Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.4.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2004 r.

DECYZJA NR 16
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Abidżanie (Republika Wybrzeża Kości Słoniowej).

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się urząd konsularny pod nazwą "Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Abidżanie", kierowany przez konsula honorowego.
2. Siedzibą urzędu konsularnego, o którym mowa w ust. 1, jest Abidżan.
§  2. Okręg konsularny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Abidżanie obejmuje terytorium Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.