Wykaz chorób oraz wykaz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.275.2730

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
Leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:
1)
nowotwory złośliwe, w tym również:
a)
raka piersi i raka trzonu macicy, raka piersi w II rzucie hormonoterapii,
b)
raka prostaty,
c)
neutropenię w chorobach nowotworowych,
d)
przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych;
2)
schizofrenię oporną na leczenie;
3)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe;
4)
chorobę Alzheimera;
5)
padaczkę, w tym również padaczkę oporną na leczenie;
6)
chorobę i zespół Parkinsona;
7)
miastenię;
8)
stwardnienie zanikowe boczne;
9)
stwardnienie rozsiane;
10)
astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne;
11)
cukrzycę;
12)
mukowiscydozę;
13)
fenyloketonurię;
14)
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe;
15)
akromegalię;
16)
moczówkę prostą przysadkową;
17)
gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy;
18)
osteoporozę;
19)
niedoczynność tarczycy;
20)
jaskrę;
21)
przewlekłe owrzodzenia;
22) 1
 neuralgia popółpaścowa przewlekła;
23) 2
 wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia.
Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:
1)
wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 195, poz. 1908 oraz z 2004 r. Nr 23, poz. 208), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3

WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH BEZPŁATNIE, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

Lp.PSMNazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznegoOpakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rejestrem Wytwórców i Wyrobów MedycznychKategoria dostępnościKod EAN13 opakowania
1) Nowotwory złośliwe

1. (uchylona)

2. Azathioprinum

1)BAzathioprine tabl. 50 mg30 tabl.Rp5909990232826
50 tabl.Rp5909990232819
2)BImuran tabl. powl. 25 mg100 tabl.Rp5909990144211
3)BImuran tabl. powl. 50 mg100 tabl.Rp 5909990277810

3. Buprenorphinum

1)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg60 tabl. w blistrachRpw5909990351725
60 tabl. w fiolceRpw5909990351718
2)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg30 tabl. w blistrachRpw5909990351824
30 tabl. w fiolceRpw5909990351817

4. Busulfanum

1)BMyleran tabl. powl.25 tabl.Rp5909990277919
2 mg100 tabl.Rp5909990277926

5. Calcii folinas

1)BCalciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml10 amp. 1 mlLzRp5909990356416
2)BCalciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml5 amp. 3 mlLzRp5909990356515
5 amp. 10 mlLzRp5909990356522
1 fiol. 10 mlLzRp5909990356539
1 fiol. 20 mlLzRp5909990356546
3)BCalciumfolinat-Ebewe kapsułki twarde 15 mg20 kaps.Rp5909990356713
4)BLeucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990123421
5)BLeucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990123520

6. Chlorambucilum

1)BLeukeran tabl. powl. 2 mg25 tabl.Rp5909990345618

7. Cyclophosphamidum

1)BEndoxan - Asta draż. 50 mg50 draż.Rp5909990240814

8. Doxorubicinum

1)BDoxorubicin-Ebewe roztwór do wlewów dożylnych, dotętniczych i dopęcherzowych 2 mg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990429011

9. Etoposidum

1)BLastet kapsułki 25 mg40 kaps.Rp5909990289219
2)BLastet kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990289318
3)BLastet kapsułki 100 mg10 kaps.Rp5909990289417
4)BVepesid kapsułki 50 mg20 kaps. w butelceRp5909990648627
5)BVepesid kapsułki 50 mg20 kaps. w blistrachRp5909990648634
6)BVepesid kapsułki 100 mg10 kaps. w blistrzeRp5909990165216
10 kaps. w butelceRp 5909990165223

10. Fluorouracilum

1)B5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do5 amp. 10 mlRp5909990450640
iniekcji, wlewów dożylnych5 amp. 5 mlRp5909990450657
i dotętniczych 50 mg/ml1 fiol. 10 mlRp5909990450626
1 fiol. 20 mlRp5909990450633
1 fiol. 5 mlRp5909990450619
2)BFluoro-uracil roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml5 fiol. 5 mlRp5909990335619
3)BFluorouracil 1.000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml1 fiol. 20 mlRp5909990477913
4)BFluorouracil 500 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml1 fiol. 10 mlRp5909990477814

11. Flutamidum

1)BApo-Flutam tabl. powl. 30 tabl.Rp5909990941612
250 mg90 tabl.Rp5909990941629
2)BFlutamid tabl. 250 mg100 tabl.Rp5909990139217
3)BProstandril tabl. 250 mg100 tabl.Rp5909990482115

12. Hydroxycarbamidum

1)BHydroxycarbamid kapsułki 500 mg100 kaps.Rp5909990231218

13. Melphalanum

1)BAlkeran tabl. powl. 2 mg25 tabl.Rp5909990283514

14. Mercaptopurinum

1)BMercaptopurinum tabl. 50 mg30 tabl.Rp5909990186112

15. Methotrexatum

1)AMethotrexat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml10 amp. 1 mlRp5909990333318
2)AMethotrexat-Ebewe roztwór do10 amp. 1 mlRp5909990333417
wstrzykiwań 10 mg/ml5 amp. 5 mlRp5909990333424
3)AMethotrexat-Ebewe tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990453917
50 tabl.Rp5909990453924
4) AMethotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909990453719
50 tabl.Rp5909990453726
5)AMethotrexat-Ebewe tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990453818
50 tabl.Rp5909990453825
6)AMethotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml10 fiol. 2 mlRp5909990124220
7)AMethotrexat roztwór do10 fiol. 2 mlRp5909990124329
wstrzykiwań 10 mg/ml10 fiol. 5 mlRp5909990124343
8)AMethotrexat tabl. 10 mg100 tabl.Rp5909990124114
9)AMethotrexat tabl. 2,5 mg100 tabl.Rp5909990124015
10)ATrexan tabl. 2,5 mg100 tabl.Rp 5909990111619

16. Metoclopramidum

1)BMetoclopramidum tabl. 10 mg50 tabl. w blistrachRp5909990084722
50 tabl. w fiolceRp5909990084715

17. Mitoxantronum

1)BMitoxantrone roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml1 fiol. 10 mlLzRp5909990107117

18. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
10 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
30 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
60 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
6)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
7)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
8)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
9)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
10)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
12)N ΘSevredol tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rpw5909990336425
13)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
14)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
15)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
16)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
17)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220

19. Prednisonum

1)BEncorton tabl. 1 mg20 tabl.Rp5909990170616
2)BEncorton tabl. 5 mg20 tabl.Rp5909990297016
100 tabl.Rp5909990297023
3)BEncorton tabl. 10 mg20 tabl. w blistrachRp5909990405312
20 tabl. w fiolceRp5909990405329
4)BEncorton tabl. 20 mg20 tabl. w blistrachRp5909990405411
20 tabl. w fiolceRp 5909990405428

20. Tamoxifenum

1)A ΔNolvadex tabl. powl. 10 mg30 tabl. w blistrachRp5909990127313
2)A ΔNolvadex D tabl. powl. 20 mg30 tabl. w blistrachRp5909990127412
3)A ΔTamofen tabl. 10 mg60 tabl.Rp5909990213726
4)A ΔTamofen tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990213818
5)A ΔTamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990722518
6)A ΔTamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990722419
7)A ΔTamoxifen tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990139712
8)A ΔTamoxifen tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990138616
9)A ΔTamoxifen tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990745319
10)A ΔTamoxifen 10 Hexal tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990330911
100 tabl.Rp5909990330928
11)A ΔTamoxifen 20 Hexal tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909990331017
12)A ΔTamoxifen 30 Hexal tabl. powl. 30 mg30 tabl.Rp5909990331116
13)A ΔTamoxifen tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990157419
14)A ΔTamoxifen tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990775316
15)A ΔTamoxifen tabl. 30 mg30 tabl.Rp5909990775415
16)A ΔTamoxifen tabl. 40 mg30 tabl.Rp5909990775514

21. Tioguaninum

1)BLanvis tabl. 40 mg25 tabl.Rp5909990185214

22. Tramadolum

1)B ΔAdamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu10 kaps.Rp5909990936113
100 mg50 kaps.Rp5909990936137
2)B ΔAdamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu10 kaps.Rp5909990936212
150 mg50 kaps.Rp5909990936236
3)B ΔAdamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu10 kaps.Rp5909990936311
200 mg50 kaps.Rp5909990936335
4)B ΔAdamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg10 kaps.Rp5909990936014
50 kaps.Rp5909990936038
5)B ΔPoltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 butelka 10 mlRp5909990969012
1 butelka 96 mlRp5909990969029
6)B ΔPoltram kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990968718
7)B ΔPoltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml 5 amp. 2 ml Rp5909990968916
8)B ΔPoltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml5 amp. 1 mlRp5909990968817
9)B ΔPoltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg10 tabl.Rp5909990967612
30 tabl.Rp5909990967629
50 tabl.Rp5909990967636
10)B ΔPoltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg10 tabl.Rp5909990967711
30 tabl.Rp5909990967728
50 tabl.Rp5909990967735
11)B ΔPoltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg10 tabl.Rp5909990967810
30 tabl.Rp5909990967827
50 tabl.Rp5909990967834
12)B ΔSlovadol krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml1 op. 10 mlRp5909990839612
13)B ΔSlovadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990827527
14)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990827817
5 amp. 2 mlRp5909990827824
15)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg5 szt.Rp5909990827916
16)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powl. 50 mg10 tabl.Rp5909990828012
20 tabl.Rp5909990828029
30 tabl.Rp5909990828036
17)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml1 butelka 10 mlRp5909990828111
18)B ΔTramadol czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990150113
19)B ΔTramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych,5 amp. 1 mlRp5909990337118
domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990337125
20)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990313716
21)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990294619
22)B ΔTramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990294718
23)B ΔTramahexal roztwór doustny 100 mg/ml1 butelka 10 mlRp5909991069117
1 butelka 20 mlRp5909991069124
24)B ΔTramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2 ml5 amp. po 100 mgRp5909991080716
25)B ΔTramal czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990253715
26)B ΔTramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990253814
5 amp. 2 mlRp5909990253821
27)B ΔTramal kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990253616
28)B ΔTramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990253913
1 fl. 96 ml z dozownikiemRp5909990253920
29)B ΔTramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg10 tabl.Rp5909990786213
30 tabl.Rp5909990786220
50 tabl.Rp5909990786237
30)B ΔTramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg10 tabl.Rp5909990786312
30 tabl.Rp5909990786329
50 tabl.Rp5909990786336
31)B ΔTramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg10 tabl.Rp5909990786411
30 tabl.Rp5909990786428
50 tabl.Rp5909990786435
32)B ΔTramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rp5909990947416

2) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

1. Anastrozolum

1)BArimidex tabl. powl. 1 mg28 tabl. w blistrachRp5909990756711

2. Letrozolum

1)BAromek tabl. powl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909991060718
2)BFemara tabl. powl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909990768516
3)BLametta tabl. powl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909991061111

3) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

1. Acidum valproicum

1)B ΔConvulex kapsułki 500 mg100 kaps.Rp5909990023813
2)B ΔConvulex 150 kapsułki 150 mg100 kaps.Rp5909990244317
3)B ΔConvulex 300 kapsułki 300 mg100 kaps.Rp5909990244416
4)B ΔDepakine Chrono 300 tabl. powl.30 tabl. w blistrachRp5909990694327
o przedłużonym uwalnianiu 200 mg + 87 mg30 tabl. w butelceRp5909990694310
5)B ΔDepakine Chrono 500 tabl. powl. o 30 tabl. w blistrachRp5909990694426
przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg30 tabl. w butelceRp5909990694419

2. Amitriptylinum

1)B ΔAmitriptylinum draż. 10 mg60 draż.Rp5909990140817
2)B ΔAmitriptylinum draż. 25 mg60 draż.Rp5909990140916
3)B ΔAmitriptylinum 2,5% roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990113118

3. Carbamazepinum

1)B ΔAmizepin tabl. 200 mg50 tabl. w blistrachRp5909990043910
50 tabl. w fiolceRp5909990043927
2)B ΔAmizepin zawiesina doustna1 fl. 100 mlRp5909990743018
100 mg/5 ml1 fl. 250 mlRp5909990743025
3)B ΔFinlepsin tabl. 200 mg50 tabl.Rp5909991014117
4)B ΔFinlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg50 tabl.Rp5909991030315
5)B ΔFinlepsin 400 retard tabl. o 30 tabl.Rp5909991014216
przedłużonym uwalnianiu 400 mg50 tabl.Rp5909991014223
6)B ΔNeurotop retard 300 tabl. 300 mg50 tabl.Rp5909990244515
7)B ΔNeurotop retard 600 tabl. 600 mg50 tabl.Rp5909990244614
8)B ΔTegretol syrop 20 mg/ml1 fl. 100 mlRp5909990341917
1 fl. 250 mlRp5909990341924
9)B ΔTegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg50 tabl.Rp5909990120215
10)B ΔTegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg30 tabl.Rp5909990120116
11)B ΔTimonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml1 fl. 250 mlRp5909990764211
12)B ΔTimonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg50 tabl.Rp5909990751013
13)B ΔTimonil 200 tabl. 200 mg50 tabl.Rp5909990751112
14)B ΔTimonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg50 tabl.Rp5909990751211
15)B ΔTimonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg50 tabl.Rp 5909990751310

4. Chlorpromazinum

1)B ΔFenactil draż. 25 mg20 draż.Rp5909990106615
2)B ΔFenactil draż. 25 mg20 draż.Rp5909990308415
3)B ΔFenactil draż. 100 mg30 draż.Rp5909990188918
200 draż.Rp5909990188925
4)B ΔFenactil roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml5 amp. 5 mlRp5909990243310
5)B ΔFenactil krople doustne, roztwór 40 mg/g1 fl. 10 gRp5909990274314

5. Clomipraminum

1)B ΔAnafranil roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 12,5 mg/ml10 amp. 2 mlRp5909990295210
2)B ΔAnafranil tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990294916
3)B ΔAnafranil tabl. powl. 25 mg30 tabl.Rp5909990295012
4)B ΔAnafranil SR 75 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg20 tabl.Rp5909990295111
5)B ΔHydiphen 25 tabletki drażowane 25 mg50 tabletek drażowanychRp5909990240616

6. Clozapinum

1)B ΔClozapine 25 tabl. 25 mg30 tabl.Rp5909990475315
60 tabl. w blistrachRp5909990475322
60 tabl. w pojemnikuRp5909990475339
2)B ΔClozapine 50 tabl. 50 mg60 tabl. w blistrachRp5909990475414
60 tabl. w pojemnikuRp5909990475421
3)B ΔKlozapol tabl. 25 mg50 tabl.Rp5909990139415
50 tabl. (2x25 tabl.)Rp5909990139422
4)B ΔKlozapol tabl. 100 mg50 tabl.Rp5909990139514
50 tabl. (2x25 tabl.)Rp5909990139521

7. Desipraminum

1)B ΔPetylyl tabletki drażowane 25 mg50 tabletek drażowanychRp5909990240715

8. Fluphenazinumf

1)A ΔMirenil draż. 1 mg60 draż.Rp5909990107018

9. Haloperidolum

1)B ΔDecaldol roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990077311
2)B ΔHaloperidol roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990302918
3)B ΔHaloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990239412
4)B ΔHaloperidol 0,2% 1 fl. 10 mlRp5909990969319
krople doustne, roztwór 2 mg/ml1 fl. 30 mlRp5909990969326
5)B ΔHaloperidol tabl. 1 mg40 tabl. w blistrachRp5909990104017
40 tabl. w fiolceRp5909990104024
6)B ΔHaloperidol tabl. 5 mg30 tabl. w blistrachRp5909990722617
30 tabl. w fiolceRp5909990722624

10. Imipraminum

1)B ΔImipramin draż. 10 mg20 draż.Rp5909990044313
2)B ΔImipramin draż. 25 mg20 draż.Rp 5909990044412

11. Levomepromazinum

1)B ΔTisercin tabl. powl. 25 mg50 tabl.Rp5909990193912
2)B ΔTisercin roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990183418

12. Lithium

1)B ΔLithium Carbonicum tabl. 250 mg60 tabl.Rp5909990148714

13. Perazinum

1)B ΔPerazin 0,025 tabl. 25 mg20 tabl.Rp5909990858415
2)B ΔPerazin 0,1 tabl. 100 mg30 tabl.Rp5909990858514
3)B ΔPerazyna 100 tabl. 100 mg30 tabl.Rp5909990826117
4)B ΔPerazyna 25 tabl. 25 mg20 tabl.Rp5909990826018
5)B ΔPernazinum tabl. 25 mg20 tabl.Rp5909990202614
6)B ΔPernazinum tabl. 100 mg30 tabl.Rp5909990199518

14. Perphenazinum

1)B ΔTrilafon draż. 8 mg100 draż.Rp5909990122318
2)B ΔTrilafon roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml100 amp. 1 mlRp5909990122424
3)B ΔTrilafon tabl. powl. 2 mg100 tabl.Rp5909990427727
4)B ΔTrilafon tabl. powl.30 tabl.Rp5909990427819
4 mg100 tabl.Rp5909990427826
5)B ΔTrilafon enanthate roztwór do wstrzykiwań 100 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990122516

15. Sulpiridum

1)B ΔSulpiryd kapsułki 50 mg24 kaps. w blistrachRp5909990159512
2)B ΔSulpiryd kapsułki 100 mg24 kaps. w blistrachRp5909990159314
3)B ΔSulpiryd syrop 25 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990159611
4)B ΔSulpiryd syrop 100 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990159710
5)B ΔSulpiryd tabl. 200 mg12 tabl. w blistrachRp5909990159413
30 tabl. w blistrachRp5909990159437

16. Thioridazinum

1)B ΔThioridazin draż. 10 mg30 draż.Rp5909990106219
2)B ΔThioridazin draż. 25 mg20 draż.Rp5909990113019
3)B ΔThioridazin draż. 100 mg20 draż.Rp5909990106318
4)B ΔThioridazin prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg20 tabl.Rp5909990107339

17. Trifluoperazinum

1)B ΔApo-Trifluoperazine 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990177417
2)B ΔApo-Trifluoperazine 5 tabl. 30 tabl.Rp5909990177318
powl. 5 mg100 tabl.Rp 5909990177325

18. Zuclopenthixolum

1)B ΔClopixol-Depot roztwór 1 amp. 1 mlRp5909990189212
do wstrzykiwań 200 mg/ml10 amp. 1 mlRp5909990189229
2)B ΔClopixol tabl. powl. 50 tabl.Rp5909990126712
10 mg100 tabl.Rp5909990126729
3)B ΔClopixol tabl. powl. 50 tabl.Rp5909990126811
25 mg100 tabl.Rp5909990126828

