Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzory odpowiednich dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.277.2743

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Kancelarią".
1. 
Organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń, zwane dalej "wnioskodawcami", przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia.
1a.  1
 Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:
1)
po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;
2)
po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień;
3)
po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.
1b.  2
 Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
1c.  3
 Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
2.  4
 Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
3.  5
 Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia składa się na formularzu urzędowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzór wniosku wykazu - o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" określa załącznik nr 2a do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności określa załącznik nr 2b do rozporządzenia. Wzór wniosku wykazu - o nadanie funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" określa załącznik nr 2c do rozporządzenia. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę określa załącznik nr 2d do rozporządzenia.
1. 
Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy, w szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
2. 
Wnioskodawca przedstawia we wniosku informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.
3.  6
 Do wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności dołącza się oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, którego wzór określa załącznik nr 2e do rozporządzenia.
1. 
Do wniosków o nadanie orderów sporządza się notatkę zawierającą zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów oraz treść uzasadnień przedstawianych wniosków, zwaną dalej "notatką", której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  7
 Do wniosków o nadanie odznaczeń, w tym także Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, sporządza się wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń, zwany dalej "wykazem", którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
W notatkach i wykazach należy zachować kolejność orderów i odznaczeń, określoną w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452). Nazwiska umieszcza się w porządku alfabetycznym w ramach każdej klasy orderu lub stopnia odznaczenia, stosując ciągłą numerację do wszystkich nazwisk umieszczonych w notatce lub wykazie. Liczba nazwisk w jednej notatce lub wykazie nie powinna przekraczać dwustu.
Do wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń pośmiertnie, dokumenty, o których mowa w § 4, sporządza się odrębnie.
1. 
W przypadku przedstawienia więcej niż dziesięciu wniosków o nadanie orderów, oprócz notatki, o której mowa w § 4 ust.1, przedstawia się ją również w postaci zapisu na elektronicznym nośniku informacji.
2.  8
 W przypadku przedstawienia więcej niż stu wniosków o nadanie odznaczeń, w tym także Medalu za Długoletnią Służbę, Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 2, przedstawia się dodatkowo w postaci zapisu na elektronicznym nośniku informacji.
Wnioski oraz notatki i wykazy sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia mogą być zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.
1. 
Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odznakę nadanego orderu lub odznaczenia oraz legitymację. Wzór legitymacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. 
Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
3. 
Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia oraz legitymację.
4.  9
 W przypadku ponownego nadania odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającym w nazwie wyraz "Gwiazda", Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odpowiednie okucie wraz z legitymacją.
W przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu orderu lub odznaczenia, Kancelaria wzywa osobę, która została pozbawiona orderu lub odznaczenia, do zwrotu odznaki tego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją.
W przypadku utraty orderów i odznaczeń na skutek orzeczenia przez sąd kary pozbawienia praw publicznych lub orzeczenia przez Trybunał Stanu kary utraty orderów i odznaczeń, przepis § 9 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli odznaka orderu lub odznaczenia została w trybie § 8 ust. 1 przekazana wnioskodawcy, ale jeszcze nie została wręczona osobie odznaczonej, a zaistnieją okoliczności określone w § 9 lub 10 - wnioskodawca zwraca odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją do Kancelarii.
1.  10
 W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia, Kancelaria na prośbę osoby odznaczonej lub członka jej najbliższej rodziny może ponownie wydać odpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji nadanego orderu lub odznaczenia. Wówczas Kancelaria może wydać nieodpłatnie wtórnik legitymacji, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. 
O ponowne wydanie odznaki orderu lub odznaczenia albo wtórnika legitymacji może również wystąpić, na prośbę osoby odznaczonej, wnioskodawca.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 90, poz. 453 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 639).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 11

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ORDERU LUB ODZNACZENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 12

WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosekmiejscowośćdata
Nr ............................ /MPM
należy wypełnić pismem drukowanym
WNIOSEK O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
DANE DOTYCZĄCE MĘŻADANE DOTYCZĄCE ŻONY
nr PESEL
nazwisko
imiona
imiona rodziców
ojcaojca
matkimatki
data i miejsce urodzenia
miejscemiejsce
rokmiesiącdzieńrokmiesiącdzień
poprzednie nazwiska*
karalność sądowa**
miejsce zameldowania na pobyt stały
data zawarcia związku małżeńskiego
rokmiesiącdzień
WNOSZĘ O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
miejscowość, datapieczęćwłasnoręczny podpis wojewody
* Należy podać nazwisko rodowe, z poprzedniego małżeństwa lub sprzed zmiany w trybie administracyjnym.
** Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu.
nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek
strona 1/1

ZAŁĄCZNIK Nr  2A 13

WZÓR

...................................................................

Miejscowość i data sporządzenia wniosku wykazu

WNIOSEK WYKAZ O NADANIE ODZNACZENIA WOJSKOWEGO O CHARAKTERZE PAMIĄTKOWYM MAJĄCEGO W NAZWIE WYRAZ

"GWIAZDA"

za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju

Lp.Nr PESELNazwisko,

imiona,

imię ojca

(należy

wypełnić

dużymi

literami)

Imię i

nazwisko

rodowe matki

(należy

wypełnić

dużymi

literami)

Data (rok,

miesiąc,

dzień) i

miejsce

urodzenia

ObywatelstwoPoprzednie

nazwiska (rodowe, z

poprzedniego

małżeństwa, sprzed

zmiany w trybie

administracyjnym)

Stopień wojskowyNazwa państwa lub

nazwa geograficzna

terenu działania

kontyngentu lub

prowadzenia operacji

wojskowej, nazwa lub

numer

kontyngentu/zmiany

Czy karany/a sądownie?
12345678910
1
2
3
...

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Wnoszę o nadanie ...................................

Adnotacje Kancelarii Prezydenta RP (nazwa odznaczenia)

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek - ..........................

ZAŁĄCZNIK  2B  14

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNACZENIA "KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI"

wzór

ZAŁĄCZNIK  2C  15

WZÓR

..................................................................................................................
Miejscowość i data sporządzenia wniosku wykazu
WNIOSEK WYKAZ O NADANIE ODZNACZENIA WOJSKOWEGO O CHARAKTERZE PAMIĄTKOWYM MAJĄCEGO W NAZWIE WYRAZ "GWIAZDA"

dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa za nienaganną służbę w związku z działalnością polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju

Lp.Nr PESELNazwisko, imiona, imię ojca

(należy wypełnić dużymi literami)

Imię i nazwisko rodowe matki

(należy wypełnić dużymi literami)

Data (rok, miesiąc, dzień) i miejsce urodzeniaObywatelstwoPoprzednie nazwiska (rodowe, z poprzedniego małżeństwa, sprzed zmiany w trybie administracyjnym)StopieńNazwa państwa lub nazwa geograficzna terenu działania kontyngentu lub prowadzenia operacji wojskowej, czas pełnienia służby (miesiące, dni)Czy był/a karany/a sądownie?
12345678910
1
2
3
...
...
Komendant Służby Ochrony Państwa
Wnoszę o nadanie ......................................................
(nazwa odznaczenia)
Adnotacja Kancelarii Prezydenta RP
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Nazwisko, imię, telefon osoby, która sporządziła wniosek .......................................................

ZAŁĄCZNIK  2D  16

WZÓR

WNIOSEK o nadanie Medalu .......... za Długoletnią Służbę

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2E  17  

WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO ODZNACZENIA KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

 ................................................

 miejscowość data

..............................................................................

Imię i nazwisko kandydata do odznaczenia

..............................................................................*

Imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa osoby

najbliższej kandydata do pośmiertnego nadania

odznaczenia

Adres do korespondencji:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA *  DO ODZNACZENIA KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie procedury przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jako organu uprawnionego, zmierzającej do wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, mając pełną świadomość trybu postępowania w sprawie nadania tego odznaczenia, w szczególności w zakresie weryfikacji przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475, z późn. zm.).

 ................................................................

 podpis składającego oświadczenie

ZAŁĄCZNIK Nr  3 18

WZÓR NOTATKI ZAWIERAJĄCEJ ZESTAWIENIE NAZWISK OSÓB PROPONOWANYCH DO ORDERÓW

pierwsza strona notatki 

......................................................

 

miejscowość i data sporządzenia notatki

..............................................................

jednostka organizacyjna sporządzająca notatkę nr egzemplarza .................

należy sporządzić pismem drukowanym

NOTATKA

Wnioski przedstawia ....................................................................................................................

Wnioski dotyczą osób zasłużonych .............................................................................................

(należy podać rodzaj zasług)

Przedstawia się ogółem ........................... wniosków

w tym ........................ wniosków o nadanie .................................................................................

(należy podać nazwę klasy orderu)

........................ wniosków o nadanie ................................................................................

(należy podać nazwę klasy orderu)

Przewidywany termin wręczenia odznak

nadanych orderów ........................................................................................................................

Wnioski o nadanie

......................................................................................................................................................

(należy podać nazwę klasy orderu najwyższego starszeństwem, o jaki się występuje)

1. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

2. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

str...../.....
druga i kolejne strony notatki
nr egzemplarza.............
3. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

Wnioski o nadanie

.........................................................................................................................................................

(należy podać nazwę klasy orderu - niższego starszeństwem od wymienionego powyżej)

4. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

5. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

6. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

7. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

str...../......
ostatnia strona notatki
nr egzemplarza............
8. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

Wnioski o nadanie

..........................................................................................................................................................

(należy podać nazwę klasy orderu - niższego starszeństwem od wymienionego powyżej)

9. .........................................

(nazwisko, imiona)

.............................

(rok urodzenia)

..............................................................................................

(zawód lub stanowisko służbowe, miejsce pracy)

..............................................................................................

(uzasadnienie wniosku)

..............................................................................................

(posiadane ordery i odznaczenia, rok nadania)

pieczęćwłasnoręczny podpis wnioskodawcy
liczba wykonanych egzemplarzy notatki (adresaci) .............

nazwisko osoby, która sporządziła notatkę ........................

nazwisko osoby, która wykonała notatkę ..........................

str...../.....

ZAŁĄCZNIK Nr  4 19

WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO ZESTAWIENIE NAZWISK OSÓB PROPONOWANYCH DO ODZNACZEŃ

pierwsza strona wykazu

 .......................................................

 

miejscowość i data sporządzenia wykazu

...............................................................

jednostka organizacyjna sporządzająca wykaz

należy sporządzić pismem drukowanym

WYKAZ

Wnioski przedstawia, ..................... .............................................................................................

Wnioski dotyczą osób zasłużonych..............................................................................................

(należy podać rodzaj zasług)

Przedstawia się ogółem ............................... wniosków

w tym ..................... wniosków o nadanie ....................................................................................

(należy podać nazwę stopnia odznaczenia)

.....................wniosków o nadanie ....................................................................................

(należy podać nazwę stopnia odznaczenia)

Przewidywany termin wręczenia odznak

nadanych odznaczeń ....................................................................................................................

Wnioski o nadanie

.......................................................................................................................................................

(należy podać nazwą stopnia odznaczenia najwyższego starszeństwem, o jakie się występuje)

Lp.Nazwiskoimionakobieta

mężczyzna

rok urodzeniazawód lub

stanowisko służbowe

1............................................................................................................................
2............................................................................................................................
3............................................................................................................................
4............................................................................................................................
str. ..../....
druga i kolejne strony wykazu
5............................................................................................................................
6............................................................................................................................
Wnioski o nadanie

.......................................................................................................................................................

(należy podać nazwę stopnia odznaczenia - niższego starszeństwem od wymienionego powyżej)

7............................................................................................................................
8............................................................................................................................
9............................................................................................................................
10............................................................................................................................
11............................................................................................................................
12............................................................................................................................
13............................................................................................................................
14............................................................................................................................
Wnioski o nadanie

.......................................................................................................................................................

(należy podać nazwę stopnia odznaczenia - niższego starszeństwem od wymienionego powyżej)

15............................................................................................................................
16............................................................................................................................
17............................................................................................................................
18............................................................................................................................
19............................................................................................................................
20............................................................................................................................
str. ..../....
ostatnia strona wykazu
21............................................................................................................................
22............................................................................................................................
23............................................................................................................................
24............................................................................................................................
25............................................................................................................................
pieczęćwłasnoręczny podpis wnioskodawcy
nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wykaz .............................
str. ..../....

)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

LEGITYMACJI DLA OSOBY ODZNACZONEJ ORDEREM LUB ODZNACZENIEM

wzór

Objaśnienie: legitymacja jest kartonikiem o wymiarach 147 x 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orzeł, pod nim znajduje się pasek koloru biało-czerwonego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WTÓRNIKA LEGITYMACJI DLA OSOBY ODZNACZONEJ ORDEREM LUB ODZNACZENIEM

wzór

Objaśnienie: wtórnik legitymacji jest kartonikiem o wymiarach 147 x 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orzeł, pod nim znajduje się pasek koloru biało-czerwonego.

1 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
2 § 2 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2014 r.
3 § 2 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2014 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.
5 § 2 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2010 r. (Dz.U.10.36.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U.11.30.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2018 r.

6 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 2016 r.
7 § 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.
8 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
9 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
10 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.
11 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.
12 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.
13 Załącznik nr 2a:

-dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.151.1076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2010 r. (Dz.U.10.36.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.

14 Załącznik 2b:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U.11.30.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 2016 r.

15 Załącznik nr 2c:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2018 r.

16 Załącznik nr 2d dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2014 r.
17 Załącznik nr 2E dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 2016 r.
* W przypadku kandydata do pośmiertnego nadania odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności oświadczenie składa osoba najbliższa tj.: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
18 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.
19 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz.U.11.186.1102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2011 r.