Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 23/2001.

Dz.U.2002.60.550 | wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej.

Dz.U.2002.57.521 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia pielęgniarek i położonych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Dz.U.2002.55.499 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla stopni wojskowych.

Dz.U.2002.58.536 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

Dz.U.2002.55.497 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

Dz.U.2002.55.495 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

Dz.U.2002.55.496 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

Dz.U.2002.57.522 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 23/2001.

Dz.U.2002.60.549 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Dotacja przeznaczona na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

Dz.U.2002.47.440 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.58.542 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wzór flagi oraz oznakowanie jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.U.2002.54.474 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

Dz.U.2002.55.481 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.56.516 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

Dz.U.2002.55.482 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 26/00.

Dz.U.2002.56.517 | wyrok z dnia 10 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Algorytm przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

Dz.U.2002.46.425 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Dz.U.2002.56.506 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 21/01.

Dz.U.2002.57.526 | wyrok z dnia 9 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Społeczna opieka nad zabytkami.

Dz.U.2002.56.508 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/01.

Dz.U.2002.44.423 | wyrok z dnia 8 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Europejskie rady zakładowe.

Dz.U.2019.1832 t.j. | ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1785 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o paszportach.

Dz.U.2002.62.557 | ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.44.418 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U.2002.37.334 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

Dz.U.2002.55.485 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

Dz.U.2002.55.494 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Operat rybacki.

Dz.U.2015.177 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2002.32.301 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2002.32.302 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury.

Dz.U.2002.32.303 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2002.32.304 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2002.32.305 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb i szczegółowe zasady zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

Dz.U.2002.44.413 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór licencji na wykonywanie rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.37.345 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

Dz.U.2002.50.452 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2002.35.327 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

Dz.U.2002.44.417 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe warunki tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

Dz.U.2002.55.479 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Środki specjalne w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Dz.U.2002.44.411 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2002.32.307 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Koszty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

Dz.U.2002.44.415 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.2002.37.335 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.2002.44.416 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. | Akt jednorazowy