Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2004.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2005 r.

DECYZJA NR 12
MINISTRA KULTURY
z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) postanawiam, co następuje:
§  1.
1. Minister Kultury, zwany dalej "ministrem" odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz sprawuje ogólne kierownictwo ministerstwa.
2. Minister nadzoruje zadania w zakresie:
a) polityki kulturalnej państwa oraz programów działania resortu,
b) współpracy i koordynacji działań z innymi resortami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
c) 1 realizacji międzynarodowej i transgranicznej współpracy kulturalnej,
d) działalności kulturalnej mniejszości narodowych,
e) kontroli resortowej,
f) współpracy ze środkami masowego przekazu,
g) ochrony informacji niejawnych.
3. Minister nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
a) Gabinet Polityczny Ministra,
b) Sekretariat Ministra,
c) 2 Departament Współpracy Międzynarodowej.
4. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
§  2.
1. Do zakresu działania sekretarza stanu Agnieszki Odorowicz należą sprawy:
a) zastępowania ministra podczas jego nieobecności,
b) koordynowania współpracy ministra z Radą Ministrów i Komitetem Rady Ministrów, w tym nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów przedkładanych tym organom przez ministra,
c) koordynowania i nadzorowania prac legislacyjnych,
d) ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych,
e) koordynowania współpracy ministra z Sejmem i Senatem RP oraz ich komisjami,
f) planowania i realizacji budżetu państwa w części dotyczącej zakresu działania ministra,
g) systemów wynagradzania w instytucjach kultury,
h) programowania i koordynowania zadań resortu w zakresie funduszy strukturalnych i innych programów europejskich,
i) 3 twórczości filmowej i mediów audiowizualnych.
2. Sekretarz stanu Agnieszka Odorowicz nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
a) Departament Prawno-Legislacyjny,
b) Departament Ekonomiczny,
c) 4 Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich,
d) 5 Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych.
3. Sekretarz stanu Agnieszka Odorowicz uczestniczy w posiedzeniach:
a) Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
c) Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych,
d) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wykorzystania Instrumentów Strukturalnych Unii Europejskiej,
e) Komitetu Monitorującego Podstawy Wsparcia Wspólnoty.
§  3.
1. Do zakresu działania podsekretarza stanu Macieja Klimczaka należą sprawy:
a) promowania twórczości oraz mecenatu nad muzyką, teatrem, literaturą, sztukami plastycznymi,
b) działalności widowiskowej i rozrywkowej,
c) koordynowania promocji czasopiśmiennictwa,
d) ochrony rynku książki i czasopism,
e) amatorskiego ruchu artystycznego, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ochrony ich dorobku,
f) edukacji kulturalnej,
g) działalności naukowo-badawczej,
h) koordynowania współpracy ministerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego,
i) 6 (uchylona),
j) koordynowania współpracy ze związkami zawodowymi,
k) bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie kontroli resortowej,
l) uprawnień emerytalnych twórców i członków ich rodzin oraz przewodniczenia Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.
2. Podsekretarz stanu Maciej Klimczak nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
a) Departament Sztuki i Promocji Twórczości,
b) Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury,
c) Biuro Kontroli.
3. Podsekretarz stanu Maciej Klimczak uczestniczy w posiedzeniach:
a) Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju,
b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
c) Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
d) Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju,
e) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013,
f) Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego,
g) Komitetu do Spraw Monitorowania Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich",
h) Rady Promocji Polski.
§  4.
1. Podsekretarz stanu Ryszard Mikliński pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.
2. Do zakresu działania podsekretarza stanu Ryszarda Miklińskiego należą sprawy:
a) ochrony zabytków,
b) ochrony dóbr kultury i muzeów,
c) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
d) realizacji zadań w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą,
e) szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli oraz kształcenia kadr dla kultury.
f) 7 (uchylona).
3. Podsekretarz stanu Ryszard Mikliński nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
a) Departament Ochrony Zabytków,
b) Departament Dziedzictwa Narodowego,
c) Departament Szkolnictwa Artystycznego.
d) 8 (uchylona).
4. Podsekretarz stanu Ryszard Mikliński uczestniczy w posiedzeniach:
a) Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej,
b) Rady Promocji Gospodarczej,
c) Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury w razie konfliktu zbrojnego,
d) Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą,
e) Zespołu-Komitetu ds. Monitorowania Programów na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
f) Zespołu Międzyresortowego do aktualizacji dokumentu "Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju".
5. Podsekretarz stanu Ryszard Mikliński sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz załatwia bieżące sprawy wynikające z podległości ministrowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
§  5.
1. Do dyrektora generalnego Edwarda Krasowskiego należy, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.), także załatwianie - z upoważnienia ministra - spraw bieżących w zakresie:
a) działalności kulturalnej mniejszości narodowych,
b) ochrony informacji niejawnych,
c) obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Dyrektor generalny Edward Krasowski nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
a) Departament Kultury Mniejszości Narodowych,
b) Biuro Dyrektora Generalnego,
c) Biuro Spraw Obronnych,
d) Samodzielny Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  6.
1. Oprócz zadań wymienionych w §§ 2, 3, 4 i 5 sekretarz stanu i podsekretarze stanu i dyrektor generalny wykonują inne zadania zlecone im przez ministra.
2. Jeżeli wykonanie zadania wymaga współdziałania osób wymienionych w ust. 1 minister wyznacza koordynatora oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.
3. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP oraz ich komisji, a także Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań - wyłącznie na podstawie upoważnienia ministra.
§  7. Traci moc decyzja nr 4 Ministra Kultury z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.
§  8. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.
1 § 1 ust. 2 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) decyzji nr 12 z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2005 r.
2 § 1 ust. 3 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) decyzji nr 12 z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2005 r.
3 § 2 ust. 1 lit. i) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) decyzji nr 14 z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lipca 2005 r.
4 § 2 ust. 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 decyzji nr 12 z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2005 r.
5 § 2 ust. 2 lit. d) dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) decyzji nr 14 z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lipca 2005 r.
6 § 3 ust. 1 lit. i) uchylona przez § 1 pkt 3 decyzji nr 12 z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2005 r.
7 § 4 ust. 2 lit. f) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a) decyzji nr 14 z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lipca 2005 r.
8 § 4 ust. 2 lit. d) uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b) decyzji nr 14 z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.3.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lipca 2005 r.