4) Padaczka

1. Acidum valproicum

1)B ΔConvulex kapsułki 500 mg100 kaps.Rp5909990023813
2)B ΔConvulex syrop 50 mg/ml1 butelka 100 mlRp5909990023912
3)B ΔConvulex 150 kapsułki 150 mg100 kaps.Rp5909990244317
4)B ΔConvulex 300 kapsułki 300 mg100 kaps.Rp5909990244416
5)B ΔDepakine syrop 288,2 mg/5 ml1 fl. 150 mlRp5909990307418
6)B ΔDepakine 200 tabl. powl. 200 mg40 tabl.Rp5909990030811
7)B ΔDepakine Chrono 300 tabl. powl. o 30 tabl. w blistrachRp5909990694327
przedłużonym uwalnianiu 200 mg + 87 mg30 tabl. w butelceRp5909990694310
8)B ΔDepakine Chrono 500 tabl. powl. o 30 tabl. w blistrachRp5909990694426
przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg30 tabl. w butelceRp5909990694419
9)B ΔDipromal tabl. powl. 200 mg40 tabl.Rp5909990167111
10)B ΔOrfiril roztwór doustny 300 mg/ 5 ml1 butelka 250 mlRp5909990414215
11)B ΔOrfiril 150 tabl. dojelitowe 150 mg50 tabl.Rp5909990414116
12)B ΔOrfiril 300 tabl. dojelitowe 300 mg50 tabl.Rp5909990414314
13)B ΔOrfiril 300 retard tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg50 tabl.Rp5909990414413
14)B ΔOrfiril 600 tabl. dojelitowe 600 mg50 tabl.Rp5909990414512

2. Carbamazepinum

1)B ΔAmizepin tabl. 200 mg50 tabl. w blistrachRp5909990043910
50 tabl. w fiolceRp5909990043927
2)B ΔAmizepin zawiesina doustna 100 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990743018
1 fl. 250 mlRp5909990743025
3)B ΔFinlepsin tabl. 200 mg50 tabl.Rp5909991014117
4)B ΔFinlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg50 tabl.Rp5909991030315
5)B ΔFinlepsin 400 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg30 tabl.Rp5909991014216
50 tabl.Rp5909991014223
6)B ΔNeurotop retard 300 tabl. 300 mg50 tabl.Rp5909990244515
7)B ΔNeurotop retard 600 tabl. 600 mg50 tabl.Rp5909990244614
8)B ΔTegretol syrop 20 mg/ml1 fl. 100 mlRp5909990341917
1 fl. 250 mlRp5909990341924
9)B ΔTegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg50 tabl.Rp5909990120215
10)B ΔTegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg30 tabl.Rp5909990120116
11)B ΔTimonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml1 fl. 250 mlRp5909990764211
12)B ΔTimonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg50 tabl.Rp5909990751013
13)B ΔTimonil 200 tabl. 200 mg50 tabl.Rp5909990751112
14)B ΔTimonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg50 tabl.Rp5909990751211
15)B ΔTimonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg50 tabl.Rp5909990751310

3. Clonazepamum

1)B ΔClonazepamum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990166411
2)B ΔClonazepamum tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990135516
3)B ΔClonazepamum tabl. 0,5 mg30 tabl.Rp5909990135615
4)B ΔRivotril roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml5 amp. +rozp.Rp5909990095513
5)B ΔRivotril tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990095414
100 tabl.Rp5909990095421
6)B ΔRivotril tabl. 0,5 mg50 tabl.Rp5909990095315

4. Ethosuximidum

1)B ΔPetinimid kapsułki 250 mg100 kaps.Rp5909990244911

5. Phenobarbitalum

1)B ΘLuminalum czopki doodbytnicze 15 mg10 szt.Rp5909990148813
2)B ΘLuminalum tabl. 100 mg10 tabl.Rp5909990260614
3)B ΘLuminalum tabl. 100 mg10 tabl.Rp5909990812615

6. Phenytoinum

1)B ΔPhenytoinum tabl. 100 mg60 tabl.Rp5909990093519

7. Primidonum

1)B ΔMizodin tabl. 250 mg60 tabl.Rp5909990274413

5) Miastenia

1. Ambenonii chloridum

1)B ΔMytelase tabl. 10 mg50 tabl.Rp5909990030927

2. Neostigminum

1)A ΔPolstigminum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990115211
2)A ΔPolstigminum tabl. 15 mg20 tabl.Rp5909990115112

3. Pyridostigminum

1)B ΔMestinon tabl. powl. 60 mg150 tabl.Rp5909991014421

6) Mukowiscydoza

1. Acetylcysteinum

1)BFluimucil granulat 100 mg20 torebek 1 gRp5909990724314
2)BFluimucil granulat 200 mg20 torebek 1 gRp5909990724215
3)BFluimucil tabl. musujące 600 mg10 tabl.Rp5909990724116
4)BSyntemucol kapsułki 100 mg20 kaps.Rp5909990361410
5)BSyntemucol 0,2 kapsułki twarde 200 mg20 kaps.Rp5909990827114
6)BTussicom 100 granulat 100 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990030019
7)BTussicom 200 granulat 200 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990030118
8)BTussicom 400 granulat 400 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990409310
9)BTussicom 600 granulat 600 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990814411

2. Amylasum + Lipasum + Proteasum

1)Kreon 25.000 kapsułki z mikrosferami 300 mg50 kaps.Rp5909990355525
2)Lipancrea 16.000 kapsułki 60 kaps. w blistrachRp5909990723126
16.000 j.Ph.Eur.60 kaps. w pojemniku i pudełkuRp5909990723164
3)Panzytrat 25.000 kapsułki 25.000 j.Ph.Eur.50 kaps.Rp5909990417223

3. Bromhexinum

1)BFlegamina roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990114115

4. Carbocisteinum

1)Mucopront syrop 250 mg/5 g1 butelka 200 ml (242 g syropu)Rp5909990452910
2)Mukolina syrop 20 mg/ml1 op. 120 mlRp5909990032112
3)Mukolina syrop 50 mg/ml1 op. 120 mlRp5909990032211
4)PectoDrill tabl. do ssania 750 mg20 tabl.Rp5909990497911

7) Cukrzyca

1. Insulini cum zinco suspensio

1)BHumulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247318
2)BHumulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247219
3)BInsulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188314
4)BInsulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990339815
5)BInsulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188512
6)BInsulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990339914
7)BInsulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188611
8)BInsulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990346912

2. Insulini injectio neutralis

1)BActrapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990237814
2)BGensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990851911
3)BGensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852017
4)BHumulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247110
5)BInsulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188413
6)BInsulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990292219
7)BInsulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990292417
8)BInsulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990292318

3. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)BGensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852512
2)BGensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852710
3)BGensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852918
4)BGensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990853014
5)BGensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990853212
6)BGensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990853410

4. Insulinum isophanum

1)BGensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852215
2)BGensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852314
3)BHumulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990246519
4)BHumulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990246410
5)BInsulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990292110

5. Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm

1)Strzykawka insulinowa1 szt.Rp
2)Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm1 szt.Rp
3)Strzykawka insulinowa jednorazowego użytku MYJECTOR1 szt.Rp
4)Strzykawka insulinowa trzyczęściowa1 szt.Rp
5)Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny1 szt.Rp
6)Strzykawka trzyczęściowa do podawania insuliny1 szt.Rp

8) Jaskra

1. Betaxololum

1)BBetabion krople do 1 poj. 5 mlRp5909990936816
oczu, roztwór 5 mg/ml2 poj. 5 mlRp5909990936823
2)BBetoptic S krople do 1 fl. 5 mlRp5909990186518
oczu, zawiesina 2,5 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990186525
3)BOptibetol 0,5% krople 1 butelka 5 mlRp5909990925513
do oczu, roztwór 5 mg/ml2 butelki 5 mlRp5909990925520

2. Carteololum

1)BArteoptic krople do oczu 1 %1 op. 5 mlRp5909990756414
2)BArteoptic krople do oczu 2 %1 op. 5 mlRp5909990756513

3. Metipranololum

1)BBetamann krople do oczu, roztwór 3 mg/ml1 op. 5 mlRp5909990323715
2)BBetamann krople do oczu, roztwór 1 mg/ml1 op. 5 mlRp5909990323616

4. Pilocarpinum

1)A ΔIsopto-Carpine 1% krople do oczu 10 mg/ml1 fl. 15 mlRp5909990186815
2)A ΔIsopto-Carpine 2% krople do oczu 20 mg/ml1 fl. 15 mlRp5909990186914
3)A ΔPilocarpinum 2% krople do oczu, roztwór 20 mg/ml1 zestaw: 2 butelki 5 mlRp5909990237524
4)A ΔPilocarpinum 3% HEC krople do oczu, roztwór 30 mg/ml1 zestaw:3 butelki po 5 mlRp5909990694211

5. Timololum

1)BCusimolol 0,5% krople do oczu 5 mg/ml1 fl. 5 mlRp5909990187713
2)BOftensin krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml1 fl. 5 mlRp5909990073610
3)BOftensin krople do oczu, roztwór 5 mg/ml1 fl. 5 mlRp5909990073719
4)BTimohexal 0,1% krople do oczu 1 mg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990296613
5)BTimohexal 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990295814
6)BTimohexal 0,5% krople do oczu 5 mg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990295913
7)BTimolol-POS 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml1 butelka 5 mlRp5909990931514
3 butelki 5 mlRp5909990931521
8)BTimolol-POS 0,5% krople do oczu 5 mg/ml1 butelka 5 mlRp5909990931613
3 butelki 5 mlRp5909990931620

9) Gruźlica i inne mykobakteriozy

1. (uchylona)

2. Ethambutolum

1)BEthambutol kapsułki 250 mg250 kaps.Rp5909990227310

3. Isoniazidum

1)B ΔIsoniazidum tabl. 100 tabl. Rp 5909990071517
50 mg500 tabl.Rp5909990071524
2)B ΔIsoniazidum tabl. 300 mg20 tabl.Rp5909990921812

4. Isoniazidum + Rifampicinum

1)B ΔRifamazid kapsułki 100 +150 mg100 kaps.Rp5909990086115
2)B ΔRifamazid kapsułki 150 +300 mg100 kaps.Rp5909990086214

5. Pyrazinamidum

1)BPyrazinamid tabl. 500 mg250 tabl.Rp5909990263516

6. Rifampicinum

1)BRifampicyna kapsułki 150 mg100 kaps.Rp5909990085019
2)BRifampicyna kapsułki 300 mg100 kaps.Rp5909990084913

7. Streptomycinum

1)BStreptomycinum proszek do sporządzania 20 fiol. s. subst.Rp5909990311422
roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g1 fiol. s.subst.Rp5909990311415

10) Gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

1. Ofloxacinum

1)BOflodinex tabl. powl. 100 mg10 tabl. w blistrachRp5909990749720
10 tabl. w fiolceRp5909990749713
2)BOflodinex tabl. powl. 200 mg10 tabl. w blistrachRp5909990749621
10 tabl. w fiolceRp5909990749614
3)BTarivid 200 tabl. powl. 200 mg10 tabl.Rp5909990111213
4)BZanocin tabl. powl. 200 mg10 tabl.Rp 5909990056019

11) Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Buprenorphinum

1)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg60 tabl. w blistrachRpw5909990351725
60 tabl. w fiolceRpw5909990351718
2)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg30 tabl. w blistrachRpw5909990351824
30 tabl. w fiolceRpw5909990351817

2. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
10 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
30 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
60 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
6)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
7)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
8)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
9)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
10)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
12)N ΘSevredol tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rpw5909990336425
13)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
14)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
15)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
16)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
17)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220

12) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

1. Buprenorphinum

1)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg60 tabl. w blistrachRpw5909990351725
60 tabl. w fiolceRpw5909990351718
2)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg30 tabl. w blistrachRpw5909990351824
30 tabl. w fiolceRpw5909990351817

2. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
10 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
30 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
60 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
6)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
7)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
8)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
9)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
10)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
12)N ΘSevredol tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rpw5909990336425
13)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
14)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
15)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
16)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
17)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4

WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

Lp.PSMNazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznegoOpakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rejestrem Wytwórców i Wyrobów MedycznychJednostkowe opakowanie ryczałtoweKategoria dostępnościKod EAN13 opakowania
1) Nowotwory złośliwe

1. Fentanylum

1)N ΔDurogesic plaster TTS 25 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765416
2)N ΔDurogesic plaster TTS 50 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765515
3)N ΔDurogesic plaster TTS 75 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765614
4)N ΔDurogesic plaster TTS 100 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw 5909990765713

2. Megestrolum

1)BMegace zawiesina doustna 40 mg/ml1 butelka 240 ml120 mlRp5909990437627

3. Ondansetronum

1)BAtossa tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990744411
2)BAtossa tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990744510
3)BEmetron tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990902712
4)BEmetron tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990902811
5)BSetronon tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990994618
6)BSetronon tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990994717
7)BZofran tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990001811
8)BZofran tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990001910
9)BZofran czopki 16 mg1 szt.1 szt.Rp5909990810512
2 szt.1 szt.Rp5909990810529
10)BZofran syrop 4 mg/5 ml1 fl. 50 ml50 mlRp5909990810611
11)BZofran Zydis liofilizat doustny 4 mg10 szt. liofilizatu10 szt.Rp5909990887910
12)BZofran Zydis liofilizat doustny 8 mg10 szt. liofilizatu10 szt.Rp5909990888016

4. Thiethylperazinum

1)B ΔTorecan czopki 6,5 mg6 szt.6 szt.Rp5909990242610
2)B ΔTorecan tabl. powl. 6,5 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990242511

5. Tropisetronum

1)BNavoban kapsułki 5 mg5 kaps.5 kaps.Rp5909990283019

2) Rak piersi i rak trzonu macicy

1. Medroxyprogesteronum

1)BDepo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml1 fiol. 3,3 ml5 fiol.Rp5909990236510
1 fiol. 6,7 ml5 fiol.Rp 5909990236527

2. Megestrolum

1)BGestar tabl. 40 mg100 tabl. w fiolce100 tabl.Rp5909991027018
100 tabl. w pojemniku100 tabl.Rp5909991027025
2)BGestar tabl. 160 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909991026912
3)BMegace tabl. 40 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990232116
4)BMegace 160 tabl. 160 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990674718
5)BMegesin tabl. 30 tabl.100 tabl.Rp5909990951413
40 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990951420
6)BMegesin tabl. 30 tabl.100 tabl.Rp5909990951512
160 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990951529

3) Rak prostaty

1. Goserelinum

1)BZoladex implant podskórny 3,6 mg1 s-amp.1 szt.LzRp5909990082315
2)BZoladex LA implant podskórny 10,8 mg1 s-amp.1 szt.Rp5909990783212

2. Leuprorelinum

1)B ΔLucrin Depot mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych lub podskórnych 3,75 mg1 fiol. s.subst. + rozp. + zestaw do injekcji1 fiol.Rp5909990686117
2)B ΔLucrin Depot mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych lub podskórnych 11,25 mg1 zestaw: 1 fiol. + rozp. 2 ml + strzykawka + igły + waciki1 fiol.Rp5909990418015

3. Triptorelinum

1)BDecapeptyl Depot mikrokapsułki i rozp. do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 3,75 mg1 zestaw: 1 s-amp. z mikrokapsułkami +1 s-amp. 1 ml rozp. +akcesoria1 zestawRp5909990366118
2)BDiphereline S.R. 3,75 liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedł. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3,75 mg1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły1 fiol.Rp5909990486915
3)BDiphereline SR 11,25 mg proszek i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 11,25 mg1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły1 fiol.Rp5909990894413

4) Neutropenia w chorobach nowotworowych

1. Filgrastimum

1)BNeupogen roztwór 5 fiol. 1,0 ml1 fiol.LzRp5909990312214
do wstrzykiwań 305 fiol. 1,6 ml1 fiol.LzRp5909990312221
mln j.m./ml1 s-amp. 1,0 ml1 szt.LzRp5909990312238
1 s-amp. 1,6 ml1 szt.LzRp 5909990312245
2)BNeupogen roztwór do wstrzykiwań 60 mln j.m./ml1 amp.-strzyk. 0,5 ml1 szt.LzRp5909990830510
3)BNeupogen roztwór do wstrzykiwań 96 mln j.m./ml1 amp.-strzyk. 0,5 ml1 szt.LzRp5909990830619

2. Lenograstimum

1)BGranocyte 34 liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33,6 mlU1 fiol. s. subst. +1 s-amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990742059
5 fiol. s. subst. +5 s-amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990742066
1 fiol. s. subst. + rozp.1 fiol.LzRp5909990742011
5 fiol. s. subst. + rozp.1 fiol.LzRp 5909990742028

3. Molgramostimum

1)BLeucomax proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych lub wstrzykiwań podskórnych 150 mcg1 fiol. s.subst. + amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990037117
2)BLeucomax proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych lub wstrzykiwań podskórnych 300 mcg1 fiol. s.subst. + amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990037216
3)BLeucomax proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych lub wstrzykiwań podskórnych 400 mcg1 fiol. s.subst. + amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990037315

5) Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

1. Acidum clodronicum

1)BBonefos kapsułki 400 mg100 kaps. w blistrach100 kaps.Rp5909990029822
100 kaps. w butelce100 kaps.Rp5909990029815
2)BBonefos tabl. 30 tabl.60 tabl.Rp5909990857715
powl. 800 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990857722
3)BSindronat 30 kaps.100 kaps.Rp5909990953516
kapsułki twarde 100 kaps.100 kaps.Rp5909990953523
400 mg120 kaps.100 kaps.Rp5909990953530

2. Acidum pamidronicum

1)B ΔAredia proszek i rozp. do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg1 fiol. s. subst. + rozp. 10 ml1 fiol.Rp5909990796113
2)B ΔAredia proszek i rozp. do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg4 fiol. s. subst. + rozp.1 fiol.Rp5909990315512
3)B ΔAredia proszek i rozp. do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg2 fiol. s. subst. + rozp. 10 ml1 fiol.Rp5909990655816
4)B ΔAredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg1 fiol. s. subst. + rozp. 10 ml1 fiol.Rp5909990796212
5)B ΔPamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg4 fiol. + 4 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990937714
6)B ΔPamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg2 fiol. + 2 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990937813
7)B ΔPamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg1 fiol. + 1 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990937912
8)B ΔPamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg1 fiol. + 1 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990938018
9)B ΔPamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do1 amp. PE po 2 ml1 fiol.Rp5909991012649
infuzji 15 mg/ml1 amp. szklana 2 ml1 fiol.Rp5909991012632
1 amp. PE po 4 ml1 fiol.Rp5909991012663
1 amp. szklana 4 ml1 fiol.Rp5909991012656
1 amp. PE po 6 ml1 fiol.Rp5909991012687
1 amp. szklana 6 ml1 fiol.Rp 5909991012670

6) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

1. Chlorprothixenum

1)B ΔChlorprothixen tabl. powl. 15 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990203017
2)B ΔChlorprothixen tabl. powl. 50 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990203116

2. Flupentixolum

1)B ΔFluanxol draż. 3 mg50 draż.50 draż.Rp5909990127115
2)B ΔFluanxol draż. 0,5 mg50 draż. w pojemniku50 draż.Rp5909990127016
3)B ΔFluanxol Depot roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml1 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990127214
10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990127221
1 amp. 2 ml10 amp.Rp 5909990127238

3. Prochlorperazinum

1)B ΔChloropernazinum tabl. 10 mg20 tabl. w blistrach20 tabl.Rp5909990202713
20 tabl. w fiolce20 tabl.Rp5909990202720

4. Valpromidum

1)B ΔDepamide tabl. powl. 300 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990286911

7) Padaczka

1. Diazepamum

1)B ΔDiazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 2 mg/ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp5909990709311
2)B ΔDiazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 4 mg/ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp5909990709212
3)B ΔRelanium zawiesina doustna 2 mg/5 ml1 fl. 100 g100 gRp5909990264018
4)B ΔRelsed mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp5909990751518
5)B ΔRelsed mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp 5909990751617

8) Padaczka oporna na leczenie

1. Gabapentinum

1)B ΔGabax kapsułki 100 mg100 kaps.100 kaps.Rp5909990951628
2)B ΔGabax kapsułki 300 mg100 kaps.100 kaps.Rp5909990951727
3)B ΔGabax kapsułki 400 mg100 kaps.100 kaps.Rp5909990951826
4)B ΔNeurontin 100 kapsułki 100 mg100 kaps.100 kaps.Rp5909990769216
5)B ΔNeurontin 300 kapsułki 300 mg100 kaps.100 kaps.Rp5909990769315
6)B ΔNeurontin 400 kapsułki 400 mg100 kaps.100 kaps.Rp5909990769414

2. Lamotriginum

1)B ΔLamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990787210
2)B ΔLamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990787319
3)B ΔLamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990787111
4)B ΔLamitrin, Lamictal tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990354818
5)B ΔLamitrin, Lamictal tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990346219
6)B ΔLamitrin, Lamictal tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990346318
60 tabl.30 tabl.Rp5909990346325
7)B ΔLamotrix tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909991006419
8)B ΔLamotrix tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909991006518
9)B ΔLamotrix tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909991006617
10)B ΔPlexxo 25 tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990972418
11)B ΔPlexxo 50 tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990972517
12)B ΔPlexxo 100 tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp 5909990972616

3. Oxcarbazepinum

1)B ΔApydan 300 tabl. powl. 300 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990981519
2)B ΔApydan 600 tabl. powl. 600 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990981618
3)B ΔTrileptal zawiesina doustna 60 mg/ml1 op. 250 ml250 mlRp5909990747115
4)B ΔTrileptal tabl. powl. 150 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990825516
5)B ΔTrileptal tabl. powl. 300 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990825615
6)B ΔTrileptal tabl. powl. 600 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990825714

4. Tiagabinum

1)B ΔGabitril tabl. powl. 10 mg100 tabl.50 tabl.Rp5909990764327
2)B ΔGabitril tabl. powl. 5 mg100 tabl.50 tabl.Rp5909990764426
3)B ΔGabitril tabl. powl. 15 mg100 tabl.50 tabl.Rp5909990764525

5. Topiramatum

1)B ΔTopamax tabl. powl. 25 mg28 tabl. w butelce60 tabl.Rp5909990758814
2)B ΔTopamax tabl. powl. 50 mg28 tabl. w butelce60 tabl.Rp5909990758913
3)B ΔTopamax tabl. powl. 100 mg28 tabl. w butelce60 tabl.Rp5909990759019
4)B ΔTopamax tabl. powl. 200 mg28 tabl. w butelce60 tabl.Rp5909990759118
5)B ΔTopamax kapsułki 15 mg60 kaps.60 kaps.Rp5909990861514
6)B ΔTopamax kapsułki 25 mg60 kaps.60 kaps.Rp5909990861613

6. Vigabatrinum

1)B ΔSabril tabl. powl. 500 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990312818
2)B ΔSabril proszek do sporządzania roztworu doustnego 500 mg50 sasz.100 sasz.Rp5909990832712

9) Schizofrenia oporna na leczenie

1. Olanzapinum

1)B ΔZalasta tabl. powl. 5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909991081812
2)B ΔZalasta tabl. powl. 10 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909991081911
3)B ΔZolafren tabl. powl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990916917
4)B ΔZolafren tabl. powl. 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990917013
5)B ΔZyprexa tabl. powl. 5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990743117
6)B ΔZyprexa tabl. powl. 10 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990743315

2. Risperidonum

1)B ΔRispolept tabl. powl. 1 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670413
2)B ΔRispolept tabl. powl. 2 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670512
3)B ΔRispolept tabl. powl. 3 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670611
4)B ΔRispolept tabl. powl. 4 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670710
5)B ΔRispolept roztwór doustny 1 mg/ml1 butelka 30 ml 30 mlRp5909990423811
1 butelka 100 ml100 mlRp 5909990423828

10) Choroba i zespół Parkinsona

1. Benserazidum + Levodopum

1)B ΔMadopar 62,5 kapsułki100 kaps.100 kaps.Rp5909990094912
2)B ΔMadopar 62,5 tabl. rozp.100 tabl.100 tabl.Rp5909990748624
3)B ΔMadopar 125 kapsułki100 kaps.100 kaps.Rp5909990095018
4)B ΔMadopar 125 tabl. rozp.100 tabl.100 tabl.Rp5909990748723
5)B ΔMadopar 250 kapsułki100 kaps.100 kaps.Rp5909990095216
6)B ΔMadopar 250 tabl.100 tabl.100 tabl.Rp5909990095117
7)B ΔMadopar HBS kapsułki100 kaps.100 kaps.Rp5909990377510

2. Carbidopum + Levodopum

1)BNakom tabl.100 tabl.100 tabl.Rp5909990175215
2)BNakom Mite tabl.100 tabl.100 tabl.Rp5909990175314
3)BPoldomet 100 tabl.100 tabl. w blistrach100 tabl.Rp5909990686421
100 tabl. w fiolce100 tabl.Rp5909990686414
4)BPoldomet 250 tabl.100 tabl. w blistrach100 tabl.Rp5909990686520
100 tabl. w fiolce100 tabl.Rp5909990686513
5)BSinemet CR 200/ 50 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu100 tabl.100 tabl.Rp5909990020416

3. Selegilinum

1)B ΔApo-Selin tabl. 5 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990918515
2)B ΔSegan tabl. 5 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990746026
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990746019
3)B ΔSelerin tabl. 5 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990753710
4)B ΔSelgin tabl. 5 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990811724
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990811717
5)B ΔSelgres tabl. powl. 5 mg50 tabl.60 tabl.Rp 5909990404315

11) Mukowiscydoza

1. Dornasum alfa

1)Pulmozyme roztwór do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml30 amp. 2,5 ml30 amp.Rp5909990375813

12) Cukrzyca

1. Glibenclamidum

1)BEuclamin tabl. 5 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990205516
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp 5909990205523

2. Gliclazidum

1)BDiabezidum tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990690916
2)BDiabrezide tabl. 80 mg40 tabl.60 tabl.Rp5909990359912
3)BDiaklat tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990899814
4)BDiaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990318612
5)BDiaprel MR tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990443017
6)BDiazidan tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990911127
7)BGlazide tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909991036218
8)BGliclazide tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990846719
9)BGlinormax tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990690312
10)BNorsulin tabl. 80 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990855018
60 tabl. w pojemniku60 tabl.Rp 5909990855025

3. Glimepiridum

1)BAmaryl 1 tabl. 1 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990744817
2)BAmaryl 2 tabl. 2 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990744916
3)BAmaryl 3 tabl. 3 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990745012
4)BAmaryl 4 tabl. 4 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990745111

4. Glipizidum

1)BAntidiab tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990427611
2)BGlibenese tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990161515
3)BGlibenese GITS tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990792818
4)BGlipizide BP tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp 5909990791712

5. Gliquidonum

1)BGlurenorm tabl. 30 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990165919

6. Glucagonum

1)BGlucaGen 1 mg HypoKit proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg1 fiol. 1 mg s.subst. +rozp. 1 ml1 fiol.Rp5909990693313

7. Insulini injectio neutralis

1)BActrapid Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990237920
2)BActrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990378029
3)BGensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852116
4)BHumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml5 s-amp. 3 ml5 szt.Rp5909990805310
5)BHumulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990247011
6)BHumulin R Pen roztwór do wstrzykiwań 100 j.m.5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990455317
7)BInsuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp 5909990914715

8. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)BGensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852611
2)BGensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852819
3)BGensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990853113
4)BGensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990853311
5)BGensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990853519
6)BHumaJect M3 (30:70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml5 s-amp. 3 ml5 szt.Rp5909990804917
7)BHumulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990245710
8)BHumulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990246014
9)BHumulin M3 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990454815
10)BInsuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp5909990915613
11)BMixtard 10 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990347926
12)BMixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651016
13)BMixtard 20 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990348022
14)BMixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651115
15)BMixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651214
16)BMixtard 30 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990238323
17)BMixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 dozowników 3 ml5 szt.Rp5909990888313
18)BMixtard 40 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990347124
19)BMixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651313
20)BMixtard 50 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990348121
21)BMixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp 5909990651412

9. Insulini injectio neutralis lisprum

1)BHumalog roztwór do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp 5909990692422

10. Insulini injectio neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci protaminati injectio

1)BHumalog Mix 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990455010
2)BHumalog Mix 50 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990455614

10A. Insulinum aspartum

1)BNovoMix30 PenFill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp5909990879915
2)BNovoRapid PenFill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp5909990451814

