Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności służba wspomagająca. - OpenLEX

Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności służba wspomagająca.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.8.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.

DECYZJA Nr 100
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności służba wspomagająca

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Program szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności służba wspomagająca", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3.
Traci moc decyzja nr 242 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia "Programu ramowego szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów szkół wyższych - specjalizacja logistyczna" (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 11, poz. 134).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.