46 1)
19 02 07*Oleje i koncentraty z separacji114,97 2)
19 02 08*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne114,97 2)
19 02 09*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne114,97 2)
19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 0943,86
19 02 11*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne114,97
19 02 99Inne niewymienione odpady13,69
19 03Odpady stabilizowane lub zestalone
19 03 04*Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane43,86
19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 0413,69
19 03 06*Odpady niebezpieczne zestalone43,86
19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0613,69
19 04Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01Zeszklone odpady8,84
19 04 02*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych43,86
19 04 03*Niezeszklona faza stała43,86
19 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania13,69 2)
19 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych0,00
19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego13,69
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)8,84
19 05 99Inne niewymienione odpady8,84
19 06Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych13,69 2)
19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych13,69
19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych13,69 2)
19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych13,69
19 06 99Inne niewymienione odpady13,69
19 08Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01Skratki43,86
19 08 02Zawartość piaskowników43,86
19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe13,69 1)
19 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne43,86
19 08 07*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych43,86 3)
19 08 08*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie43,86
19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze43,86
19 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09114,97
19 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych43,86 1)
19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1113,69 1)
19 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych43,86 1)
19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1313,69 1)
19 08 99Inne niewymienione odpady13,69
19 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki8,84
19 09 02Osady z klarowania wody8,84 1)
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody8,84 1)
19 09 04Zużyty węgiel aktywny13,69
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne13,69
19 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych13,69 3)
19 09 99Inne niewymienione odpady8,84
19 10Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 01Odpady żelaza i stali14,87
19 10 02Odpady metali nieżelaznych14,87
19 10 03*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne47,73
19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 0314,87
19 10 05*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne47,73
19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0514,87
19 11Odpady z regeneracji olejów
19 11 01*Zużyte filtry iłowe125,32
19 11 02*Kwaśne smoły125,32
19 11 03*Uwodnione odpady ciekłe125,32 2)
19 11 04*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw125,32
19 11 05*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne125,32 1)
19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 0547,73 1)
19 11 07*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych125,32
19 11 99Inne niewymienione odpady47,73
19 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 01Papier i tektura16,27
19 12 02Metale żelazne14,87
19 12 03Metale nieżelazne14,87
19 12 04Tworzywa sztuczne i guma14,87
19 12 05Szkło14,87
19 12 06*Drewno zawierające substancje niebezpieczne47,73
19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 0616,27
19 12 08Tekstylia14,87
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)9,59
19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)14,87
19 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne47,73
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1114,87
19 13Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne47,73
19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0114,87
19 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0314,87 1)
19 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne47,73 1)
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0514,87 1)
19 13 07*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne47,73 2)
19 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0714,87 2)
19 80Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
19 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych14,87
20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01Papier i tektura24,57
20 01 02Szkło19,72
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji24,57
20 01 10Odzież14,87
20 01 11Tekstylia14,87
20 01 13*Rozpuszczalniki125,32
20 01 14*Kwasy47,73
20 01 15*Alkalia47,73
20 01 17*Odczynniki fotograficzne47,73
20 01 19*Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)125,32
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć125,32
20 01 23*Urządzenia zawierające freony125,32
20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne14,87
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2547,73 3)
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne47,73 3)
20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 2714,87
20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne47,73
20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2914,87
20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne125,32
20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 3147,73
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie170,26
20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3314,87
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki125,32
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3514,87
20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne47,73
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 3724,57
20 01 39Tworzywa sztuczne14,87
20 01 40Metale14,87
20 01 41Odpady zmiotek wentylacyjnych14,87
20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 1914,87
20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny14,87
20 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji24,57
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie9,59
20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji9,59
20 03Inne odpady komunalne
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne14,87
20 03 02Odpady z targowisk14,87
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów14,87
20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości14,87
20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych14,87
20 03 07Odpady wielkogabarytowe14,87
20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach14,87
Procentowa zawartość wody w odpadzie WWspółczynnik n
poniżej 501,0
50 ≤ W < 601,0
60 ≤ W < 701,1
70 ≤ W < 751,2
75 ≤ W < 801,4
80 ≤ W < 841,6
84 ≤ W < 881,8
88 ≤ W < 922,0
92 ≤ W < 952,4
powyżej 952,4
Objaśnienia:

1) Opłatę za składowanie na składowisku odpadów zawierających wodę oblicza się, mnożąc całkowitą masę odpadu zawierającego wodę przez jednostkową stawkę obliczoną wg wzoru:

Q = (100 - W) * 0,01 * n * q,

w którym:

Q - jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie na składowisku odpadu zawierającego wodę w zł/Mg,

W - zawartość wody w odpadzie w %,

n - współczynnik, którego wartość zależy od zawartości wody w odpadzie,

q - jednostkowa stawka opłaty określona w powyższej tabeli w zł/Mg.

2) Stawki opłat dla obliczenia stawek opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania).

3) Stawki opłat za składowanie odpadów stałych; dla odpadów ciekłych podano stawki w celu obliczenia stawek opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania).