Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2004.5.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych

Na podstawie art. 8a ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 3/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych (Dz. Urz. MNiI Nr 4, poz. 13) w § 3 skreśla się wyrazy "Tomasz Walczykiewicz".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.