Departmental acts

Organizacja wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2004.11.12 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2004.11.12 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru o likwidacji niektórych, niepaństwowych uczelni zawodowych.

Dz.Urz.MENiS.2004.2.13 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.47 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.47 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.47 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.47 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.47 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2004.3.25 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ds. opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Centrali KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.16 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji agenta obsługi naziemnej.

Dz.Urz.ULC.2004.2.8 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie kształcenia na kierunkach i wskazanych poziomach niepaństwowych uczelni zawodowych.

Dz.Urz.MENiS.2004.2.12 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Dofinansowanie działań koordynacyjnych i organizacyjnych konsorcjów naukowych - Centrów Zaawansowanych Technologii.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.7.36 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie działań koordynacyjnych i organizacyjnych konsorcjów naukowych - Centrów Zaawansowanych Technologii.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.7.36 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.4.26 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.4.25 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.4.24 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terminu sporządzenia w 2004 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2004.4.27 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej.

Dz.Urz.KGP.2004.8.36 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności prewencyjnej.

Dz.Urz.KGP.2004.8.35 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności służba wspomagająca.

Dz.Urz.KGP.2004.8.34 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.5.33 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami specjalnymi.

Dz.Urz.MZ.2004.5.46 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.4.23 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.4.20 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKul.2004.4.15 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKul.2004.4.15 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Odwołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, powołanego na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKul.2004.4.22 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.4.15 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2004.3.4 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2004.3.4 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2004.3.4 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2004.3.4 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2004.3.4 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Warszawskiej Konferencji Regionalnej "Nowe zagrożenia nowe odpowiedzi".

Dz.Urz.MSZ.2004.4.55 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez "LEVEL" Sp. z o.o. w K. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.3.304 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Bezpieczna eksploatacja zasobów informatycznych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.4.28 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.4.42 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.4.42 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.4.42 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.4.30 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.54 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2004.7.21 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Dz.Urz.MZ.2004.4.39 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2004 roku.

Dz.Urz.MZ.2004.4.44 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie procedury typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.6.26 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie procedury typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.6.26 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc