Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.34

Akt indywidualny
Wersja od: 8 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§  2.
W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1)
Marcin Dyl - Przewodniczący Komisji,
2)
Ewa Dudkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3)
Maciej Kurzajewski - Członek Komisji pełniący funkcję Sekretarza Komisji.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.