Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2023.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) (Dz. Urz. MKDNiS poz. 48 oraz Dz. Urz. MKiDN z 2022 r. poz. 9) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie wiedzy o tragicznym losie dzieci - sierot osadzonych w niemieckim nazistowskim obozie dla polskich dzieci pod oficjalną nazwą: "Polen - Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt" przy ul. Przemysłowej w Łodzi, prowadzonym przez niemieckie władze okupacyjne od 1 grudnia 1942 r. do 18 stycznia 1945 r., zwanym dalej "Kinder - KL Litzmannstadt" oraz w jego filii noszącej nazwę "Polen-Jugendverwahrlager Arbeitsbetrieb 'Dzierzazna' über Biala" ulokowanej w Dzierżąznej koło Zgierza;";

2)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Muzeum posiada oddział pod nazwą: "Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945). Oddział w Dzierżąznej".

2. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań oddziału, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

3. Zmian regulaminu organizacyjnego dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).