Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej oraz Klubem Kawaleryjskim im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.3.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w Warszawie w dniu 6 lutego 2004 r.
pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej oraz Klubem Kawaleryjskim im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

Mając na względzie zapewnienie warunków trwałej współpracy w zakresie kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kawalerii polskiej, Minister Obrony Narodowej i Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich z siedzibą w Szczecinie, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138428, reprezentowany przez Prezesa oraz Wiceprezesa Klubu, zawierają porozumienie następującej treści: 1
§  1.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a także jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej "resortem obrony narodowej", oraz Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich, zwany dalej "Stowarzyszeniem", będą współpracować ze sobą w celu:
1)
kontynuowania tradycji kawalerii polskiej;
2)
stworzenia warunków zapewniających funkcjonowanie sformowanego przez Stowarzyszenie pododdziału kawalerii w sile plutonu;
3)
kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa;
4)
poszanowania symboli i munduru Wojska Polskiego, zarówno współczesnego, jak i historycznego.
§  2.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
1)
utrzymania i wyposażenia sformowanego przez Stowarzyszenie plutonu kawalerii;
2)
sfinansowania zakupów sprzętu i budowy obiektów koniecznych do utrzymania plutonu;
3)
udziału w uroczystościach patriotycznych i wojskowych na terenie Garnizonu Szczecin;
4)
organizowania szkoleń w zakresie sportów obronnych zgodnie z potrzebami resortu obrony narodowej;
5)
organizacji kursów jazdy konnej dla młodzieży;
6) 2
(uchylony);
7)
organizacji i przeprowadzenia imprez promujących Wojsko Polskie;
8)
propagowania jeździectwa wśród kadry zawodowej Wojska Polskiego;
9)
organizowania aktywnego wypoczynku dla kadry zawodowej i członków jej rodzin poprzez umożliwienie jazdy konnej;
10) 3
utrzymania więzi z jednostkami Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej;
11) 4
wspierania sali tradycji 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, przez przekazywanie pamiątek i eksponatów związanych z jazdą polską;
12)
ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie na terenach i w obiektach wojskowych.
§  3. 5
Resort obrony narodowej udzieli Stowarzyszeniu, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych na rzecz obronności państwa poprzez:
1)
wsparcie logistyczne inicjatyw Stowarzyszenia na podstawie planu współpracy i umów cywilnoprawnych określających warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz sprzętu wojskowego;
2)
obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest Stowarzyszenie;
3)
przekazywanie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i obronność państwa.
§  4. 6
Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.
§  5. 7
1.
Stowarzyszenie będzie przesyłało - do dnia 10 sierpnia każdego roku - do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.
2.
Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, muszą być wstępnie konsultowane przez Stowarzyszenie z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.
3.
Stowarzyszenie będzie przekazywało - do dnia 31 marca każdego roku - do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.
§  6.
Strony uzgadniają, że porozumienie nie będzie powodowało skutków finansowych dla resortu obrony narodowej.
§  7.
Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§  8. 8
1.
W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji wskazanej w § 9 ust. 2.
2.
W razie utraty mocy lub zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
§  9. 9
1.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.
Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Stowarzyszenie lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).
§  10. 10
1.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.
2.
We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.
3.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§  11.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podpisania.
1 Prembuła zmieniona przez § 1 pkt 1 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
2 § 2 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
3 § 2 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
4 § 2 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
8 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
9 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.
10 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 porozumienia z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.272) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 2 grudnia 2010 r.