Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.192.1609

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

A. W § 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:

"22) neuralgia popółpaścowa przewlekła;

23) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia.";

B. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe:

a) uchyla się lp. 1,

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Azathioprinum

1)BAzathioprine tabl. 50 mg30 tabl.Rp5909990232826
50 tabl.Rp5909990232819
2)BImuran tabl. powl. 25 mg100 tabl.Rp5909990144211
3)BImuran tabl. powl. 50 mg100 tabl.Rp 5909990277810"

c) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Calcii folinas

1)BCalciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml10 amp. 1 mlLzRp5909990356416
2)BCalciumfolinat-Ebewe roztwór do5 amp. 3 mlLzRp5909990356515
wstrzykiwań 10 mg/ml5 amp. 10 mlLzRp5909990356522
1 fiol. 10 mlLzRp5909990356539
1 fiol. 20 mlLzRp5909990356546
3)BCalciumfolinat-Ebewe kapsułki żelatynowe twarde 15 mg20 kaps.Rp5909990356713
4)BLeucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990123421
5)BLeucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg10 fiol. s. subst.Rp 5909990123520"

d) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Chlorambucilum

1)BLeukeran tabl. powl. 2 mg25 tabl.Rp5909990345618"

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Doxorubicinum

1)BDoxorubicin-Ebewe roztwór do wlewów dożylnych, dotętniczych i dopęcherzowych 2 mg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990429011"

f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Etoposidum

1)BLastet kapsułki 25 mg40 kaps.Rp5909990289219
2)BLastet kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990289318
3)BLastet kapsułki 100 mg10 kaps.Rp5909990289417
4)BVepesid kapsułki 50 mg20 kaps. w butelceRp5909990648627
5)BVepesid kapsułki 50 mg20 kaps. w blistrachRp5909990648634
6)BVepesid kapsułki 100 mg10 kaps. w blistrzeRp5909990165216
10 kaps. w butelceRp 5909990165223"

g) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Fluorouracilum

1)B5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do5 amp. 10 mlRp5909990450640
iniekcji, wlewów dożylnych5 amp. 5 mlRp5909990450657
i dotętniczych 50 mg/ml1 fiol. 10 mlRp5909990450626
1 fiol. 20 mlRp5909990450633
1 fiol. 5 mlRp5909990450619
2)BFluoro-uracil roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml5 fiol. 5 mlRp5909990335619
3)BFluorouracil 1.000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml1 fiol. 20 mlRp5909990477913
4)BFluorouracil 500 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml1 fiol. 10 mlRp5909990477814"

h) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Melphalanum

1)BAlkeran tabl. powl. 2 mg25 tabl.Rp5909990283514"

i) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Methotrexatum

1)AMethotrexat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml10 amp. 1 mlRp5909990333318
2)AMethotrexat-Ebewe roztwór do10 amp. 1 mlRp5909990333417
wstrzykiwań 10 mg/ml5 amp. 5 mlRp5909990333424
3)AMethotrexat-Ebewe tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990453917
50 tabl.Rp5909990453924
4) AMethotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909990453719
50 tabl.Rp5909990453726
5)AMethotrexat-Ebewe tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990453818
50 tabl.Rp5909990453825
6)AMethotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml10 fiol. 2 mlRp5909990124220
7)AMethotrexat roztwór do10 fiol. 2 mlRp5909990124329
wstrzykiwań 10 mg/ml10 fiol. 5 mlRp5909990124343
8)AMethotrexat tabl. 10 mg100 tabl.Rp5909990124114
9)AMethotrexat tabl. 2,5 mg100 tabl.Rp5909990124015
10)ATrexan tabl. 2,5 mg100 tabl.Rp 5909990111619"

j) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym14 kaps.Rpw5909990699919
uwalnianiu 10 mg60 kaps.Rpw5909990699926
6)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym14 kaps.Rpw5909990700011
uwalnianiu 30 mg60 kaps.Rpw5909990700028
7)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym14 kaps.Rpw5909990700110
uwalnianiu 60 mg60 kaps.Rpw5909990700127
8)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym14 kaps.Rpw5909990700219
uwalnianiu 100 mg60 kaps.Rpw5909990700226
9)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
10)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
12)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
13)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
14)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
15)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
16)N ΘSevredol tabl. powl. o56 tabl.Rpw5909990882724
przedłużonym uwalnianiu 20 mg56 tabl.Rpw5909990882748
17)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym działaniu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
19)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym działaniu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
20)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym działaniu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
21)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym działaniu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
22)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym działaniu 200 mg30 tabl.Rpw 5909990744220"

k) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Prednisonum

1)BEncorton tabl. 1 mg20 tabl.Rp5909990170616
2)BEncorton tabl. 5 mg20 tabl.Rp5909990297016
100 tabl.Rp5909990297023
3)BEncorton tabl. 10 mg20 tabl. w blistrachRp5909990405312
20 tabl. w fiolceRp5909990405329
4)BEncorton tabl. 20 mg20 tabl. w blistrachRp5909990405411
20 tabl. w fiolceRp 5909990405428"

l) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

"20. Tamoxifenum

1)A ΔNolvadex tabl. powl. 10 mg30 tabl. w blistrachRp5909990127313
2)A ΔNolvadex D tabl. powl. 20 mg30 tabl. w blistrachRp5909990127412
3)A ΔTamofen tabl. 10 mg60 tabl.Rp5909990213726
4)A ΔTamofen tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990213818
5)A ΔTamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990722518
6)A ΔTamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990722419
7)A ΔTamoxifen tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990139712
8)A ΔTamoxifen tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990138616
9)A ΔTamoxifen tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990745319
10)A ΔTamoxifen 10 Hexal tabl.30 tabl.Rp5909990330911
powl. 10 mg100 tabl.Rp5909990330928
11)A ΔTamoxifen 20 Hexal tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909990331017
12)A ΔTamoxifen 30 Hexal tabl. powl. 30 mg30 tabl.Rp5909990331116
13)A ΔTamoxifen, Zitazonium tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990157419
14)A ΔTamoxifen, Zitazonium tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990775316
15)A ΔTamoxifen, Zitazonium tabl. 30 mg30 tabl.Rp5909990775415
16)A ΔTamoxifen, Zitazonium tabl. 40 mg30 tabl.Rp 5909990775514"

m) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Tramadolum

1)B ΔAdamon SR 100 kapsułki o 10 kaps.Rp5909990936113
przedłużonym uwalnianiu 100 mg50 kaps.Rp5909990936137
2)B ΔAdamon SR 150 kapsułki o 10 kaps.Rp5909990936212
przedłużonym uwalnianiu 150 mg50 kaps.Rp5909990936236
3)B ΔAdamon SR 200 kapsułki o 10 kaps.Rp5909990936311
przedłużonym uwalnianiu 200 mg50 kaps.Rp5909990936335
4)B ΔAdamon SR 50 kapsułki o 10 kaps.Rp5909990936014
przedłużonym uwalnianiu 50 mg50 kaps.Rp5909990936038
5)B ΔPoltram krople doustne,1 butelka 10 mlRp5909990969012
roztwór 100 mg/ml1 butelka 96 mlRp5909990969029
6)B ΔPoltram kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990968718
7)B ΔPoltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml5 amp. 2 mlRp5909990968916
8)B ΔPoltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml5 amp. 1 mlRp5909990968817
9)B ΔPoltram Retard 100 tabl. o 10 tabl.Rp5909990967612
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rp5909990967629
50 tabl.Rp5909990967636
10)B ΔPoltram Retard 150 tabl. o 10 tabl.Rp5909990967711
przedłużonym uwalnianiu 150 mg30 tabl.Rp5909990967728
50 tabl.Rp5909990967735
11)B ΔPoltram Retard 200 tabletki o 10 tabl.Rp5909990967810
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rp5909990967827
50 tabl.5909990967834
12)B ΔSlovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml1 op. 10 mlRp5909990839612
13)B ΔSlovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990827527
14)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher 5 amp. 1 mlRp5909990827817
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990827824
15)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg5 szt.Rp5909990827916
16)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher 10 tabl.Rp5909990828012
tabl. powl. 50 mg20 tabl.Rp5909990828029
30 tabl.Rp5909990828036
17)B ΔTramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml1 butelka 10 mlRp5909990828111
18)B ΔTramadol czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990150113
19)B ΔTramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych,5 amp. 1 mlRp5909990337118
domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990337125
20)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990313716
21)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990294619
22)B ΔTramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990294718
23)B ΔTramahexal roztwór doustny1 butelka 10 mlRp5909991069117
100 mg/ml1 butelka 20 mlRp5909991069124
24)B ΔTramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2 ml5 amp. po 100 mgRp5909991080716
25)B ΔTramal czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990253715
26)B ΔTramal roztwór do wstrzykiwań5 amp. 1 mlRp5909990253814
50 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990253821
27)B ΔTramal kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990253616
28)B ΔTramal krople doustne,1 fl. 10 mlRp5909990253913
roztwór 100 mg/ml1 fl. 96 ml z dozownikiemRp5909990253920
29)B ΔTramal Retard 100 tabl. o 10 tabl.Rp5909990786213
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rp5909990786220
50 tabl.Rp5909990786237
30)B ΔTramal Retard 150 tabl. o10 tabl.Rp5909990786312
przedłużonym uwalnianiu 150 mg30 tabl.Rp5909990786329
50 tabl.Rp5909990786336
31)B ΔTramal Retard 200 tabl. o10 tabl.Rp5909990786411
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rp5909990786428
50 tabl.Rp5909990786435
32)B ΔTramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rp 5909990947416"

2) w poz. 3 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Carbamazepinum

1)B ΔAmizepin tabl. 200 mg50 tabl. w blistrachRp5909990043910
50 tabl. w fiolceRp5909990043927
2)B ΔAmizepin zawiesina doustna1 fl. 100 mlRp5909990743018
100 mg/5 ml1 fl. 250 mlRp5909990743025
3)B ΔFinlepsin tabl. 200 mg50 tabl.Rp5909991014117
4)B ΔFinlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg50 tabl.Rp5909991030315
5)B ΔFinlepsin 400 retard tabl. o 30 tabl.Rp5909991014216
przedłużonym uwalnianiu 400 mg50 tabl.Rp5909991014223
6)B ΔNeurotop retard 300 tabl. 300 mg50 tabl.Rp5909990244515
7)B ΔNeurotop retard 600 tabl. 600 mg50 tabl.Rp5909990244614
8)B ΔTegretol syrop 20 mg/ml1 fl. 100 mlRp5909990341917
1 fl. 250 mlRp5909990341924
9)B ΔTegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg50 tabl.Rp5909990120215
10)B ΔTegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg30 tabl.Rp5909990120116
11)B ΔTimonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml1 fl. 250 mlRp5909990764211
12)B ΔTimonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg50 tabl.Rp5909990751013
13)B ΔTimonil 200 tabl. 200 mg50 tabl.Rp5909990751112
14)B ΔTimonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg50 tabl.Rp5909990751211
15)B ΔTimonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg50 tabl.Rp 5909990751310"

b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Imipraminum

1)B ΔImipramin draż. 10 mg20 draż.Rp5909990044313
2)B ΔImipramin draż. 25 mg20 draż.Rp 5909990044412"

c) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Trifluoperazinum

1)B ΔApo-Trifluoperazine 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990177417
2)B ΔApo-Trifluoperazine 5 tabl. 30 tabl.Rp5909990177318
powl. 5 mg100 tabl.Rp 5909990177325"

3) w poz. 6 Mukowiscydoza lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Acetylcysteinum

