Law Journal

Zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.

Dz.U.2002.39.357 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Dz.U.2002.50.451 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dz.U.2002.51.458 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.2002.19.186 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.19.187 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 29/2001.

Dz.U.2002.19.198 | wyrok z dnia 25 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2017.613 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i sposób pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.17.166 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb i termin zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.

Dz.U.2002.19.195 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego.

Dz.U.2002.17.157 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Dz.U.2002.19.196 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 39/2000.

Dz.U.2002.18.184 | wyrok z dnia 20 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2002.18.173 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy procesach galwanotechnicznych.

Dz.U.2002.19.192 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.

Dz.U.2002.24.248 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2002.18.172 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 3/2001.

Dz.U.2002.19.197 | wyrok z dnia 19 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

Dz.U.2002.19.190 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych. Berlin.2002.02.18.

Dz.U.2005.223.1915 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Znak graficzny Straży Granicznej.

Dz.U.2002.20.202 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

Dz.U.2002.18.178 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2002.18.182 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.

Dz.U.2002.18.179 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku oraz zwolnienie niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

Dz.U.2002.17.158 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U.2002.23.221 | ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2002.27.266 | ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2002.14.130 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2002.16.153 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2002.15.142 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

Dz.U.2002.16.150 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.2002.18.169 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Dz.U.2002.18.170 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

Dz.U.2002.14.134 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Dodatki o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2002.14.137 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.

Dz.U.2002.18.181 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

Dz.U.2002.14.135 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy.

Dz.U.2002.15.146 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

Dz.U.2002.15.147 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 11/2001.

Dz.U.2002.15.149 | wyrok z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

Dz.U.2002.17.156 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2002.15.148 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.2002.13.124 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Świadczenia na rzecz obrony.

Dz.U.2002.18.168 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania zasadnicze dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

Dz.U.2002.14.129 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Dz.U.2002.17.162 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący