Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. - OpenLEX

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2004.13.35

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 1
PREZESA URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Dz. Urz. MSWiA z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 6 i Nr 12, poz. 49 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 31).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW

§  1.
Regulamin organizacyjny Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej "Urzędem".
§  2.
1.
Komórkami organizacyjnymi Urzędu kierują dyrektorzy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Zespołem Kontroli i Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych kierują kierownicy, a Zespołem do Spraw Audytu Wewnętrznego - Audytor Wewnętrzny.
3.
Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi Urzędu przy pomocy zastępców dyrektorów, naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów.
§  3.
1.
Komórki organizacyjne Urzędu realizują, każda w zakresie swojego działania, zadania Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej "Prezesem".
2.
Komórki organizacyjne Urzędu mogą wykonywać inne zadania niż określone w Regulaminie, na podstawie decyzji Prezesa.
§  4.
W skład komórek organizacyjnych Urzędu wchodzą wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych.
§  5.
Komórki organizacyjne Urzędu w toku swojej działalności opracowują projekty dokumentów pozostających w zakresie właściwości Prezesa, w tym aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, aktów administracyjnych oraz umów.
§  6.
1.
Dokumenty sporządzone w komórkach organizacyjnych Urzędu, przedkładane do podpisu Prezesowi, Zastępcom Prezesa oraz Dyrektorowi Generalnemu, parafują dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów.
2.
Dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu podpisują decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia przygotowywane w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.
3.
Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielone naczelnikom wydziałów.
4.
Dokumenty, inne niż wymienione w ust. 1, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych lub - w zakresie przez nich określonym - ich zastępcy.
5.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 4, sporządzone w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych, Zespole Kontroli i Zespole do Spraw Audytu Wewnętrznego odpowiednio parafują lub podpisują kierownik lub Audytor Wewnętrzny.
§  7.
Pracownicy Urzędu mogą dokonywać czynności cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa lub Dyrektora Generalnego -odpowiednio w zakresie ich właściwości.
§  8.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Dyrektor Generalny.
§  9.
Do zakresu działania Departamentu Repatriacji i Obywatelstwa należy prowadzenie spraw związanych z:
1)
repatriacją;
2)
nabywaniem i utratą obywatelstwa polskiego oraz potwierdzaniem jego posiadania lub utraty;
3)
prowadzeniem centralnego rejestru wniosków, decyzji i postanowień wydanych w sprawach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532);
4)
prowadzeniem centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego.
§  10.
Do zakresu działania Departamentu Postępowań Uchodźczych i Azylowych należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
nadawaniem i pozbawianiem statusu uchodźcy,
b)
udzielaniem i pozbawianiem azylu,
c)
udzielaniem i cofaniem zgody na pobyt tolerowany,
d)
udzielaniem ochrony czasowej,
e)
przedłużaniem okresu pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia oraz zwalnianiem ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, cudzoziemców którym nadano status uchodźcy, udzielono azylu lub zgody na pobyt tolerowany;
2)
gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub do których stosuje się przepisy o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.
§  11.
Do zakresu działania Departamentu Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców należy prowadzenie spraw związanych z:
1)
legalizacją pobytu cudzoziemców;
2)
nakładaniem na przewoźników kar administracyjnych;
3)
wydalaniem cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
wykazem cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej "wykazem".
§  12.
Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej należy:
1)
prowadzenie spraw związanych ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie działania Prezesa i koordynacja działań podejmowanych w tej dziedzinie przez komórki organizacyjne Urzędu;
2)
udzielanie informacji Prezesowi oraz komórkom organizacyjnym Urzędu o zmianach prawa Unii Europejskiej w sprawach należących do zakresu działania Prezesa;
3)
inicjowanie, organizacja i koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie działania Prezesa;
4)
opracowywanie prognoz i materiałów informacyjnych dotyczących zjawisk migracji zagranicznych;
5)
gromadzenie, klasyfikowanie i udostępnianie książek, czasopism i materiałów informacyjnych z dziedziny migracji i uchodźstwa pracownikom Urzędu, instytucjom i osobom zajmującym się problematyką migracji zagranicznych.
§  13.
Do zakresu działania Biura Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu należy prowadzenie spraw związanych z:
1)
udzielaniem pomocy:
a)
cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy,
b)
cudzoziemcom, którzy cofnęli wniosek o nadanie statusu uchodźcy,
c)
małoletnim cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, ubiegającym się o udzielenie azylu,
d)
cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej;
2)
opieką faktyczną nad małoletnimi cudzoziemcami przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu;
3)
prowadzeniem ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
§  14.
