Sposób i tryb finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy... - Dz.U.2004.281.2790 - OpenLEX

Sposób i tryb finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.281.2790

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie, zwany dalej "podmiotem zlecającym".
1. 
Koszty badania, orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w § 1, są dokumentowane fakturą i zestawieniem sporządzanym przez świadczeniodawcę, stanowiącym załącznik do faktury.
2. 
Faktura obejmuje kwotę stanowiącą sumę cen badań, orzeczeń lub zaświadczeń wymienionych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby, której przeprowadzono badanie, wydano orzeczenie lub zaświadczenie;
2)
numer PESEL osoby, o której mowa w pkt 1, lub jej datę urodzenia - w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL;
3)
datę przeprowadzenia badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia;
4)
rodzaj i zakres przeprowadzonego badania;
5)
cenę przeprowadzonego badania, wynikającą z umowy zawartej przez podmiot zlecający ze świadczeniodawcą, lub w przypadku braku stosownej umowy - cenę ustaloną na poziomie:
a)
ceny przewidzianej dla danego rodzaju badania w umowie zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia albo
b)
najniższej ceny danego rodzaju badania ustalonej w umowach zawieranych przez właściwy ze względu na miejsce jego przeprowadzania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - w przypadku gdy świadczeniodawca nie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie określonego rodzaju badania;
6)
cenę wydania orzeczenia lub zaświadczenia, wynikającą z umowy zawartej przez podmiot zlecający ze świadczeniodawcą;
7)
sumę wartości przeprowadzonych badań oraz wydanych orzeczeń lub zaświadczeń;
8)
datę wystawienia i numer faktury.
1. 
Faktura i zestawienie, o których mowa w § 2 ust. 1, są przekazywane podmiotowi zlecającemu w formie pisemnej.
2. 
W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, podmiot zlecający stwierdza ich prawidłowość lub wskazuje zastrzeżenia i występuje o ich uzupełnienie albo skorygowanie.
1. 
Podmiot zlecający dokonuje zapłaty świadczeniodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. 
W przypadku niedokonania zapłaty w terminie ustalonym w ust. 1 świadczeniodawca naliczy odsetki ustawowe za zwłokę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

..............................

(nazwa świadczeniodawcy)

Zestawienie przeprowadzonych badań, wydanych orzeczeń lub zaświadczeń do faktury z dnia ...... nr .....

Lp.Imię i nazwisko osoby, której przeprowadzono badanie, wydano orzeczenie lub zaświadczenieNumer PESEL lub data urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL) osoby, której przeprowadzono badanie, wydano orzeczenie lub zaświadczenieData przeprowadzenia badania, wydania orzeczenia lub zaświadczeniaRodzaj i zakres przeprowadzonego badaniaCena przeprowadzonego badaniaCena wydanego orzeczenia lub zaświadczenia
RazemRazem

...............................................................

(miejscowość (podpis (podpis (podpis

i data) sporządzającego głównego świadczeniodawcy

zestawienie) księgowego) /kierownika zakładu)