11. Insulinum isophanum

1)BGensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852413
2)BHumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml5 s-amp. 3 ml5 szt.Rp5909990805211
3)BHumulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990246717
4)BHumulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990455218
5)BInsulatard Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990348923
6)BInsulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 dozowników 3 ml5 szt.Rp5909990888412
7)BInsulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990650910
8)BInsuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp 5909990915019

12. Metformini hydrochloridum

1)BGlucophage 500 tabl. powl. 500 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990962136
2)BGlucophage 850 tabl. powl. 850 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990824519
3)BGluformin tabl. powl. 850 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990850112
60 tabl.30 tabl.Rp5909990850129
4)BMetforatio 500 tabl. powl. 500 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990818518
5)BMetforatio 850 tabl. powl. 850 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990818617
6)BMetformax 500 30 tabl.30 tabl.Rp5909990126316
tabl. 500 mg90 tabl.30 tabl.Rp5909990126323
7)BMetformax 850 tabl. 850 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990450718
30 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990450725
8)BMetformin tabl. 500 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990462018
9)BMetformin 850 30 tabl.30 tabl.Rp5909990928026
tabl. 850 mg30 tabl. (2x15)30 tabl.Rp5909990928019
10)BMetifor, Metformin 30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495115
tabl. 500 mg30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495122
11)BSiofor 500 tabl. powl. 500 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990457212
12)BSiofor 850 tabl. powl. 850 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990457311

13. Test paskowy do oznaczania glukozy i związków ketonowych w moczu

1)Keto-Diabur Test 5.000 test paskowy50 pasków50 testówRp
2)Keto-Diastix test paskowy50 pasków50 testówRp

14. Test paskowy do oznaczania glukozy w moczu

1)S-Glukotest test paskowy50 pasków50 testówRp

15. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)Accu-Chek Active, Accu-Chek Active Glucose test paskowy50 pasków50 testówRp
2)Accutrend Glucose test paskowy50 pasków50 testówRp
3)Ascensia Elite Sensors, Elite Sensors test paskowy50 pasków50 testówRp
4)Ascensia Entrust test paskowy50 pasków50 testówRp
5)Ascensia Glucodisc, Glucodisc Esprit na dysku test paskowy50 pasków50 testówRp
6)Betachek Visual test paskowy50 pasków50 testówRp
7)Eusure test paskowy50 pasków50 testówRp
8)Glucocard I test paskowy50 pasków50 testówRp
9)Glucocard II test paskowy50 pasków50 testówRp
10)Glucocare test paskowy25 pasków50 testówRp
11)Glucoflex-R test paskowy50 pasków50 testówRp
12)GlucoSense test paskowy - elektroda enzymatyczna50 pasków50 testówRp
13)Glucostix test paskowy50 pasków50 testówRp
14)Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy - elektroda enzymatyczna50 pasków50 testówRp
15)One Touch test paskowy50 pasków50 testówRp
16)Optilite test paskowy25 pasków50 testówRp
17)Optium test paskowy - elektroda enzymatyczna50 pasków50 testówRp
18)SmartScan test diagnostyczny do szybkich oznaczeń50 testów paskowych50 testówRp

16. Tolbutamidum

1)BDiabetol tabl. 500 mg40 tabl.40 tabl.Rp5909990205417

13) Fenyloketonuria

1. Dieta w fenyloketonurii

1)Milupa PKU 1-mix granulat1 puszka 1.000 g1 op.Rp5909990966011
2)Milupa PKU 1 granulat1 puszka 500 g500 gRp5909990904112
3)Milupa PKU 2 granulat1 puszka 500 g500 gRp5909990871414
4)Milupa PKU 2-mix granulat1 puszka 400 g400 gRp5909991059019
5)Milupa PKU 3 granulat1 puszka 500 g500 gRp5909990871513
6)P-AM Maternal proszek do sporządzania roztworu doustnego1 op. 500 g500 gRp5909990798919
7)P-AM Universal proszek do sporządzania roztworu doustnego1 op. 500 g500 gRp5909990798810
8)Phenyl Free 1 proszek1 puszka 454 g454 gRp5909990992317
9)Phenyl Free 2 proszek1 puszka 454 g454 gRp5909990886715
10)Phenyl Free 2 HP proszek1 puszka 454 g454 gRp5909990886616
11)XP Analog proszek do sporządzania roztworu doustnego1 op. 400 g400 gRp5909990799015
12)XP Analog LCP proszek do sporządzania roztworu doustnego1 op. 400 g400 gRp5909991022112

14) Moczówka prosta przysadkowa

1. Desmopressinum

1)BMinirin aerozol do nosa 10 mcg/dawkę donosową1 butelka 5 ml5 mlRp5909990828326
2)BMinirin 0,1 tabl. 0,1 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990767014
3)BMinirin 0,2 tabl. 0,2 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990767113

15) Akromegalia

1. Octreotidum

1)BSandostatin roztwór do wstrzykiwań 0,05 mg/1 ml5 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990042715
2)BSandostatin roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/1 ml5 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990042913
3)BSandostatin roztwór do wstrzykiwań 0,2 mg/ml1 fiol. 5 ml1 fiol.Rp5909990042814
4)BSandostatin LAR mikrogranulki i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 30 mg1 zestaw: 1 fiol. + rozp. 2 ml + strzykawka + igły + waciki1 zestawRp5909990459513
5)BSandostatin LAR mikrogranulki i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg1 zestaw: 1 fiol. + rozp. 2 ml + strzykawka + igły + waciki1 zestawRp5909990459612
6)BSandostatin LAR mikrogranulki i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg1 zestaw: 1 fiol. + rozp. 2 ml + strzykawka + igły + waciki1 zestawRp5909990459711

16) Niedoczynność tarczycy

1. Levothyroxinum natricum

1)BEferox 25 tabl. powl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990098712
100 tabl.50 tabl.Rp5909990098729
2)BEferox 50 tabl. powl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990131211
100 tabl.50 tabl.Rp5909990131228
3)BEferox 75 tabl. powl. 75 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990098811
100 tabl.50 tabl.Rp5909990098828
4)BEferox 100 tabl. powl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990108916
100 tabl.50 tabl.Rp5909990108923
5)BEferox 125 tabl. powl. 125 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990109012
100 tabl.50 tabl.Rp5909990109029
6)BEferox 150 tabl. powl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990125210
100 tabl.50 tabl.Rp5909990125227
7)BEltroxin tabl. 100 mcg100 tabl.50 tabl.Rp5909990001712
8)BEltroxin tabl. 50 mcg100 tabl.50 tabl.Rp5909990001613
9)BEuthyrox 25 tabl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990675913
100 tabl.50 tabl.Rp5909990675920
10)BEuthyrox N 25 tabl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051112
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051129
11)BEuthyrox 50 tabl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990177813
100 tabl.50 tabl.Rp5909990177820
12)BEuthyrox N 50 tabl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051211
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051228
13)BEuthyrox 100 tabl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990177912
100 tabl.50 tabl.Rp5909990177929
14)BEuthyrox N 100 tabl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051419
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051426
15)BEuthyrox 125 tabl. 125 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676118
100 tabl.50 tabl.Rp5909990676125
16)BEuthyrox N 125 tabl. 125 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051518
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051525
17)BEuthyrox 150 tabl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990178018
100 tabl.50 tabl.Rp5909990178025
18)BEuthyrox N 150 tabl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051617
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051624
19)BEuthyrox 175 tabl. 175 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676217
20)BEuthyrox N 175 tabl. 175 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051716
21)BEuthyrox 200 tabl. 200 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676316
22)BEuthyrox N 200 tabl. 200 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051815
23)BEuthyrox 75 tabl. 75 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676019
100 tabl.50 tabl.Rp5909990676026
24)BEuthyrox N 75 tabl. 75 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051310
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051327
25)BLetrox 25 tabl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990168811
26)BLetrox 50 tabl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990374014
27)BLetrox 100 tabl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990168910
28)BLetrox 150 tabl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990820610
29)BLevoroxin tabl. 100 mcg30 tabl. w blistrach50 tabl.Rp5909990367122
30 tabl. w fiolce50 tabl.Rp 5909990367115

17) Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne

1. Acidum cromoglicicum

1)BCromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji224 dawkiRp5909990137916
2)BCromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę1 poj. (200 dawek) 200 dawekRp5909990138012
3)BCromoxal, Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml50 amp. 2 ml50 amp.Rp5909990375318
4)BCropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji150 dawekRp5909990344413
5)BIntal proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 20 mg30 kaps.100 kaps.Rp5909990171514

2. Aminophyllinum

1)BAminophyllinum krople doustne, roztwór 240 mg/ml1 op. 20 ml20 mlRp5909990113217
2)BAminophyllinum 10 amp. 10 ml10 amp.Rp5909990113415
roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml50 amp. 10 ml10 amp.Rp5909990113422
3)BAminophyllinum roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg/ml10 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990113316

3. Beclometasonum

1)BBeclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990431922
2)BBeclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990432028
3)BCortare aerozol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę400 dawek - 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990908615
4)BCortare aerozol wziewny, roztwór 250 mcg/dawkę400 dawek - 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990908714
5)BBecodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) 200 dawekRp5909990143917
6)BBecodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) 200 dawekRp5909990144013
7)BBecotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 20 g (200 dawek)200 dawekRp5909990144112

