Obniżenie stawek podatku akcyzowego. - Dz.U.2004.87.825 - OpenLEX

Obniżenie stawek podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.87.825

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa obniżenie stawek podatku akcyzowego, zwanego dalej "akcyzą", dla wyrobów akcyzowych, w tym warunki ich stosowania.
1. 
Stawki akcyzy określone w art. 65 ust. 1, art. 69 ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 4, art. 72 ust. 4 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", obniża się się do wysokości określonej w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych.
2.  1
Stawki akcyzy określone w art. 73 ust. 3 pkt 1-3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:
1)
dla papierosów - do wysokości 99,16 zł za każde 1.000 sztuk i 41,32 % maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;
2)
dla cygar i cygaretek - do wysokości 149,00 zł za każde 1.000 sztuk;
3)
dla tytoniu do palenia:
a)
ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów - do wysokości 84,87 zł za każdy 1 kilogram i 35,36 % maksymalnej ceny detalicznej,
b)
innego tytoniu do palenia - do wysokości 59,00 % maksymalnej ceny detalicznej.
2a.  2
 W przypadku gdy należna kwota podatku akcyzowego, wyliczona na podstawie stawek podatku akcyzowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jest niższa od minimalnej stawki akcyzy na papierosy, określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, stosuje się minimalną stawkę akcyzy na papierosy.
1.  3
 Stawki akcyzy, określone w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia i w poz. 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia, stosuje się dla olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje w 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy oleje te są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem.
2. 
Stawki akcyzy określone w poz. 1 pkt 3 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się dla pozostałych olejów napędowych, w przypadku gdy dotyczą oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opałowe.
3.  4
 (uchylony).
1.  5
 Podatnik sprzedający wyroby wymienione w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia jest obowiązany w przypadku tej sprzedaży:
1)
osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, uprawniającym do stosowania stawek wymienionych w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia; oświadczenie może być złożone w wystawianej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, powinno zawierać dane dotyczące nabywcy, datę złożenia tego oświadczenia oraz powinno być dołączone do kopii faktury VAT;
2)
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe; oświadczenie to powinno być dołączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu, potwierdzającego tę sprzedaż.
2. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać co najmniej:
1)
imię i nazwisko nabywcy, PESEL i NIP;
2)
adres zamieszkania nabywcy;
3)
określenie ilości nabywanego oleju opałowego;
4)
określenie ilości posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2;
5)
wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
6)
datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.
3.  6
 Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów określonych w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia składa właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku importu - przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone na cele opałowe lub będą odprzedane z przeznaczeniem na cele opałowe.
4.  7
 Podatnik sprzedający wyroby wymienione w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, określonych w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia, przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku importu - przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, wraz z ich kopiami; oryginały oświadczeń winny być przechowywane przez podatników, importerów i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i udostępniane w celu kontroli.
5.  8
 Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:
1)
nazwę i siedzibę podmiotu, obowiązanego do przedłożenia zestawienia;
2)
wyszczególnienie dat składanych oświadczeń;
3)
datę oraz podpis przedkładającego zestawienie.
1. 
W przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, stosuje się odpowiednio najwyższą stawkę akcyzy ustaloną dla tych wyrobów w § 2 ust. 2, w załącznikach do rozporządzenia oraz w art. 68 ust. 4 ustawy.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które wystąpiły przed obowiązkiem zapłaty podatku.
 (uchylony).
 Stawki akcyzy określone w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do każdej sprzedaży samochodu osobowego dokonanej przed pierwszą jego rejestracją na terenie kraju w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  11

TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH SPRZEDAWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)Nazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w % podstawy opodatkowania1) lub w zł na jednostkę wyrobu
1234
123.20Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania PKWiU 23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej nieklasyfikowane2)

w tym:

1) paliwa silnikowe benzynowe, w tym:

a) benzyna silnikowa nieetylizowana

(bezołowiowa) (PKWiU 23.20.11-00.2)

oraz benzyna silnikowa

nieetylizowana z udziałem

biokomponentów (PKWiU

23.20.11-00.30)

b) benzyna silnikowa lotnicza do

silników tłokowych (PKWiU

23.20.11-00.40 i 23.20.13-00.90)

c) frakcje benzynowe otrzymywane z

procesów specyficznych służące do

komponowania handlowych benzyn

silnikowych (PKWiU 23.20.13-00.10)

2) paliwa do lotniczych silników

turbinowych (PKWiU 23.20.12,

23.20.14-00.10)

3) nafta z wyjątkiem nafty do lotniczych

silników turbinowych (PKWiU

23.20.14-00.10)

4) benzyny specjalne (PKWiU

23.20.13-00.2)

5) oleje napędowe (PKWiU 23.20.15) oraz

oleje średnie pozostałe, gdzie indziej

nieklasyfikowane (PKWiU 23.20.16) -

również z udziałem biokomponentów,

w tym oleje o zawartości siarki:

a) powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

b) do 0,001% włącznie

1.882,00 zł/1.000 l

1.565,00 zł/1.000 l

1.822,00 zł/1.000 l

1.747,00 zł/1.000 l

1.072,00 zł/1.000 l

1.822,00 zł/1.000 l

1.822,00 zł/1.000 l

1.180,00 zł/1.000 l

1.099,00 zł/1.000 l

1.048,00 zł/1.000 l

2bez względu na symbol PKWiUOleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:

a) z których 30 % lub więcej

objętościowo destyluje przy 350

°C lub których gęstość w

temperaturze 15 °C jest

niższa od

890 kg/m3, w przypadku gdy są

zabarwione na czerwono i

oznaczone znacznikiem,

232,00 zł/1.000 l
b) pozostałe z wyłączeniem ciężkich

olejów opałowych przeznaczonych

na cele opałowe

60,00 zł/1.000 kg
323.20.18Oleje smarowe 3)z wyłączeniem olejów odpadowych-przepracowanych klasyfikowanych do grupowania PKWiU 23.20.18-09.1 i olejów białych, parafiny ciekłej PKWiU 23.20.18-50.401.180,00 zł/1.000 l
4bez względu na symbol PKWiUWyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, inne niż wymienione w poz. 1-3 z wyłączeniem komponentów uzyskiwanych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych PKWiU 24.66.32-90.001.882,00 zł/1.000 l
524.14.11Węglowodory acykliczne1.882,00 zł/1.000 l
6ex 24.14.12Węglowodory cykliczne, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
24.14.12-13.001) cykloheksan
24.14.12-15.32) związki alicykliczne

jednopierścieniowe i pochodne

związków alicyklicznych

jednopierścieniowych (z

wyjątkiem cykloheksanu)

24.14.12-233) benzen
24.14.12-254) toluen
24.14.12-43.005) o-ksylen
24.14.12-45.006) p-ksylen
24.14.12-47.107) m-ksylen
24.14.12-47.28) mieszaniny izomerów ksylenu
7ex 24.14.73Oleje i inne produkty destylacji smoły węglowej w wysokiej temperaturze; pak i koks pakowy, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
24.14.73-201) benzol
24.14.73-30.1

24.14.73-30-2

2) toluole stosowane jako paliwa

napędowe lub do ogrzewania

toluole do innych celów

24.14.73-30.3

24.14.73-30.4

3) ksylole stosowane jako paliwa

napędowe lub do ogrzewania

ksylole do innych celów

24.14.73-40.34) mieszaniny węglowodorów

aromatycznych pozostałe

24.14.73-655) oleje kreozotowe
24.14.73-67.106) oleje surowe lekkie
24.14.73-67-207) oleje surowe pozostałe
8bez względu na symbol PKWiUGaz płynny 4)- propan, butan, mieszaniny propanu-butanu, inne gazy płynne - służące do napędu pojazdów samochodowych695,00 zł /1.000 kg
9ex 15.93.11,Wina158,00 zł/hl
ex 15.93.12,
ex 15.95.10
10ex 15.93.11,Napoje fermentowane158,00 zł/hl
ex 15.93.12,
ex 15.94.10,
ex 15.95.10
11ex 15.93.11,Produkty pośrednie299,00 zł/hl
ex 15.93.12,
ex 15.94.10,
ex 15.95.10
1215.92.11Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu 80 % lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
1315.92.12Alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, o dowolnej mocy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
1415.91.10Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol), z wyłączeniem preparatów ziołowych będących farmaceutykami, na bazie alkoholu etylowego4.960,00 zł
15ex 15.33.25Owoce pozostałe zakonserwowane, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
16ex 15.87.12-70Sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
1715.89.14-90.92Syropy izoglukozowe niezawierające środków aromatyzujących i barwiących, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
18ex 24.63.10Olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
19bez względu na symbol PKWiUPozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % objętości (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
20(uchylona)
21(uchylona)
22(uchylona)
23(uchylona)
24(uchylona)
25(uchylona)
26(uchylona)
2734.10.2Samochody osobowe:
1) o pojemności silnika powyżej 2.000 cm318,6
2) pozostałe3,1
28bez względu na symbol PKWiUWyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej pozostałe:
1) rulety wraz ze stołami do

rulety

17,6
2) stoły do gry w karty17,6
3) automaty hazardowe17,6
4) maszyny i urządzenia

losujące

17,6
5) urządzenia mechaniczne,

elektromechaniczne i

elektroniczne do gry

powodujące wygrane pieniężne

lub rzeczowe

17,6
29Wyroby niewymienione w poz. 1-28 z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, dla których stosuje się stawkę akcyzy określoną w art. 65 ust. 1 ustawy0

(stawka zero)

Objaśnienia:

ex - zamieszczony przy symbolu PKWiU oznacza, że stawka akcyzy jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1) Określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

3) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.

4) Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od wyrobów wymienionych w poz. 8 tabeli przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  12

TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH DOSTARCZANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I IMPORTOWANYCH

Poz.Kod CNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania 1)
1234
1bez względu na kod CNOleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112)

z czego:

1) oleje lekkie w tym:

a) benzyna silnikowa z zawartością

ołowiu przekraczającą 0,013 g/l -

również z udziałem biokomponentów

1.882,00 zł/1.000 l

1.747,00 zł/1.000 l

1.747,00 zł/1.000 l

b) benzyna silnikowa z zawartością

ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l

- również z udziałem biokomponentów

1.565,00 zł/1.000 l
c) benzyny specjalne, benzyna

lotnicza, paliwa typu benzyny do

silników odrzutowych

1.822,00 zł/1.000 l
2) oleje średnie

w tym:

1.822,00 zł/1.000 l
- paliwa do silników odrzutowych1.072,00 zł/1.000 l
3) oleje ciężkie:
a) oleje napędowe - również z udziałem

biokomponentów,

1.180,00 zł/1.000 l
W tym oleje o zawartości siarki:
- powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie1.099,00 zł/1.000 l
- do 0,001 % włącznie1.048,00 zł/1.000 l
2710 19 41

2710 19 45

2710 19 49

b) pozostałe oleje napędowe,

w przypadku gdy są zabarwione na

czerwono i oznaczone znacznikiem,

przeznaczone na cele opałowe

232,00 zł/1.000 l
bez względu na c) oleje opałowe przeznaczone na cele

opałowe:

kod CN - z których 30 % lub więcej

objętościowo destyluje przy 350 °C

lub których gęstość w temperaturze

15 °C jest niższa od 890 kg/m3,

w przypadku gdy są zabarwione na

czerwono i oznaczone znacznikiem,

232,00 zł/1.000 l
- pozostałe z wyłączeniem ciężkich

olejów opałowych przeznaczonych na

cele opałowe

60,00 zł/1.000 kg
bez względu na kod CN d) mieszaniny olejów napędowych

zawierające w masie mniej niż 70 %

olejów ropy naftowej lub olejów

otrzymywanych z minerałów

bitumicznych, służące do napędu

silników spalinowych,

1.180,00 zł/1.000 l
w tym oleje o zawartości siarki:
- powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie1.099,00 zł/1.000 l
- do 0,001 % włącznie1.048,00 zł/1.000 l
2Od 2710 19 71

do 2710 19 99

Oleje smarowe 3), z wyłączeniem 2710 19 85

- oleje białe, parafina ciekła,

ex 2710 19 99 - smary plastyczne

1.180,00 zł/1.000 l
3bez względu na kod CNWyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych inne niż wymienione w poz. 1 i 21.882,00 zł/1.000 l
4bez względu na kod CNGaz płynny 4) - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu, inne gazy płynne - służące do napędu pojazdów samochodowych695,00 zł/1.000 kg
52901Węglowodory alifatyczne1.882,00 zł/1.000 l
6ex 2902Węglowodory cykliczne, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
2902 11 001) cykloheksan
2902 19 802) węglowodory cykliczne

pozostałe

2902 20 003) benzen
2902 30 004) toluen
2902 41 005) o-ksylen
2902 43 006) p-ksylen
2902 42 007) m-ksylen
2902 44 008) mieszaniny izomerów ksylenu
7ex 2707Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie:1.882,00 zł/1.000 l
2707 101) benzol (benzen)
2707 202) toluol (toluen)
2707 303) ksylol (ksyleny)
2707 504) pozostałe mieszaniny

węglowodorów aromatycznych,

z których 65% lub więcej

objętościowo (włącznie ze

stratami) destyluje w 250 °C

zgodnie z metodą ASTM D 86

2707 91 00 5) oleje kreozotowe
2707 99 116) surowe oleje lekkie, z

których 90% lub więcej

destyluje w temperaturze do

200 °C

2707 99 197) pozostałe
8ex 2204,Wina158,00 zł/hl
ex 2205
9ex 2204,Napoje fermentowane158,00 zł/hl
ex 2205,
ex 2206 00
10ex 2204,Produkty pośrednie299,00 zł/hl
ex 2205,
ex 2206 00
112207 10 00Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
122207 20 00Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
132208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol), z wyłączeniem gotowych preparatów ziołowych będących farmaceutykami na bazie alkoholu etylowego CN 2208 90 694.960,00 zł
14ex 2008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
152103 90 30Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 % do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 % do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 % do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
162106 90 20Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
17ex 3302Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
18bez względu na kod CNPozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % obj. (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)4.960,00 zł
19(uchylona)
20(uchylona)
21ex 8703Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:
1) o pojemności silnika powyżej 2.000 cm318,6
2) pozostałe3,1
22ex 9403

ex 9504

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej:
1) rulety wraz ze stołami

do rulety

17,6
2) automaty hazardowe17,6
3) stoły do gry w karty17,6
4) maszyny i urządzenia

losujące

17,6
5) urządzenia mechaniczne,

elektromechaniczne i

elektroniczne do gry

powodujące wygrane pieniężne

lub rzeczowe

17,6
23(uchylona)
24Wyroby niewymienione w poz. 1-23 z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, dla których stosuje się stawkę akcyzy określoną w art. 65 ust. 1 ustawy0

(stawka zero)

Objaśnienia:

ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że stawka akcyzy jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1) Określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

3) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.

4) Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od wyrobów wymienionych w poz. 4 tabeli przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu.

1 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.279.2763) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r., z tym że § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a) wchodzą w życie z dniem 16 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.266.2237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1805) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.247.1826) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.223.1471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2 § 2 ust. 2a:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.256.2570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U.05.40.380) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2005 r.

3 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.103.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.180.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.239.2013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2005 r.

4 § 3 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.
5 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.180.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2005 r.

6 § 4 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.180.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2005 r.

7 § 4 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.180.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2005 r.

8 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.
9 § 6 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
10 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
11 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 2004 r. (Dz.U.04.113.1190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.279.2763) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.103.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.180.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.239.2013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.266.2237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1805) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.223.1471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

12 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 maja 2004 r. (Dz.U.04.113.1190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.279.2763) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.103.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.180.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.239.2013) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.266.2237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1805) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.223.1471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.