Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2004 r. - OpenLEX

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2004.7.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2004 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2004 r. wyniosło 2.405,01 zł.
________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036, Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.