4. Budesonidum

1)BBudesonid forte aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 10 ml (200 dawek)200 dawekRp5909990147618
2)BBudesonid mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 10 ml (200 dawek)200 dawekRp5909990147717
3)BHoracort forte aerozol wziewny, zawiesina 160 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 10 ml (200 dawek)200 dawekRp5909990112814
4)BHoracort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę1 poj. 10 ml (200 dawek)200 dawekRp5909990495511
5)BMiflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 200 mcg60 kaps.60 kaps.Rp5909990926213
6)BMiflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 400 mcg60 kaps.60 kaps.Rp5909990926312
7)BPulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml20 poj. po 2 ml20 poj.Rp5909990445615
8)BPulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml20 poj. po 2 ml20 poj.Rp5909990445714
9)BPulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml20 poj. po 2 ml20 poj.Rp5909990445813
10)BPulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 200 dawek200 dawekRp5909990677313
11)BPulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 100 dawek200 dawekRp5909990677412
12)BTafem Novolizer 200 mcg proszek do inhalacji 1 poj. po 2,18 g proszku (200 dawek)200 dawekRp5909991033248
200 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. po 2,18 g proszku (200 dawek) + 1 inhalator200 dawekRp5909991033224

5. Fluticasonum

1)BFlixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 120 dawek120 dawekRp5909990851317
2)BFlixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 120 dawek60 dawekRp5909990851423
1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990851416
3)BFlixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990851515
1 poj. 120 dawek60 dawekRp5909990851522
4)BFlixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml10 poj. (5 blistrów po 2 poj.)10 poj.Rp5909990956517
5)BFlixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml10 poj. (5 blistrów po 2 poj.)10 poj.Rp5909990956616
6)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990484522
7)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990484621
8)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990484720
9)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp 5909990484829

6. Formoterolum

1)BForadil proszek 30 kaps.60 kaps.Rp5909990792917
do inhalacji w kapsułkach 12 mcg60 kaps.60 kaps.Rp5909990792924
2)BOxis Turbuhaler proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990445219
3)BOxis Turbuhaler proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990445318
4)BOxodil proszek do 30 dawek60 dawekRp5909991083618
inhalacji w kapsułce 12 mcg60 dawek60 dawekRp5909991083625
5)BZafiron proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 12 mcg60 kaps.60 kaps.Rp5909990975914

7. Nedocromilum

1)BTilade Mint aerozol wziewny, zawiesina 2 mg/dawkę inhalacyjną1 poj. 112 dawek224 dawekRp5909990673421

8. Salbutamolum

1)BSalamol EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek400 dawekRp5909990338924
2)BSalbutamol aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 20 ml (400 dawek)400 dawekRp5909990149810
3)BSalbutamol syrop 2 mg/5 ml1 op. 100 ml100 mlRp5909990317516
4)BSalbutamol WZF syrop 2 mg/5 ml1 fl. 100 ml100 mlRp5909990104512
5)BSalbutamol WZF tabl. 2 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990130320
6)BSalbutamol WZF tabl. 4 mg25 tabl.30 tabl.Rp5909990277117
7)BSteri-Neb Salamol roztwór do nebulizacji 2,5 mg/2,5 ml20 amp. 2,5 ml20 amp.LzRp5909990727414
8)BSteri-Neb Salamol roztwór do nebulizacji 5 mg/2,5 ml20 amp. 2,5 ml20 amp.LzRp5909990727513
9)BVelaspir aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną1 op. (2 poj. po 200 dawek)400 dawekRp5909990917211
10)BVentodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)120 dawekRp5909990143719
11)BVentodisk proszek do inhalacji 400 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)120 dawekRp5909990143818
12)BVentolin aerozol bezfreonowy, zawiesina 100 mcg/dawkę1 poj. (200 dawek)400 dawekRp5909990442010
13)BVentolin płyn do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml20 amp. 2,5 ml20 amp.Rp5909990454013
14)BVentolin płyn do inhalacji z nebulizatora 2 mg/ml20 amp. 2,5 ml20 amp.Rp5909990454112
15)BVentolin płyn do inhalacji z respiratora lub nebulizatora 5 mg/ml1 butelka 20 ml20 mlRp5909990454211
16)BVentolin Dysk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek120 dawekRp5909990911912

9. Salmeterolum

1)BSerevent aerozol 1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990312115
wziewny, zawiesina 25 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 120 dawek60 dawekRp5909990312122
2)BSerevent Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990437825

10. Theophyllinum

1)BAfonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990441716
2)BAfonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990441815
3)BAfonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990441914
4)BAfonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990850419
5)BEuphyllin CR Retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990665419
6)BEuphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990450114
7)BEuphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990450213
8)BTheo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg20 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990785414
20 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990785421
9)BTheo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg20 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990785322
20 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990785315
10)BTheophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990054619
11)BTheoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990173716
12)BTheoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990173815
13)BTheospirex retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 150 mg50 tabl.30 tabl.Rp5909990803910
14)BTheospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg50 tabl.30 tabl.Rp5909990261215
15)BTheovent 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg50 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990149926

18) Rak piersi

1. Goserelinum

1)BZoladex implant podskórny 3,6 mg1 s-amp.1 szt.LzRp5909990082315

19) Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Fentanylum

1)N ΔDurogesic plaster TTS 25 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765416
2)N ΔDurogesic plaster TTS 50 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765515
3)N ΔDurogesic plaster TTS 75 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765614
4)N ΔDurogesic plaster TTS 100 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765713

20) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

1. Fentanylum

1)N ΔDurogesic plaster TTS 25 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765416
2)N ΔDurogesic plaster TTS 50 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765515
3)N ΔDurogesic plaster TTS 75 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765614
4)N ΔDurogesic plaster TTS 100 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw 5909990765713

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5

WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 30 % CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

Lp.PSMNazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznegoOpakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKategoria dostępnościKod EAN13 opakowania
1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

1. Fluoxetinum

1)B ΔAndepin kapsułki 30 tabl. w blistrachRp5909991065515
20 mg30 tabl. w słoikuRp5909991065522
2)B ΔApo-Flox kapsułki 20 mg30 kaps.Rp5909990993819
3)B ΔBioxetin tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990372317
4)B ΔDeprexetin kapsułki 20 mg30 kaps.Rp5909990747610
5)B ΔFluoksetyna tabl. 30 tabl.Rp5909990770137
10 mg90 tabl.Rp5909990770144
6)B ΔFluoksetyna tabl. 30 tabl.Rp5909990770236
20 mg90 tabl.Rp5909990770243
7)B ΔFluoxetin kapsułki 20 mg30 kaps.Rp5909990770311
8)B ΔSalipax kapsułki 20 mg30 kaps.Rp5909991060329
9)B ΔSeronil kapsułki 30 kaps.Rp5909990374410
20 mg100 kaps.Rp5909990374427
10)B ΔSeronil tabl. 30 tabl.Rp5909990374311
powl. 10 mg100 tabl.Rp5909990374328

2. Fluvoxaminum

1)B ΔFevarin tabl. powl. 50 mg60 tabl.Rp5909990347728
2)B ΔFevarin tabl. powl. 100 mg30 tabl.Rp5909990347827

3. Mianserinum

1)B ΔLerivon tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990157716
2)B ΔLerivon tabl. powl. 30 mg30 tabl.Rp5909990157822
3)B ΔLerivon tabl. powl. 60 mg30 tabl.Rp5909990157914
4)B ΔMiansemerck 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990883813
90 tabl.Rp5909990883820
5)B ΔMiansemerck 30 tabl. powl. 30 mg20 tabl.Rp5909990883929
6)B ΔMianserin tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990796618
90 tabl.Rp5909990796625
7)B ΔNorserin tabl. powl. 10 mg100 tabl.Rp5909990138210
8)B ΔNorserin tabl. powl. 30 mg20 tabl.Rp5909990772018
9)B ΔNorserin tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rp 5909990772131

4. Paroxetinum

1)B ΔRexetin tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909991006310
2)B ΔSeroxat tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909990640515

5. Sertralinum

1)B ΔAsentra tabletki powlekane 50 mg28 tabl.Rp5909990963218
2)B ΔAsentra tabletki powlekane 100 mg28 tabl.RP5909990963317
3)B ΔStimuloton tabletki powlekane 50 mg30 tabl.Rp5909990994816
4)B ΔZoloft tabl. powl. 50 mg28 tabl.Rp5909990753116
5)B ΔZoloft tabl. powl. 100 mg28 tabl.Rp5909990753215

2) Choroba i zespół Parkinsona

1. Amantadinum

1)B ΔAmantix tabl. 30 tabl.Rp5909990728411
powl. 100 mg100 tabl.Rp5909990728428
2)B ΔViregyt K kapsułki 100 mg50 kaps.Rp5909990320912

2. Biperidenum

1)B ΔAkineton tabl. 2 mg50 tabl.Rp5909990193219

3. Pergolidum

1)B ΔPermax tabl. 0,05 mg100 tabl.Rp5909990738915
2)B ΔPermax tabl. 30 tabl.Rp5909990739011
0,25 mg100 tabl.Rp5909990739028
3)B ΔPermax tabl. 1 mg30 tabl.Rp5909990739110

4. Trihexyphenidylum

1)B ΔParkopan 2 tabl. 2 mg100 tabl.Rpw5909990352012
2)B ΔParkopan 5 tabl. 5 mg100 tabl.Rpw5909990352111

3) Choroba Alzheimera

1. Donepezilum

1)B ΔAricept tabl. powl. 5 mg28 tabl.Rp5909990752812
2)B ΔAricept tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990752911
3)B ΔCogiton 5 tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909991024314
4)B ΔCogiton 10 tabl. 10 mg28 tabl.Rp5909991024413
5)B ΔDonepex tabl. powl. 5 mg28 tabl.Rp5909991055912
6)B ΔDonepex tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909991056018
7)B ΔYasnal tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909990993215
8)B ΔYasnal tabl.

10 mg

28 tabl.Rp5909990993314

2. Rivastigminum

1)B ΔExelon kapsułki 28 kaps.Rp5909990781416
6 mg56 kaps.Rp5909990781423
2)B ΔExelon kapsułki 28 kaps.Rp5909990781218
3 mg56 kaps.Rp5909990781225
3)B ΔExelon kapsułki 1,5 mg28 kaps.Rp5909990781119
4)B ΔExelon kapsułki 28 kaps.Rp5909990781317
4,5 mg56 kaps.Rp5909990781324
5)B ΔExelon roztwór do picia 2 mg/ml1 butelka 120 mlRp5909990454310

4) Stwardnienie zanikowe boczne

1. Riluzolum

1)B ΔRilutek tabl. powl. 50 mg56 tabl.Rp5909990760619

5) Stwardnienie rozsiane

1. Methylprednisolonum

1)BSolu Medrol liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 mg1 fiol. s.subst. + rozp.Rp5909990236718
2)BSolu Medrol liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1.000 mg1 fiol. s.subst. + rozp.Rp5909990236817

2. Oxybutyninum

1)B ΔDitropan tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990163519
2)B ΔDriptane tabl. 30 tabl.Rp5909990783823
5 mg60 tabl.Rp5909990783816

6) Jaskra

1. Dorzolamidum

1)B ΔTrusopt krople do oczu, roztwór 20 mg/ml1 butelka 5 mlRp5909990661329

7) Osteoporoza

1. Acidum alendronicum

1)BAlenato tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990919017
2)BLindron tabl. 10 mg28 tabl.Rp5909990920129
3)BOsalen tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990818419
4)BOstemax 70 comfort tabl. 70 mg4 tabl.Rp5909991081713
5)BOstenil tabl.30 tabl. w blistrachRp5909990496419
10 mg30 tabl. w pojemnikuRp5909990496426
6)BOstolek tabl. 28 tabl. w blistrachRp5909990950911
powl. 10 mg28 tabl. w butelceRp5909990950928
28 tabl. w fiolceRp5909990950935
7)BRekostin tabl.28 tabl.Rp5909990933419
10 mg56 tabl.Rp5909990933426

2. Calcitoninum salmonis

1)BCalcihexal 50 5 amp. 1 mlRp5909990332816
roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych 50 j.m./ml10 amp. 1 mlRp5909990332823
2)BCalcihexal 100 5 amp. 1 mlRp5909990332915
roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych 100 j.m./ml10 amp. 1 mlRp5909990332922
3)BCalcitonin 50 płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml5 amp. 1 mlRp5909990810215
4)BCalcitonin 100 płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml5 amp. 1 mlRp5909990808410
5)BTonocalcin roztwór do wstrzykiwań 50 j.m/ml5 amp. 1 mlRp5909990880515
6)BTonocalcin roztwór do wstrzykiwań 100 j.m/ml5 amp. 1 mlRp5909990880614

8) Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne

1. Ipratropii bromidum

1)BAtrovent płyn do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml1 fl. 20 mlRp5909990322114
2)BAtrovent N aerozol wziewny, roztwór 20 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 10 ml

(200 dawek)

Rp5909990999019
3)BSteri-Neb 20 amp. 1 mlRp5909990977710
Ipratropinum roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml20 amp. 2 mlRp5909990977727

2. Montelukastum

1)BSingulair 10 tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990795727
2)BSingulair 4 tabletki do żucia 4 mg28 tabl.Rp5909990878024
3)BSingulair 5 tabl. do żucia 5 mg28 tabl.Rp5909990795628

3. Zafirlukastum

1)BAccolate tabl. 28 tabl. w blistrachRp5909990771912
powl. 20 mg56 tabl. w blistrachRp5909990771929

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  6

WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 50 % CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

Lp.PSMNazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznegoOpakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKategoria dostępnościKod EAN13 opakowania
1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

1. Buspironum

1)B ΔMabuson tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990700516
2)B ΔMabuson tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990700417
3)B ΔSpamilan tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990028719
4)B ΔSpamilan tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990028818

2. Moclobemidum

1)B ΔAurorix tabl. powl. 150 mg30 tabl.Rp5909990094813
2)B ΔAurorix tabl. powl. 300 mg30 tabl.Rp5909990419814
3)B ΔMobemid tabletki powlekane 150 mg30 tabl.Rp5909990966813
4)B ΔMocloxil tabl. 150 mg30 tabl.Rp5909990458912
30 tabl. (2x15 tabl.)Rp5909990458929
5)B ΔMoklar tabl. powl. 150 mg30 tabl.Rp5909990953714

3. Tianeptinum

1)B ΔCoaxil tabl. powl. 12,5 mg30 tabl. w blistrzeRp5909990370214

4. Venlafaxinum

1)B ΔEfectin ER 150 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg28 kaps. w blistrachRp5909990494019
2)B ΔEfectin ER 75 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg28 kaps. w blistrachRp5909990493913

2) Stwardnienie rozsiane

1. Tizanidinum

1)BSirdalud tabl. 4 mg30 tabl.Rp5909990671311
2)BSirdalud MR kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 6 mg30 kaps.Rp5909990671410

3) Cukrzyca

1. Acarbosum

1)BGlucobay 50 tabl. 50 mg30 tabl.Rp5909990285419
2)BGlucobay 100 tabl. 100 mg30 tabl.Rp5909990285518

2. (uchylona)

4) Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

1. Dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej

1)Bebilon Amino proszek 2.165 kJ/100 g1 op. 400 gRp5909990740420
2)Bebilon Pepti 1, Bebilon Pepti proszek 2.165 kJ/100 g1 op. 450 gRp5909990734511
3)Bebilon Pepti 2 proszek1 op. 450 gRp5909990823710
4)Bebilon sojowy 1 proszek1 op. 400 gRp5909990709410
5)Bebilon sojowy 2 proszek1 op. 400 gRp5909990400713
6)Humana SL proszek1 op. 650 gRp5909990319718
7)Isomil proszek1 op. 400 gRp5909990660414
1 op. 900 gRp5909990660445
8)Isomil 2 proszek1 op. 400 gRp5909990836413
9)Nutramigen proszek do sporządzenia roztworu1 op. 425 gRp5909990233410
10)Peptisorb proszek4 sasz. 125 gRp5909990661510
11)Peptisorb płyn1 fl. 500 mlRp5909990656417
1 worek 1.000 mlRp5909990656431
12)ProSobee 1 proszek do sporządzenia roztworu 524 kcal/100g1 op. 400 gRP5909990142514
13)ProSobee 2 proszek do sporządzenia roztworu1 op. 400 gRp5909990821211

2. Dieta eliminacyjna z MCT

1)Bebilon Pepti MCT proszek1 op. 450 gRp5909990713912
2)Humana z MCT proszek1 op. 350 gRp5909990306718
3)Pregestimil proszek do sporządzenia roztworu1 op. 450 gRp5909990142613

5) Przewlekłe owrzodzenia

1. Opatrunki alginianowe

1)Aquacel 1 szt. 10x10 cmRp
Hydrofibre 1 szt. 15x15 cmRp
opatrunek leczniczy1 szt. 5x5 cmRp
2)Kaltostat 1 szt. 10x20 cmRp
opatrunek 1 szt. 5x5 cmRp
leczniczy1 szt. 7,5x12 cmRp
3)Sorbalgon 1 szt. 10x10 cmRp
opatrunek1 szt. 10x20 cmRp
leczniczy1 szt. 5x5 cmRp

2. Opatrunki hydrokoloidowe

1)Comfeel Podstawowy opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
2)Granuflex opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 15x20 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
3)Granuflex Bordered opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 10x13 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 6x6 cmRp
4)Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 7,5x7,5 cmRp
5)Hydrocoll opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
1 szt. typu Sacrall 12x18 cmRp
6)Hydrocoll Concave opatrunek leczniczy1 szt. 8x12 cmRp
7)Hydrocoll Thin opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp

3. Opatrunki hydropolimerowe

1)Allevyn opatrunek 1 szt. 10x10 cmRp
leczniczy1 szt. 10x20 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
1 szt. 5x5 cmRp
2)Aqua-Gel 1 szt. 10x12 cmRp
opatrunek 1 szt. 12x12 cmRp
leczniczy1 szt. 24x12 cmRp
1 szt. 6x12 cmRp
3)CombiDerm 1 szt. 10x10 cmRp
opatrunek leczniczy1 szt. 14x14 cmRp
4)Tender Wet 1 szt. 10x10 cmRp
opatrunek leczniczy1 szt. 7,5x7,5 cmRp
5)Tender Wet 24 1 szt. 10x10 cmRp
opatrunek leczniczy1 szt. 7,5x7,5 cmRp
6)Tielle opatrunek 1 szt. 11x11 cmRp
leczniczy1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 15x20 cmRp
1 szt. 18x18 cmRp
1 szt. 7x9 cmRp
1 szt. typu SacrumRp
1 § 1 pkt 22 dodany przez § 1 część A rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.192.1609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.
2 § 1 pkt 23 dodany przez § 1 część A rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.192.1609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.
3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 część A rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.46.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część B rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.192.1609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część A rozporządzenia z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1975) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część A rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.101.698) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2006 r.

4 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 część B rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.46.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część C rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.192.1609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część B rozporządzenia z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1975) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część B rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.101.698) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2006 r.

5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 część D rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.192.1609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.
6 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 część C rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.46.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 część E rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.192.1609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.