Do zakresu działania Biura Informatyki, Ewidencji i Statystyki należy prowadzenie spraw związanych z:
1)
budową, utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych prowadzonych na potrzeby Urzędu, w tym na potrzeby krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie "System Pobyt";
2)
opracowywaniem na podstawie krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie "System Pobyt" danych statystycznych i ich udostępnianie;
3)
wytwarzaniem i personalizowaniem dokumentów wydawanych cudzoziemcom przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów:
a)
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842),
b)
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808),
c)
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808),
4)
prowadzeniem archiwum akt Urzędu.
§  15.
Do zakresu działania Biura Prawnego należy:
1)
zapewnienie zgodności przygotowywanych w Urzędzie projektów aktów prawnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;
2)
koordynacja opracowywania projektów stanowisk:
a)
Rządu wobec przekazanych Prezesowi innych niż rządowe projektów aktów ustawodawczych,
b)
Prezesa wobec przekazanych Prezesowi do uzgodnienia projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
3)
nadzorowanie terminowości opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Prezesa oraz stanowisk, o których mowa w pkt 2;
4)
wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej, w tym zapewnienie ochrony prawnej interesów Prezesa;
5)
prowadzenie spraw umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości Prezesa;
6)
prowadzenie spraw związanych z regulaminem organizacyjnym Urzędu;
7)
prowadzenie rejestru aktów normatywnych wydawanych przez Prezesa, ewidencji pełnomocnictw i upoważnień Prezesa;
8)
prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego.
§  16.
Do zakresu działania Biura Obsługi Finansowej Urzędu należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansowej i rachunkowości Urzędu, a w szczególności:
1)
opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków w planie wydatków;
2)
bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Urzędu;
3)
sporządzanie sprawozdań z realizacji wykonania dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz innych sprawozdań finansowych wynikających z odrębnych przepisów;
4)
prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom Urzędu;
5)
prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku Urzędu;
6)
prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej dokonywanych wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz rozliczeń z tytułu odprowadzanych podatków i składek;
7)
sporządzanie bilansu Urzędu.
§  17.
Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
problematyką regulaminów organizacyjnych i etatów komórek organizacyjnych Urzędu,
b)
opracowywaniem założeń polityki kadrowej w Urzędzie,
c)
bieżącą obsługą kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Urzędu oraz funkcjonariuszy oddelegowanych do Urzędu,
d)
organizowaniem służby przygotowawczej w Urzędzie,
e)
szkoleniem i rozwojem zawodowym członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie,
f)
kontrolą warunków pracy, a także przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
g)
wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali pracownikom Urzędu,
h)
pracą rzecznika dyscyplinarnego;
2)
zastępstwo procesowe Dyrektora Generalnego przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy;
3)
prowadzenie:
a)
Kancelarii Głównej Urzędu,
b)
rejestru decyzji Dyrektora Generalnego;
4)
obsługa administracyjna, gospodarcza oraz techniczna komórek organizacyjnych Urzędu, w szczególności prowadzenie:
a)
zakupów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu oraz zapewnienie obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu biurowego i technicznego,
b)
działalności inwestycyjno-remontowej w obiektach Urzędu,
c)
gospodarki magazynowej i transportowej oraz ewidencji i inwentaryzacji mienia Urzędu,
d)
spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie;
5)
prowadzenie spraw związanych z kontaktami Prezesa i jego Zastępców ze środkami masowego przekazu;
6)
koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie korzystania przez cudzoziemców z ochrony czasowej.
7) 1
(skreślony).
§  18.
Do zakresu działania Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Prezesa wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257);
2)
prowadzenie kancelarii tajnej;
3)
prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w Urzędzie;
4)
kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Urzędu;
5) 2
prowadzenie spraw związanych z obronnością w Urzędzie.
§  19.
Do zakresu działania Zespołu Kontroli należy:
1)
kontrola wykonywania przez wojewodów zadań wynikających z ustaw wymienionych w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w zakresie zgodności ich działania z prawem oraz polityką w dziedzinie migracji, uchodźstwa i repatriacji;
2)
rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z działalnością Urzędu;
3)
prowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu w zakresie określonym przez Dyrektora Generalnego;
4)
zapewnienie warunków do realizacji zadań przez organy upoważnione do prowadzenia kontroli w Urzędzie.
§  20. 3
Do zakresu działania Zespołu do Spraw Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Urzędzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
1 Załącznik § 17 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.Urz.MSWiA.05.3.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2005 r.
2 Załącznik § 18 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.Urz.MSWiA.05.3.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2005 r.
3 Załącznik § 20 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.Urz.MSWiA.06.6.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2006 r.