1)BFluimucil granulat 100 mg20 torebek 1 gRp5909990724314
2)BFluimucil granulat 200 mg20 torebek 1 gRp5909990724215
3)BFluimucil tabl. musujące 600 mg10 tabl.Rp5909990724116
4)BSyntemucol, Acetylocysteina kapsułki 100 mg20 kaps.Rp5909990361410
5)BSyntemucol, Acetylocysteina 0,2 kapsułki twarde 200 mg20 kaps.Rp5909990827114
6)BTussicom 100 granulat 100 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990030019
7)BTussicom 200 granulat 200 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990030118
8)BTussicom 400 granulat 400 mg/5 g20 sasz. 5 gRp5909990409310
9)BTussicom 600 granulat 600 mg/5 g20 sasz. 5 gRp 5909990814411"

4) w poz. 7 Cukrzyca:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Insulini cum zinco suspensio

1)BHumulin L zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990245017
2)BHumulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247318
3)BHumulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247219
4)BInsulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188314
5)BInsulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990339815
6)BInsulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188512
7)BInsulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990339914
8)BInsulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188611
9)BInsulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990346912"

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Insulini injectio neutralis

1)BActrapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990237814
2)BGensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990851911
3)BGensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852017
4)BHumulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247110
5)BInsulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188413
6)BInsulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990292219
7)BInsulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990292417
8)BInsulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990292318"

c) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)BGensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852512
2)BGensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852710
3)BGensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852918
4)BGensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990853014
5)BGensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990853212
6)BGensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990853410"

d) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Insulinum isophanum

1)BGensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852215
2)BGensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990852314
3)BHumulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990246519
4)BHumulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990246410
5)BInsulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp 5909990292110"

5) w poz. 10 Gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ofloxacinum

1)BOflodinex tabl. powl. 100 mg10 tabl. w blistrachRp5909990749720
10 tabl. w fiolceRp5909990749713
2)BOflodinex tabl. powl. 200 mg10 tabl. w blistrachRp5909990749621
10 tabl. w fiolceRp5909990749614
3)BTarivid 200 tabl. powl. 200 mg10 tabl.Rp5909990111213
4)BZanocin tabl. powl. 200 mg10 tabl.Rp 5909990056019"

6) po poz. 10 dodaje się poz. 11 i 12 w brzmieniu:

"11) Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Buprenorphinum

1)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg60 tabl. w blistrachRpw5909990351725
60 tabl. w fiolceRpw5909990351718
2)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg30 tabl. w blistrachRpw5909990351824
30 tabl. w fiolceRpw5909990351817

2. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym 14 kaps.Rpw5909990699919
uwalnianiu 10 mg60 kaps.Rpw5909990699926
6)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym 14 kaps.Rpw5909990700011
uwalnianiu 30 mg60 kaps.Rpw5909990700028
7)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym14 kaps.Rpw5909990700110
uwalnianiu 60 mg60 kaps.Rpw5909990700127
8)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym14 kaps.Rpw5909990700219
uwalnianiu 100 mg60 kaps.Rpw5909990700226
9)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
10)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
12)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
13)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
14)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
15)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
16)N ΘSevredol tabl. powl. o56 tabl.Rpw5909990882724
przedłużonym uwalnianiu 20 mg56 tabl.Rpw5909990882748
17)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym działaniu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
19)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym działaniu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
20)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym działaniu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
21)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym działaniu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
22)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym działaniu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220

12) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

1. Buprenorphinum

1)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg60 tabl. w blistrachRpw5909990351725
60 tabl. w fiolceRpw5909990351718
2)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg30 tabl. w blistrachRpw5909990351824
30 tabl. w fiolceRpw5909990351817

2. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg14 kaps.Rpw5909990699919
60 kaps.Rpw5909990699926
6)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym 14 kaps.Rpw5909990700011
uwalnianiu 30 mg60 kaps.Rpw5909990700028
7)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym 14 kaps.Rpw5909990700110
uwalnianiu 60 mg60 kaps.Rpw5909990700127
8)N ΘM-Eslon kaps. o przedłużonym 14 kaps.Rpw5909990700219
uwalnianiu 100 mg60 kaps.Rpw5909990700226
9)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
10)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
12)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
13)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
14)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
15)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
16)N ΘSevredol tabl. powl. o 56 tabl.Rpw5909990882724
przedłużonym uwalnianiu 20 mg56 tabl.Rpw5909990882748
17)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym działaniu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
19)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym działaniu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
20)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym działaniu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
21)N ΘVendal retard tabl. powl. o10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym działaniu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
22)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym działaniu 200 mg30 tabl.Rpw 5909990744220"

C. W załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fentanylum

1)N ΔDurogesic plaster TTS 25 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765416
2)N ΔDurogesic plaster TTS 50 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765515
3)N ΔDurogesic plaster TTS 75 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765614
4)N ΔDurogesic plaster TTS 100 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw 5909990765713"

2) w poz. 2 Rak piersi i rak trzonu macicy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Medroxyprogesteronum

1)BDepo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml1 fiol. 3,3 ml5 fiol.Rp5909990236510
1 fiol. 6,7 ml5 fiol.Rp 5909990236527"

3) w poz. 4 Neutropenia w chorobach nowotworowych lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Lenograstimum

1)BGranocyte 34 liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33,6 mlU1 fiol. s. subst. +1 s-amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990742059
5 fiol. s. subst. +5 s-amp. z rozp.1 fiol.LzRp5909990742066
1 fiol. s. subst. + rozp.1 fiol.LzRp5909990742011
5 fiol. s. subst. + rozp.1 fiol.LzRp 5909990742028"

4) w poz. 5 Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Acidum pamidronicum

1)B ΔAredia proszek i rozp. do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg1 fiol. s. subst. + rozp. 10 ml1 fiol.Rp5909990796113
2)B ΔAredia proszek i rozp. do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg4 fiol. s. subst. + rozp.1 fiol.Rp5909990315512
3)B ΔAredia proszek i rozp. do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg2 fiol. s. subst. + rozp. 10 ml1 fiol.Rp5909990655816
4)B ΔAredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg1 fiol. s. subst. + rozp. 10 ml1 fiol.Rp5909990796212
5)B ΔPamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg4 fiol. + 4 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990937714
6)B ΔPamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg2 fiol. + 2 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990937813
7)B ΔPamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg1 fiol. + 1 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990937912
8)B ΔPamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg1 fiol. + 1 amp. z rozp.1 fiol.Rp5909990938018
9)B ΔPamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do1 amp. PE po 2 ml1 fiol.Rp5909991012649
infuzji 15 mg/ml1 amp. szklana 2 ml1 fiol.Rp5909991012632
1 amp. PE po 4 ml1 fiol.Rp5909991012663
1 amp. szklana 4 ml1 fiol.Rp5909991012656
1 amp. PE po 6 ml1 fiol.Rp5909991012687
1 amp. szklana 6 ml1 fiol.Rp 5909991012670"

5) w poz. 6 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"2. Flupentixolum

1)B ΔFluanxol draż. 3 mg50 draż.50 draż.Rp5909990127115
2)B ΔFluanxol draż. 0,5 mg50 draż. w pojemniku50 draż.Rp5909990127016
3)B ΔFluanxol Depot roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml1 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990127214
10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990127221
1 amp. 2 ml10 amp.Rp 5909990127238"

6) w poz. 7 Padaczka lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Diazepamum

1)B ΔDiazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 2 mg/ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp5909990709311
2)B ΔDiazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 4 mg/ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp5909990709212
3)B ΔRelanium zawiesina doustna 2 mg/5 ml1 fl. 100 g100 gRp5909990264018
4)B ΔRelsed mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp5909990751518
5)B ΔRelsed mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml5 wlewek 2,5 ml5 szt.Rp 5909990751617"

7) w poz. 8 Padaczka oporna na leczenie lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Lamotriginum

1)B ΔLamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990787210
2)B ΔLamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990787319
3)B ΔLamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990787111
4)B ΔLamitrin, Lamictal tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990354818
5)B ΔLamitrin, Lamictal tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990346219
6)B ΔLamitrin, Lamictal tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990346318
60 tabl.30 tabl.Rp5909990346325
7)B ΔLamotrix tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909991006419
8)B ΔLamotrix tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909991006518
9)B ΔLamotrix tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909991006617
10)B ΔPlexxo 25 tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990972418
11)B ΔPlexxo 50 tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990972517
12)B ΔPlexxo 100 tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp 5909990972616"

8) w poz. 9 Schizofrenia oporna na leczenie lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Risperidonum

1)B ΔRispolept tabl. powl. 1 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670413
2)B ΔRispolept tabl. powl. 2 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670512
3)B ΔRispolept tabl. powl. 3 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670611
4)B ΔRispolept tabl. powl. 4 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990670710
5)B ΔRispolept roztwór doustny 1 mg/ml1 butelka 30 ml 30 mlRp5909990423811
1 butelka 100 ml100 mlRp 5909990423828"

9) w poz. 10 Choroba i zespół Parkinsona lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Selegilinum

1)B ΔApo-Selin tabl. 5 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990918515
2)B ΔSegan tabl. 5 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990746026
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990746019
3)B ΔSelerin tabl. 5 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990753710
4)B ΔSelgin tabl. 5 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990811724
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990811717
5)B ΔSelgres tabl. powl. 5 mg50 tabl.60 tabl.Rp 5909990404315"

10) w poz. 12 Cukrzyca:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Glibenclamidum

1)BEuclamin tabl. 5 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990205516
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp 5909990205523"

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gliclazidum

1)BDiabezidum tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990690916
2)BDiabrezide tabl. 80 mg40 tabl.60 tabl.Rp5909990359912
3)BDiaklat tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990899814
4)BDiaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990318612
5)BDiaprel MR tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990443017
6)BDiazidan tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990911127
7)BGlazide tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909991036218
8)BGliclazide tabl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990846719
9)BGlinormax tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990690312
10)BNorsulin tabl. 80 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990855018
60 tabl. w pojemniku60 tabl.Rp 5909990855025"

c) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Glipizidum

1)BAntidiab tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990427611
2)BGlibenese tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990161515
3)BGlibenese GITS tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990792818
4)BGlipizide BP tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp 5909990791712"

d) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Insulini injectio neutralis

1)BActrapid Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990237920
2)BActrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990378029
3)BGensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852116
4)BHumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml5 s-amp. 3 ml5 szt.Rp5909990805310
5)BHumulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990247011
6)BHumulin R Pen roztwór do wstrzykiwań 100 j.m.5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990455317
7)BInsuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp 5909990914715"

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)BGensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852611
2)BGensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852819
3)BGensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990853113
4)BGensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990853311
5)BGensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990853519
6)BHumaJect M3 (30:70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml5 s-amp. 3 ml5 szt.Rp5909990804917
7)BHumulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990245710
8)BHumulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990246014
9)BHumulin M3 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990454815
10)BInsuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp5909990915613
11)BMixtard 10 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990347926
12)BMixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651016
13)BMixtard 20 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990348022
14)BMixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651115
15)BMixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651214
16)BMixtard 30 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990238323
17)BMixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 dozowników 3 ml5 szt.Rp5909990888313
18)BMixtard 40 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990347124
19)BMixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990651313
20)BMixtard 50 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990348121
21)BMixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp 5909990651412"

f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Insulini injectio neutralis lisprum

1)BHumalog roztwór do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp 5909990692422"

g) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Insulinum isophanum

1)BGensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990852413
2)BHumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml5 s-amp. 3 ml5 szt.Rp5909990805211
3)BHumulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990246717
4)BHumulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990455218
5)BInsulatard Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml5 szt.Rp5909990348923
6)BInsulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 dozowników 3 ml5 szt.Rp5909990888412
7)BInsulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy po 3 ml5 szt.Rp5909990650910
8)BInsuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml5 wkładów po 3 ml5 szt.Rp 5909990915019"

h) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)Accu-Chek Active, Accu-Chek Active Glucose test paskowy50 pasków50 testówRp
2)Accutrend Glucose test paskowy50 pasków50 testówRp
3)Ascensia Elite Sensors, Elite Sensors test paskowy50 pasków50 testówRp
4)Ascensia Entrust test paskowy50 pasków50 testówRp
5)Ascensia Glucodisc, Glucodisc Esprit na dysku test paskowy50 pasków50 testówRp
6)Betachek Visual test paskowy50 pasków50 testówRp
7)Eusure test paskowy50 pasków50 testówRp
8)Glucocard I test paskowy50 pasków50 testówRp
9)Glucocard II test paskowy50 pasków50 testówRp
10)Glucocare test paskowy25 pasków50 testówRp
11)Glucoflex-R test paskowy50 pasków50 testówRp
12)GlucoSense test paskowy - elektroda enzymatyczna50 pasków50 testówRp
13)Glucostix test paskowy50 pasków50 testówRp
14)Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy - elektroda enzymatyczna50 pasków50 testówRp
15)One Touch test paskowy50 pasków50 testówRp
16)Optilite test paskowy25 pasków50 testówRp
17)Optium test paskowy - elektroda enzymatyczna50 pasków50 testówRp
18)SmartScan test diagnostyczny do szybkich oznaczeń50 testów paskowych50 testówRp"

11) w poz. 16 Niedoczynność tarczycy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Levothyroxinum natricum

1)BEferox 25 tabl. powl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990098712
100 tabl.50 tabl.Rp5909990098729
2)BEferox 50 tabl. powl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990131211
100 tabl.50 tabl.Rp5909990131228
3)BEferox 75 tabl. powl. 75 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990098811
100 tabl.50 tabl.Rp5909990098828
4)BEferox 100 tabl. powl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990108916
100 tabl.50 tabl.Rp5909990108923
5)BEferox 125 tabl. powl. 125 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990109012
100 tabl.50 tabl.Rp5909990109029
6)BEferox 150 tabl. powl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990125210
100 tabl.50 tabl.Rp5909990125227
7)BEltroxin tabl. 100 mcg100 tabl.50 tabl.Rp5909990001712
8)BEltroxin tabl. 50 mcg100 tabl.50 tabl.Rp5909990001613
9)BEuthyrox 25 tabl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990675913
100 tabl.50 tabl.Rp5909990675920
10)BEuthyrox N 25 tabl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051112
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051129
11)BEuthyrox 50 tabl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990177813
100 tabl.50 tabl.Rp5909990177820
12)BEuthyrox N 50 tabl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051211
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051228
13)BEuthyrox 100 tabl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990177912
100 tabl.50 tabl.Rp5909990177929
14)BEuthyrox N 100 tabl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051419
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051426
15)BEuthyrox 125 tabl. 125 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676118
100 tabl.50 tabl.Rp5909990676125
16)BEuthyrox N 125 tabl. 125 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051518
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051525
17)BEuthyrox 150 tabl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990178018
100 tabl.50 tabl.Rp5909990178025
18)BEuthyrox N 150 tabl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051617
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051624
19)BEuthyrox 175 tabl. 175 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676217
20)BEuthyrox N 175 tabl. 175 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051716
21)BEuthyrox 200 tabl. 200 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676316
22)BEuthyrox N 200 tabl. 200 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051815
23)BEuthyrox 75 tabl. 75 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990676019
100 tabl.50 tabl.Rp5909990676026
24)BEuthyrox N 75 tabl. 75 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909991051310
100 tabl.50 tabl.Rp5909991051327
25)BLetrox 25 tabl. 25 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990168811
26)BLetrox 50 tabl. 50 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990374014
27)BLetrox 100 tabl. 100 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990168910
28)BLetrox 150 tabl. 150 mcg50 tabl.50 tabl.Rp5909990820610
29)BLevoroxin tabl. 100 mcg30 tabl. w blistrach50 tabl.Rp5909990367122
30 tabl. w fiolce50 tabl.Rp 5909990367115"

12) w poz. 17 Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Beclometasonum

1)BBeclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990431922
2)BBeclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990432028
3)BCortare aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę400 dawek - 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990908615
4)BCortare aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę400 dawek - 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990908714
5)BBeclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 10 ml (200 dawek)200 dawekRp5909990147410
6)BBecodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)200 dawekRp5909990143917
7)BBecodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)200 dawekRp5909990144013
8)BBecotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 20 g (200 dawek)200 dawekRp 5909990144112"

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Fluticasonum

1)BFlixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 120 dawek120 dawekRp5909990851317
2)BFlixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 120 dawek60 dawekRp5909990851423
1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990851416
3)BFlixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990851515
1 poj. 120 dawek60 dawekRp5909990851522
4)BFlixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml10 poj. (5 blistrów po 2 poj.)10 poj.Rp5909990956517
5)BFlixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml10 poj. (5 blistrów po 2 poj.)10 poj.Rp5909990956616
6)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990484522
7)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990484621
8)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp5909990484720
9)BFlixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 60 dawek60 dawekRp 5909990484829"

c) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Nedocromilum

1)BTilade Mint aerozol wziewny, zawiesina 2 mg/dawkę inhalacyjną1 poj. 112 dawek224 dawekRp5909990673421"

d) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Theophyllinum

1)BAfonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990441716
2)BAfonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990441815
3)BAfonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990441914
4)BAfonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990850419
5)BEuphyllin CR Retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990665419
6)BEuphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990450114
7)BEuphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990450213
8)BTheo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym 20 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990785414
działaniu 300 mg20 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990785421
9)BTheo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym 20 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990785322
działaniu 200 mg20 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990785315
10)BTheophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990054619
11)BTheoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990173716
12)BTheoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu

300 mg

30 tabl.30 tabl.Rp5909990173815
13)BTheospirex retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 150 mg50 tabl.30 tabl.Rp5909990803910
14)BTheospirex retard 300 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg50 tabl.30 tabl.Rp5909990261215
15)BTheovent 300, Theophyllinum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg50 tabl. w blistrach30 tabl.Rp 5909990149926"

13) po poz. 18 dodaje się poz. 19 i 20 w brzmieniu:

"19) Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Fentanylum

1)N ΔDurogesic plaster TTS 25 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765416
2)N ΔDurogesic plaster TTS 50 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765515
3)N ΔDurogesic plaster TTS 75 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765614
4)N ΔDurogesic plaster TTS 100 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765713

20) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

1. Fentanylum

1)N ΔDurogesic plaster TTS 25 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765416
2)N ΔDurogesic plaster TTS 50 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765515
3)N ΔDurogesic plaster TTS 75 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw5909990765614
4)N ΔDurogesic plaster TTS 100 mcg/h5 plastrów5 szt.Rpw 5909990765713"

D. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w poz. 1 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Mianserinum

1)B ΔLerivon tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990157716
2)B ΔLerivon tabl. powl. 30 mg30 tabl.Rp5909990157822
3)B ΔLerivon tabl. powl. 60 mg30 tabl.Rp5909990157914
4)B ΔMiansemerck 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990883813
90 tabl.Rp5909990883820
5)B ΔMiansemerck 30 tabl. powl. 30 mg20 tabl.Rp5909990883929
6)B ΔMianserin tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990796618
90 tabl.Rp5909990796625
7)B ΔNorserin tabl. powl. 10 mg100 tabl.Rp5909990138210
8)B ΔNorserin tabl. powl. 30 mg20 tabl.Rp5909990772018
9)B ΔNorserin tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rp 5909990772131"

E. W załączniku nr 4 do rozporządzenia:

1) w poz. 3 Cukrzyca uchyla się lp. 2;

2) w poz. 5 Przewlekle owrzodzenia lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opatrunki hydrokoloidowe

1)Comfeel Podstawowy opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
2)Granuflex opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 15x20 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
3)Granuflex Bordered opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 10x13 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 6x6 cmRp
4)Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 7,5x7,5 cmRp
5)Hydrocoll opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp
1 szt. 20x20 cmRp
1 szt. typu Sacrall 12x18 cmRp
6)Hydrocoll Concave opatrunek leczniczy1 szt. 8x12 cmRp
7)Hydrocoll Thin opatrunek leczniczy1 szt. 10x10 cmRp
1 szt. 15x15 cmRp"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.
________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.