Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.4.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2004 r.

DECYZJA Nr 73/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 31, Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 22, poz. 187 oraz z 2003 r. Nr 20, poz. 218), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12 i Nr 20, poz. 218) w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) samochód funkcyjny z kartą drogową B przysługuje na stanowisku:

a) o etatowym stopniu generalskim (równorzędnym) w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz w strukturze organizacji międzynarodowej lub międzynarodowego dowództwa wojskowego, a także w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy tej organizacji lub dowództwie,

b) Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

c) Dyrektora Centrum Informacyjnego MON,

d) w Inspektoracie Wojskowych Służb Informacyjnych (według odrębnych ustaleń),";

2) skreśla się ppkt 3.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.