Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2004.13.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 października 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze (Dz. Urz. MSWiA Nr 8, poz. 35) w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze" § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Podstawowe komórki organizacyjne prowadzące świadczenia zdrowotne w Szpitalu Specjalistycznym to:

1) Oddział I - leczenie nerwic,

2) Oddział II - leczenie nerwic,

3) Oddział III - leczenie nerwic,

4) Oddział Opieki Dziennej,

5) Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego,

6) Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,

7) Przyszpitalna Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu,

8) Gabinet Promocji Zdrowia,

9) Specjalistyczne Gabinety Psychologiczno-Terapeutyczne,

10) Dział Usprawnienia Leczniczego,

11) Fizykoterapia,

12) Pracownia terapii zajęciowej,

13) Izba Przyjęć,

14) Punkt Apteczny - leków gotowych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_________

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.