Departmental acts

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.44 | obwieszczenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.43 | obwieszczenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.42 | komunikat z dnia 19 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw wsparcia budowy elektrociepłowni opalanych wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.4 | zarządzenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w części 47 - Energia, wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.3 | obwieszczenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogólne warunki transakcji walutowych typu swap.

Dz.Urz.NBP.2020.22 | uchwała z dnia 15 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.87 | zarządzenie z dnia 17 października 2020 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dz.Urz.GUM.2020.16 | obwieszczenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dz.Urz.GUM.2020.13 | obwieszczenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Rady Polityki Penitencjarnej.

Dz.Urz.MS.2020.233 | zarządzenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Dżubie (Republika Sudanu Południowego).

Dz.Urz.MSZ.2020.60 | decyzja z dnia 13 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2020.83 | obwieszczenie z dnia 15 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.2 | zarządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych dla edycji oznaczonej symbolem SASW-6/19.

Dz.Urz.KGP.2020.55 | decyzja z dnia 12 października 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2020.85 | obwieszczenie z dnia 15 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2020.84 | obwieszczenie z dnia 15 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Medellin (Republika Kolumbii).

Dz.Urz.MSZ.2020.57 | zarządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.GUS.2020.41 | zarządzenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rancho Santa Fe (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2020.58 | decyzja z dnia 13 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2021 roku.

Dz.Urz.MS.2020.231 | zarządzenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.56 | zarządzenie z dnia 13 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

NFZ.2020.158 | zarządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

NFZ.2020.158 | zarządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dz.Urz.MRiRW.2020.81 | zarządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dz.Urz.MRiRW.2020.81 | zarządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeglądu regulacji prawnych w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2020.80 | zarządzenie z dnia 13 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeglądu regulacji prawnych w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2020.80 | zarządzenie z dnia 13 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.10.80 | zarządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.49 | zarządzenie z dnia 13 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie "Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe".

B.I.LP.2020.10.78 | zarządzenie z dnia 1 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych".

Dz.Urz.MON.2020.163 | decyzja z dnia 12 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.165 | decyzja z dnia 13 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i organizacja systemu stałego dyżuru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2020.11 | zarządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2020.164 | decyzja z dnia 12 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2020.82 | zarządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku imienia Jana Pawła II.

Dz.Urz.MEN.2020.27 | zarządzenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana wytycznych w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2020.54 | wytyczne z dnia 6 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.

Dz.Urz.KGP.2020.53 | zarządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy nadleśnictwa.

B.I.LP.2020.10.76 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Aneks do umowy z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2020.161 | umowa z dnia 6 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.30 | zarządzenie z dnia 1 października 2020 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio.

Dz.Urz.MON.2020.160 | decyzja z dnia 6 października 2020 r. | Akt indywidualny

Refundacja kosztów testu na obecność w organizmie wirusa SARS-CoV-2.

Dz.Urz.CBA.2020.28 | zarządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2020.27 | zarządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.21 | zarządzenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Dz.Urz.MS.2020.230 | zarządzenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020 r.

Dz.Urz.MS.2020.229 | zarządzenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy