Kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2680

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej

Na podstawie art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób opracowania programu nauczania;
2)
sposób i tryb odbywania kształcenia podyplomowego;
3)
wzór dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego;
4)
sposób przeprowadzania egzaminu;
5)
wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu.
1. 
Osoba, o której mowa w art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, zwanej dalej "ustawą", odbywa kształcenie podyplomowe, zwane dalej "zawodowym kształceniem podyplomowym", zgodnie z programem nauczania opracowanym przez zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 2.
2. 
W skład zespołu ekspertów powołanego do opracowania programu nauczania wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w jednostkach szkolących, o których mowa w ustawie.
3. 
Opracowany przez zespół ekspertów program nauczania, po zaopiniowaniu przez konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program nauczania w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. 
Program nauczania weryfikuje się przynajmniej raz na 5 lat z zachowaniem sposobu postępowania przewidzianego dla jego opracowania.
Program nauczania zawiera:
1)
założenia organizacyjno-programowe, uwzględniające sylwetkę absolwenta i uzyskane kompetencje zawodowe oraz czas trwania kształcenia nie krótszy niż 2 semestry;
2)
wykaz przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych w ramach zawodowego kształcenia podyplomowego oraz liczbę godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego w ramach tych przedmiotów;
3)
treści kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych.
1. 
Zawodowe kształcenie podyplomowe odbywa się zgodnie z regulaminem zawodowego kształcenia podyplomowego określonym przez kierownika jednostki szkolącej.
2. 
Regulamin, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
organizację procesu dydaktycznego, w tym organizację indywidualnego toku zawodowego kształcenia podyplomowego oraz egzaminu końcowego;
2)
prawa i obowiązki osoby odbywającej zawodowe kształcenie podyplomowe;
3)
warunki odpłatności za zawodowe kształcenie podyplomowe.
3. 
Zawodowe kształcenie podyplomowe może odbywać się według indywidualnego planu i programu nauczania ustalonego przez kierownika jednostki szkolącej.
4. 
Indywidualny plan i program nauczania uwzględnia różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunków analityka medyczna dla poziomu studiów magisterskich, określonymi w odrębnych przepisach, oraz programami kształcenia realizowanymi odpowiednio na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, weterynaria.
5. 
Jednostka szkoląca jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom zawodowego kształcenia podyplomowego prowadzonego w systemie zaocznym, wieczorowym lub mieszanym nie były niższe niż kształcenia prowadzonego w systemie dziennym.
6. 
Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek osoby odbywającej zawodowe kształcenie podyplomowe przez kierownika jednostki szkolącej na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.
1. 
Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie zawodowego kształcenia podyplomowego składa podanie o rozpoczęcie kształcenia do jednostki szkolącej, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. 
Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w szkole wyższej;
2)
życiorys;
3)
3 zdjęcia.
3. 
Podanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie wskazanym przez kierownika jednostki szkolącej, podanym do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym oraz na stronach internetowych jednostki szkolącej.
1. 
Jednostka szkoląca ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc przeznaczonych dla osób, które mogą rozpocząć zawodowe kształcenie podyplomowe w danej jednostce szkolącej, przed terminem, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów.
3. 
W przypadku gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na zawodowe kształcenie podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc w danej jednostce szkolącej, w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
4. 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania podań o rozpoczęcie zawodowego kształcenia podyplomowego.
5. 
W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki szkolącej powołuje komisję kwalifikacyjną.
6. 
Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:
1)
określenie kryteriów rozmowy kwalifikacyjnej i udostępnienie ich do publicznej wiadomości na stronach internetowych jednostki szkolącej;
2)
podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na zawodowe kształcenie podyplomowe.
7. 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do odbywania zawodowego kształcenia podyplomowego i udostępnia ją w siedzibie jednostki szkolącej.
8. 
Od decyzji komisji kwalifikacyjnej służy odwołanie do kierownika jednostki szkolącej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja kierownika jednostki szkolącej jest ostateczna.
1. 
Jednostka szkoląca zawiera z osobą zakwalifikowaną na zawodowe kształcenie podyplomowe umowę o szkolenie określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu nauczania, w tym sposób i tryb uiszczania opłaty za zawodowe kształcenie podyplomowe.
2. 
Jednostka szkoląca wydaje osobie zakwalifikowanej na zawodowe kształcenie podyplomowe książkę przebiegu kształcenia podyplomowego, zwaną dalej "indeksem"; wzór indeksu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Indeks z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia zawodowego kształcenia podyplomowego i podstawę przystąpienia do egzaminu.
1. 
Zawodowe kształcenie podyplomowe kończy się złożeniem egzaminu.
2. 
Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia podyplomowego i złożyła, w terminie określonym przez kierownika jednostki szkolącej, indeks potwierdzający wszystkie zaliczenia.
1. 
Egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.
2. 
Zadania egzaminacyjne opracowuje jednostka szkoląca.
3. 
Zadania są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
1. 
Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją".
2. 
Przewodniczącego komisji i jej członków powołuje i odwołuje kierownik jednostki szkolącej.
3. 
Przewodniczący komisji powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a członkowie komisji powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
4. 
W skład komisji wchodzą osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i legitymujące się dorobkiem zawodowym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej niebędące nauczycielami akademickimi w danej jednostce szkolącej, w liczbie nie mniejszej niż 30 % ogólnej liczby członków komisji.
5. 
W skład komisji nie może być powołana osoba pozostająca wobec osoby składającej egzamin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
Do zadań komisji należy:
1)
przeprowadzenie egzaminu praktycznego i teoretycznego zgodnie z regulaminem działania komisji;
2)
podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia egzaminu końcowego;
3)
przekazanie do kierownika jednostki szkolącej ocen z egzaminu praktycznego i teoretycznego z zachowaniem procedur uniemożliwiających ich ujawnienie.
1. 
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, a także w razie nieprzystąpienia do egzaminu, w całości lub w jego części, z powodu ważnych udokumentowanych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu może być dopuszczona do egzaminu po raz drugi.
2. 
Od decyzji komisji służy odwołanie do kierownika jednostki szkolącej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja kierownika jednostki szkolącej jest ostateczna.
1. 
Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego.
2. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Przebieg zawodowego kształcenia podyplomowego jest dokumentowany w:
1)
protokołach egzaminacyjnych zawierających nazwę przedmiotu, którego dotyczy egzamin, imiona i nazwiska uczestników zawodowego kształcenia podyplomowego, oceny, datę i podpis egzaminatora;
2)
karcie egzaminacyjnej zawierającej: imię i nazwisko uczestnika zawodowego kształcenia podyplomowego, nazwy przedmiotów, z których zdawał egzaminy w okresie zaliczeniowym, oraz nazwy pozostałych przedmiotów, które zaliczył w okresie zaliczeniowym;
3)
dzienniku lub kartotece uczestników zawodowego kształcenia podyplomowego;
4)
indeksie.
2. 
Zakończenie zawodowego kształcenia podyplomowego odnotowuje się dodatkowo w księdze świadectw.
Jednostka szkoląca wydaje absolwentom świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego według wzoru określonego odrębnymi przepisami dla studiów podyplomowych. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i 3 odpisy.
1. 
Nadzór nad realizacją zawodowego kształcenia podyplomowego sprawuje konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej poprzez ocenę:
1)
realizacji programu nauczania;
2)
bazy dydaktycznej jednostki szkolącej, w tym wyposażenia niezbędnego do realizacji założonych celów kształcenia;
3)
kwalifikacji kadry dydaktycznej do prowadzenia poszczególnych przedmiotów zawodowych.
2. 
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wizytacji.
3. 
Wizytację przeprowadza się w jednostce szkolącej co najmniej raz na 5 lat.
4. 
Z wnioskiem o przeprowadzenie oceny, o której mowa w ust. 1, może wystąpić do konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej konsultant wojewódzki w danej dziedzinie lub Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
5. 
Przed przeprowadzeniem wizytacji konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej jest obowiązany poinformować o zakresie i terminie przeprowadzenia wizytacji ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. 
W ramach wizytacji konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej może:
1)
żądać od jednostki szkolącej udostępniania dokumentacji zawodowego kształcenia podyplomowego;
2)
wizytować bazę dydaktyczną;
3)
przeprowadzać hospitację zajęć.
7. 
Po zakończeniu wizytacji sporządzany jest protokół zawierający informacje dotyczące:
1)
przeprowadzonych czynności związanych z przeprowadzeniem wizytacji;
2)
dokonanej oceny realizacji programu kształcenia;
3)
zaleceń powizytacyjnych, ze wskazaniem terminu ich realizacji.
8. 
Protokół przekazywany jest bezzwłocznie kierownikowi jednostki szkolącej oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
9. 
Koszty prowadzenia nadzoru finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Do osób odbywających zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie spraw nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się odrębne przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INDEKS

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

...............................................................

nazwa i adres jednostki szkolącej

Nr ...../........r.

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i).........................................................

obywatelstwo...................... ............................

Nr PESEL* .....................................................

posiadający(a) dyplom szkoły wyższej na kierunku .....nr.......

wydany przez ......., uzyskany w dniu .........................

po odbyciu zawodowego kształcenia podyplomowego w zakresie

analityki medycznej w:

...............................................................

(nazwa jednostki szkolącej)

złożył(a) egzamin końcowy w dniu ..............................

z wynikiem.....................................................

przed Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym w

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w

sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki

medycznej (Dz. U. Nr 269, poz. 2680).

....................

(podpis kierownika

jednostki szkolącej)

Miejscowość, data

* Osoba, która jest obywatelem państwa innego niż

Rzeczpospolita Polska, wpisuje numer paszportu lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamość.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).