Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. - Dz.U.2004.279.2763 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.279.2763

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, Nr 113, poz. 1190 i Nr 256, poz. 2570) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawki akcyzy określone w art. 73 ust. 3 pkt 1-3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:

1) dla papierosów - do wysokości 68,35 zł za każde 1.000 sztuk i 28,48 % maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;

2) dla cygar i cygaretek - do wysokości 134,00 zł za każde 1.000 sztuk;

3) dla tytoniu do palenia:

a) ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów - do wysokości 46,53 zł za każdy 1 kilogram i 19,39 % maksymalnej ceny detalicznej,

b) innego tytoniu do palenia - do wysokości 50 % maksymalnej ceny detalicznej.";

2)
w § 6 wyrazy "w poz. 22-28" zastępuje się wyrazami "w poz. 20-26";
3)
w § 7:
a)
w ust. 1 wyrazy "w poz. 30" zastępuje się wyrazami "w poz. 27",
b)
w ust. 2 wyrazy "w poz. 30 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku sprzedaży w kraju, oraz w poz. 23 załącznika nr 2 do rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku sprzedaży w kraju, oraz w poz. 21 załącznika nr 2 do rozporządzenia";
4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 16 stycznia 2005 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH SPRZEDAWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)Nazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w % podstawy opodatkowania1) lub w zł na jednostkę wyrobu
1234
123.20Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania PKWiU 23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej niesklasyfikowane2)

w tym:

1.882,00 zł/1.000 l
1) paliwa silnikowe benzynowe,

w tym:

a) benzyna silnikowa

nieetylizowana (bezołowiowa)

(PKWiU 23.20.11-00.2) oraz

benzyna silnikowa

nieetylizowana z udziałem

biokomponentów (PKWiU

23.20.11-00.30)

1.565,00 zł/1.000 l
b) benzyna silnikowa lotnicza

do silników tłokowych (PKWiU

23.20.11-00.40 i

23.20.13-00.90)

1.822,00 zł/1.000 l
c) frakcje benzynowe

otrzymywane z procesów

specyficznych służące do

komponowania handlowych

benzyn silnikowych (PKWiU

23.20.13-00.10)

1.747,00 zł/1.000 l
2) paliwa do lotniczych

silników turbinowych (PKWiU

23.20.12, 23.20.14-00.10)

1.072,00 zł/1.000 l
3) nafta z wyjątkiem nafty do

lotniczych silników

turbinowych

(PKWiU 23.20.14-00.10)

1.822,00 zł/1.000 l
4) benzyny specjalne

(PKWiU 23.20.13-00.2)

1.822,00 zł/1.000 l
5) oleje napędowe (PKWiU

23.20.15) oraz oleje średnie

pozostałe, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKWiU

23.20.16), w tym oleje o

zawartości siarki:

1.180,00 zł/1.000 l
a) powyżej 0,001% do 0,005%

włącznie

1.099,00 zł/1.000 l
b) do 0,001% włącznie1.048,00 zł/1.000 l
2bez względu naOleje opałowe:
symbol PKWiUa) z których 50% lub więcej

objętościowo destyluje przy

350 °C, w przypadku gdy

sprzedaż dotyczy oleju

zabarwionego na czerwono i

oznaczonego znacznikiem,

przeznaczonego na cele

opałowe

233,00 zł/1.000 l
b) pozostałe60,00 zł/1.000 kg
323.20.18Oleje smarowe 3)z wyłączeniem olejów odpadowych-przepracowanych klasyfikowanych do grupowania PKWiU 23.20.18-09.1 i olejów białych, parafiny ciekłej PKWiU 23.20.18-50.401.180,00 zł/1.000 l
4bez względu na symbol PKWiUWyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, inne niż wymienione w poz. 1 i 3 z wyłączeniem komponentów uzyskiwanych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych PKWiU 24.66.32-90.001.882,00 zł/1.000 l
524.14.11Węglowodory acykliczne1.882,00 zł/1.000 l
6ex 24.14.12Węglowodory cykliczne, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
24.14.12-13.001) cykloheksan
24.14.12-15.32) związki alicykliczne

jednopierścieniowe i pochodne

związków alicyklicznych

jednopierścieniowych (z

wyjątkiem cykloheksanu)

24.14.12-233) benzen
24.14.12-254) toluen
24.14.12-43.005) o-ksylen
24.14.12-45.006) p-ksylen
24.14.12-47.107) m-ksylen
24.14.12-47.28) mieszaniny izomerów ksylenu
7ex 24.14.73Oleje i inne produkty destylacji smoły węglowej w wysokiej temperaturze; pak i koks pakowy, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
24.14.73-201) benzol
24.14.73-30.1

24.14.73-30-2

2) toluole stosowane jako paliwa

napędowe lub do ogrzewania

toluole do innych celów

24.14.73-30.3

24.14.73-30.4

3) ksylole stosowane jako paliwa

napędowe lub do ogrzewania

ksylole do innych celów

24.14.73-40.34) mieszaniny węglowodorów

aromatycznych pozostałe

24.14.73-655) oleje kreozotowe
24.14.73-67.106) oleje surowe lekkie
24.14.73-67-207) oleje surowe pozostałe
8bez względu na symbol PKWiUGaz płynny 4)- propan, butan, mieszaniny propanu-butanu, inne gazy płynne - służące do napędu pojazdów samochodowych695,00 zł /1.000 kg
9ex 15.93.11,

ex 15.93.12,

ex 15.95.10

Wina136,00 zł/hl
10ex 15.93.11,

ex 15.93.12,

ex 15.94.10

ex 15.95.10

Napoje fermentowane136,00 zł/hl
11ex 15.93.11,

ex 15.93.12,

ex 15.94.10,

ex 15.95.10

Produkty pośrednie273,00 zł/hl
1215.92.11Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu 80 % lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
1315.92.12Alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, o dowolnej mocy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
1415.91.10Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol), z wyłączeniem preparatów ziołowych będących farmaceutykami, na bazie alkoholu etylowego4.550,00 zł
15ex 15.33.25Owoce pozostałe zakonserwowane, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
16ex 15.87.12-70Sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
1715.89.14-90.92Syropy izoglukozowe niezawierające środków aromatyzujących i barwiących, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
18ex 24.63.10Olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
19bez względu na symbol PKWiUPozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol)4.550,00 zł
2024.52.11Perfumy i wody toaletowe10
2124.52.12Kosmetyki upiększające do oczu i ust10
2224.52.13Kosmetyki do manicure i pedicure10
23ex 24.52.14-00.00Pudry, prasowane lub nie, kosmetyczne10
2424.52.15-00.10Pozostałe kosmetyki upiększające do twarzy10
2524.52.19-90.60Preparaty toaletowe dla zwierząt10
2624.52.19-90.90Kosmetyki i wyroby perfumeryjne, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane10
2734.10.2Samochody osobowe:
1) o pojemności silnika powyżej

2.000 cm3

13,6
2) pozostałe3,1
28bez względu na symbol PKWiUWyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej pozostałe:
1) rulety wraz ze stołami do

rulety

17,6
2) stoły do gry w karty17,6
3) automaty hazardowe17,6
4) maszyny i urządzenia

losujące

17,6
5) urządzenia mechaniczne,

elektromechaniczne i

elektroniczne do gry

powodujące wygrane pieniężne

lub rzeczowe

17,6
29Wyroby niewymienione w poz. 1-280

(stawka zero)

Objaśnienia:

ex - zamieszczony przy symbolu PKWiU oznacza, że stawka akcyzy jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1) Określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

3) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.

4) Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od wyrobów wymienionych w poz. 8 tabeli przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH DOSTARCZANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I IMPORTOWANYCH

Poz.Kod CNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania 1)
1234
1bez względu na kod CNOleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 2711 2)

z czego:

1.882,00 zł/1.000 l
1) oleje lekkie

w tym:

1.747,00 zł/1.000 l
a) benzyna silnikowa z

zawartością ołowiu

przekraczającą 0,013 g/l

1.747,00 zł/1.000 l
b) benzyna silnikowa z

zawartością ołowiu

nieprzekraczającą 0,013 g/l

1.565,00 zł/1.000 l
c) benzyny specjalne, benzyna

lotnicza, paliwa typu

benzyny do silników

odrzutowych

1.822,00 zł/1.000 l
2) oleje średnie

w tym:

1.822,00 zł/1.000 l
- paliwa do silników

odrzutowych

1.072,00 zł/1.000 l
3) oleje ciężkie:
a) oleje napędowe

w tym o zawartości siarki:

1.180,00 zł/1.000 l
- powyżej 0,001% do 0,005%

włącznie

1.099,00 zł/1.000 l
- do 0,001% włącznie1.048,00 zł/1.000 l
2710 19 41

2710 19 45

2710 19 49

b) pozostałe oleje napędowe,

w przypadku gdy są

zabarwione na czerwono

i oznaczone znacznikiem,

przeznaczone na cele opałowe

233,00 zł/1.000 l
bez względu na c) oleje opałowe:
kod CN- z których 50% lub więcej

objętościowo destyluje przy

350 °C, w przypadku gdy są

zabarwione na czerwono i

oznaczone znacznikiem,

przeznaczone na cele opałowe

233,00 zł/1.000 l
- pozostałe60,00 zł/1.000 kg
bez względu na kod CNd) mieszaniny olejów napędowych

zawierające w masie mniej

niż 70% olejów ropy naftowej

lub olejów otrzymywanych z

minerałów bitumicznych,

służące do napędu silników

spalinowych

1.180,00 zł/1.000 l
z czego o zawartości siarki:
- powyżej 0,001% do 0,005%

włącznie

1.099,00 zł/1.000 l
- do 0,001% włącznie1.048,00 zł/1.000 l
2Od 2710 19 71

do 2710 19 99

Oleje smarowe 3), z wyłączeniem 2710 19 85

- oleje białe, parafina ciekła,

ex 2710 19 99 - smary plastyczne

1.180,00 zł/1.000 l
3bez względu na kod CNWyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych inne niż wymienione w poz. 1 i 21.882,00 zł/1.000 l
4bez względu na kod CNGaz płynny 4) - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu, inne gazy płynne - służące do napędu pojazdów samochodowych695,00 zł/1.000 kg
52901Węglowodory alifatyczne1.882,00 zł/1.000 l
6ex 2902Węglowodory cykliczne, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
2902 11 001) cykloheksan
2902 19 802) węglowodory cykliczne

pozostałe

2902 20 003) benzen
2902 30 004) toluen
2902 41 005) o-ksylen
2902 43 006) p-ksylen
2902 42 007) m-ksylen
2902 44 008) mieszaniny izomerów ksylenu
7ex 2707Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
2707 101) benzol (benzen)
2707 202) toluol (toluen)
2707 303) ksylol (ksyleny)
2707 504) pozostałe mieszaniny

węglowodorów aromatycznych,

z których 65% lub więcej

objętościowo (włącznie ze

stratami) destyluje w 250 °C

zgodnie z metodą ASTM D 86

2707 91 00 5) oleje kreozotowe
2707 99 116) surowe oleje lekkie, z

których 90% lub więcej

destyluje w temperaturze do

200 °C

2707 99 197) pozostałe
8ex 2204,

ex 2205

Wina136,00 zł/hl
9ex 2204,

ex 2205,

ex 2206 00

Napoje fermentowane136,00 zł/hl
10ex 2204,

ex 2205,

ex 2206 00

Produkty pośrednie273,00 zł/hl
112207 10 00Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
122207 20 00Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
132208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol), z wyłączeniem gotowych preparatów ziołowych będących farmaceutykami na bazie alkoholu etylowego CN 2208 90 694.550,00 zł
14ex 2008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone -zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
152103 90 30Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 % do 49,2% obj., zawierające od 1,5 % do 6% masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 % do 10% masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
162106 90 20Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
17ex 3302Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
18bez względu na kod CNPozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% obj. (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.550,00 zł
193303 00Perfumy i wody toaletowe10
20ex 3304Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodu CN 3304 99 0010
21ex 8703Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:
1) o pojemności silnika powyżej

2.000 cm3

13,6
2) pozostałe3,1
22ex 9403

ex 9504

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej:
1) rulety wraz ze stołami

do rulety

17,6
2) automaty hazardowe17,6
3) stoły do gry w karty17,6
4) maszyny i urządzenia

losujące

17,6
5) urządzenia mechaniczne,

elektromechaniczne i

elektroniczne do gry

powodujące wygrane pieniężne

lub rzeczowe

17,6
23bez względu na kod CNKasety zawierające preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wymienione w poz. 19 i 2010
24Wyroby niewymienione w poz. 1-230

(stawka zero)

Objaśnienia:

ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że stawka akcyzy jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1) Określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

3) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.

4) Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od wyrobów wymienionych w poz. 4 tabeli przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu.