Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy. - Dz.U.2004.269.2673 - OpenLEX

Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2673

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Wynagrodzenie mediatora z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej "mediatorem", ustala się w wysokości:
1)
388 zł za pierwszy dzień mediacji;
2)
311 zł za drugi dzień mediacji;
3)
235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.
Umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe od ustalonego w § 1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 72, poz. 756).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 72, poz. 802, z 2000 r. Nr 107, poz. 1127, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.