Departmental acts

Wykonywanie pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2020.240 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych instrukcji inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.NDAP.2020.29 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Tryb działania Rady Archiwalnej.

Dz.Urz.NDAP.2020.28 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.28 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Dz.Urz.MON.2020.177 | decyzja z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MEiN.2020.6 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MEiN.2020.6 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MEiN.2020.6 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Izmirze (Republika Turcji).

Dz.Urz.MSZ.2020.65 | decyzja z dnia 30 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2020.57 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2020.56 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2020.55 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Thimphu (Królestwo Bhutanu).

Dz.Urz.MSZ.2020.64 | decyzja z dnia 30 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz podmiotów uprawnionych do zamawiania lub korzystania z elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2020.53 | ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

Dz.Urz.KNF.2020.29 | uchwała z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2020.52 | ogłoszenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wnioski o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń.

NFZ.2020.169 | zarządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.108 | postanowienie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.107 | postanowienie z dnia 2 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.26 | zarządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.93 | zarządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

Dz.Urz.MKDNiS.2020.3 | zarządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKDNiS.2020.2 | zarządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.8 | zarządzenie z dnia 30 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2020.49 | zarządzenie z dnia 29 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego wyznaczonego na dzień 8 listopada 2020 r.

Dz.Urz.KNF.2020.27 | komunikat z dnia 28 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku.

Dz.Urz.ULC.2020.51 | ogłoszenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie pełnej rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2020.19 | zarządzenie z dnia 15 października 2020 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.92 | komunikat z dnia 28 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Program Szczepień Ochronnych na rok 2021.

Dz.Urz.MZ.2020.90 | komunikat z dnia 26 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2020.237 | zarządzenie z dnia 23 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Dz.Urz.MZ.2020.89 | obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2020.88 | obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.175 | decyzja z dnia 28 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw efektywności energetycznej.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.7 | zarządzenie z dnia 23 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.6 | zarządzenie z dnia 23 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2020.48 | zarządzenie z dnia 27 października 2020 r. | Akt utracił moc

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2020.48 | zarządzenie z dnia 27 października 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2020.174 | decyzja z dnia 23 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona 5. Lubuskiemu Pułkowi Artylerii.

Dz.Urz.MON.2020.173 | decyzja z dnia 23 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach.

Dz.Urz.MON.2020.172 | decyzja z dnia 23 października 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji.

Dz.Urz.MEiN.2020.1 | zarządzenie z dnia 22 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.

Dz.Urz.NDAP.2020.24 | zarządzenie z dnia 22 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2020.169 | decyzja z dnia 20 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dz.Urz.MRiRW.2020.83 | zarządzenie z dnia 20 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku.

Dz.Urz.MON.2020.168 | decyzja z dnia 20 października 2020 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2020.167 | decyzja z dnia 20 października 2020 r. | Akt indywidualny