Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.279.2766

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1699) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową o powierzchni 0,4572 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Warszawie przy ulicy Osowskiej 8/10, obejmującą działkę ewidencyjną nr 9 z obrębu 3-04-08, opisaną w księdze wieczystej nr 200098, prowadzonej przez Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 10 grudnia 2002 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.