Określenie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60/2023/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2)
szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie stomatologiczne.

§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
dentobus - pojazd, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774);
2) 1
etat przeliczeniowy - liczbę punktów rozliczeniowych przyznaną na miesiąc na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu dentystycznego zlokalizowanego w szkole oraz dentobusu);
3)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
4)
katalog świadczeń stomatologicznych - wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych w podziale na zakresy;
5)
katalog jednostkowych świadczeń stomatologicznych - wykaz świadczeń stomatologicznych wraz z przyporządkowanymi wycenami punktowymi oraz oznaczeniami kodowymi Funduszu, kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę;
6)
katalog pakietów świadczeń stomatologicznych - wykaz grup świadczeń z przyporządkowanymi wycenami punktowymi oraz oznaczeniami kodowymi Funduszu, kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę;
7)
charakterystyka pakietów świadczeń - zbiór parametrów służących do wyznaczania grup świadczeń, rozliczanych pakietami świadczeń;
8)
ogólne warunki umów - warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
9)
Program - program "Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki", o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych;
10)
rozporządzenie - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
11)
rozporządzenie w sprawie programów zdrowotnych - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
12)
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej udzielane w dni powszednie od godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego, a w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy - całodobowo;
13)
ustawa o opiece nad uczniami - ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078);
14)
zakres świadczeń - zakres w rozumieniu § 1 pkt 17 ogólnych warunków umów.
2. 
Określenia inne, niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w:
1)
rozporządzeniu;
2)
rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych;
3)
przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
4)
ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2.

Przedmiot postępowania

§  3. 
1. 
Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych.
2. 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.), przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85130000-9 usługi stomatologiczne i podobne;
2)
85131000-6 usługi stomatologiczne;
3)
85131100-7 usługi ortodontyczne;
4)
85131110-0 usługi chirurgii ortodontycznej.
§  4. 
Postępowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1)
województwa;
2)
więcej niż jednego powiatu;
3)
powiatu;
4)
więcej niż jednej gminy;
5)
gminy;
6)
więcej niż jednej dzielnicy;
7)
dzielnicy.
§  5. 
Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje zgodnie z art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach.

Rozdział  3.

Szczegółowe warunki umowy

§  6. 
1. 
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zwanej dalej "umową", jest w szczególności realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia.
2. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  7. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
§  8. 
1. 
Fundusz zawiera umowy:
1)
na nie mniej niż pół etatu przeliczeniowego w odniesieniu do jednej umowy z zachowaniem zasady pracy do godz. 18.00 jeden raz w tygodniu;
2)
na nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza i jednej umowy.
2. 
Fundusz zawiera umowę z jednym świadczeniodawcą udzielającym świadczeń w dentobusie na obszarze danego województwa.
3. 
Fundusz może wyrazić zgodę na realizację świadczeń w innym wymiarze niż określony w ust. 1, z uwzględnieniem:
1)
dostosowania harmonogramu pracy proporcjonalnie do zasad określonych dla całego etatu przeliczeniowego;
2)
pracy do godz. 18.00 jeden raz w tygodniu.
4.  2
 (uchylony).
§  9. 
1. 
Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
3. 
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
4. 
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 4 umowy.
5. 
W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  10. 
1. 
Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. 
W celu udzielania świadczeń w dentobusie, świadczeniodawca przedstawia właściwemu dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą udzielane świadczenia, propozycję miejsc postojów dentobusu.
4. 
Po zaakceptowaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu propozycji, o której mowa w ust. 3, na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego zamieszcza się harmonogram postojów dentobusu obowiązujący na obszarze danego województwa.
5. 
Wzór harmonogramu postojów dentobusu określony jest w załączniku nr 6 do umowy.
§  11. 
1. 
Warunki rozliczania świadczeń określone są w ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2. 
Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. 
Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia, po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym zakresie z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość odpowiadającą świadczeniom udzielonym świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia, ponad kwotę zobowiązania w tym kwartale.
§  12. 
1. 
W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się następujące sposoby rozliczeń:
1)
cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punkt);
2)
ryczałt - w odniesieniu do świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej, obejmujący gotowość do udzielania świadczeń oraz świadczenia udzielone w czasie 12 - to godzinnego dyżuru;
3)
ryczałt miesięczny - kwota przeznaczona na objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego miesiąca - w przypadku Programu;
4)
ryczałt miesięczny w dentobusie - środki przeznaczone na finansowanie kosztów stałych gotowości do udzielania świadczeń w okresie jednego miesiąca - oraz cena jednostki rozliczeniowej (punkt) - w odniesieniu do świadczeń udzielanych w dentobusie.
2. 
W przypadku świadczeń udzielonych dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie, świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, wprowadza się współczynnik 1,5 korygujący wycenę punktową świadczeń jednostkowych, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych wskazaną w załączniku 1b i 1c;
3. 
W przypadku świadczeń udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne, wprowadza się współczynnik 1,2 korygujący wycenę punktową świadczeń jednostkowych, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych wskazaną w załączniku 1b i 1c;
§  13. 
1. 
Rozliczając udzielone świadczenia świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania następujących zasad:
1)
minimum 30% wartości umowy w zakresie: świadczenia ortodoncji przeznaczane jest na realizację świadczeń stomatologicznych obejmujących wykonanie nowych aparatów ortodontycznych;
2)
świadczenia zdrowotne udzielane w ramach Programu nie są wykazywane do rozliczenia w ramach innej umowy;
3)
świadczeniodawca realizujący Program dołącza do rachunku sprawozdanie z procedur wykonanych świadczeniobiorcom objętym Programem, zawierające dane określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do umowy; sprawozdanie obejmuje okres jednego miesiąca;
4)
świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego wskazywane są do rozliczenia zgodnie z wyceną świadczeń wskazaną w załączniku 1b oraz 1c do zarządzenia, przy stosowaniu zasad tworzenia pakietów świadczeń zgodnie z charakterystyką pakietów świadczeń określoną w załączniku 1d do zarządzenia;
5)
w przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń, wycena najwyżej punktowanego pakietu rozliczana jest ze współczynnikiem 1,0; zaś wycena kolejnych pakietów ze współczynnikiem 0,8;
6)
wycena pakietów świadczeń określona w załączniku 1c do zarządzenia obejmuje badanie przedmiotowe i podmiotowe w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń wskazanych w pakietach;
7)
świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu, są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację umów zawartych z Funduszem i nie podlegają współfinansowaniu przez świadczeniobiorców;
8)
świadczenia wykonywane w innych warunkach niż określone w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez świadczeniobiorcę.
2. 
Świadczeniodawca obowiązany jest poinformować świadczeniobiorcę lub opiekuna prawnego świadczeniobiorcy, zakwalifikowanego do leczenia w ramach Programu, o konieczności dokonania wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w ramach tego Programu, przez złożenie oświadczenia woli, zawierającego informacje określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.
3. 
W przypadku objęcia Programem świadczeniobiorcy, który ukończył 18. rok życia, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania od niego oświadczenia, zawierającego informacje o uprawnieniu do korzystania z Programu (kontynuacji Programu) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programów zdrowotnych.
4. 
Świadczeniodawca jest obowiązany do każdorazowego sprawdzenia poprawności wypełnienia oświadczenia przez świadczeniobiorcę.
5. 
Wypełnione oświadczenia świadczeniodawca załącza do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
§  14. 
1. 
Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, wyszczególnione w:
1)
poz. 103-114 załącznika nr 1a do zarządzenia, rozliczane są w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia;
2)
poz. 115 załącznika nr 1a do zarządzenia, rozliczane są w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne.
2. 
W przypadku udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, wprowadza się współczynnik 1,5 korygujący wycenę punktową świadczeń, określoną w katalogu świadczeń jednostkowych.
§  15. 
1. 
Świadczeniodawca udziela świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej po uzyskaniu od pacjenta pisemnego oświadczenia, iż jest uprawniony do tych świadczeń, ponieważ spełnia warunki określone w rozporządzeniu. Oświadczenie załączane jest do dokumentacji medycznej.
2. 
Potwierdzenie prawa świadczeniobiorcy do uzyskania uzupełnienia protetycznego może być dodatkowo weryfikowane drogą elektroniczną (w formacie dostarczonym przez Fundusz).
§  16. 
Potwierdzeniem wykonania protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy jest zlecenie świadczenia protetycznego/świadczenia ortodontycznego, zawierające informacje określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, w którym świadczeniobiorca potwierdza odbiór wykonanego świadczenia. Potwierdzone zlecenie załączane jest do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
§  17. 
1. 
W celu sfinansowania świadczeń udzielonych uczniom zgodnie z przepisami art. 9, art. 12 ust. 3 ustawy o opiece nad uczniami oraz art. 136 ust. 2 pkt 1b ustawy o świadczeniach, w zakresach:
1)
świadczenia ogólnostomatologiczne,
2)
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
3)
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie,
4)
świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

- ustala się w umowie odrębne kwoty zobowiązania.

2. 
Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, zwiększeniu ulega kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
3. 
Kwota zobowiązania w odniesieniu do zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje łącznie wszystkie świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, zgodnie z przepisami rozporządzenia.
4. 
Podstawą do rozliczenia świadczeń w zakresach świadczeń określonych w ust. 1 jest zawarcie przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń poza terenem szkoły, porozumienia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.
5. 
Świadczeniodawca po zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 4 przekazuje, bez zbędnej zwłoki, jego kopię do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
6.  3
(uchylony).

Rozdział  4.

Przepisy końcowe

§  18. 
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.
§  19. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  20. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  21. 
Traci moc zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
§  22. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 kwietnia 2023 r.
§  23. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1a

Katalog gwarantowanych świadczeń stomatologicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  1b  4  

Katalog jednostkowych świadczeń stomatologicznych

L.pŚwiadczeniaZakresy świadczeń
Kod
Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD- 9-CM)Kod świadczenia wg NFZNazwa świadczenia gwarantowanegoWartość punktowa świadczeń07.0000.218.0207.0000.221.0207.0000.219.0207.0000.311.0207.0000.223.0207.0000.220.0207.0000.213.0207.0000.214.0207.0000.217.0207.1850.118.0307.0000.400.0207.0000.500.02
zgodnie z zał. nr 1 rozporządzenia MZzgodnie z zał. nr 2 rozporządzenia MZzgodnie z zał. nr 3 rozporządzenia MZzgodnie z zał. nr 4 rozporządzenia MZzgodnie z zał. nr 5

rozporządzenia MZ

zgodnie z zał. nr

5 rozporządzenia MZ

zgodnie z zał. nr 6

rozporządzenia MZ

zgodnie z zał. nr

7 rozporządzenia MZ

zgodnie z zał. nr 8 rozporządzenia MZzgodnie z zał. nr

9 rozporządzenia MZ

zgodnie z zał. nr 2a oraz nr 10a do rozporządzenia MZzgodnie z zał. nr 2b oraz nr 10b do rozporządzenia MZ
świadczenia ogólnostomatologiczneświadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnymświadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDSświadczenia periodontologiiświadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologiiświadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieżyświadczenia protetyki stomatologicznejświadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszkiświadczenia stomatologicznej pomocy doraźnejświadczenia udzielane w dentobusieświadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym
1234567891011121314151617
123.0301*5.13.00.2303010Rentgenodiagnostyka -zdjęcia wewnątrzustne20xxxxxxxxxxxx
223.04015.13.00.2304010Znieczulenie miejscowe powierzchniowe3xxxxxxxxxxx
323.04025.13.00.2304020Znieczulenie miejscowe nasiękowe12xxxxxxxxx
423.04035.13.00.2304030Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne20xxxxxxxxx
523.11015.13.00.2311010Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb6xxxxxx
623.11055.13.00.2311050Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgii40xxxxxxx
723.11065.13.00.2311060Opatrunek leczniczy w zębie stałym11xxxxxxx
823.15025.13.00.2315020Całkowite opracowanie i

odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni

45xxxxxx
923.15035.13.00.2315030Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach54xxxxxx
1123.15045.13.00.2315040Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach71xxxxxx
1223.15055.13.00.2315050Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach74xxxxxx
1323.12015.13.00.2312010Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem30xxxxxxx
1423.12025.13.00.2312020Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem36xxxxxxx
1523.12065.13.00.2312060Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi70xxxxxxx
1623.12095.13.00.2312090Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba40xxxxxxx
1723.13065.13.00.2313060Czasowe wypełnienie kanału30xxxxxxx
1823.13075.13.00.2313070Wypełnienie kanału60xxxxxx
1923.13115.13.00.2313110Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi200xxxxxx
2023.31025.13.00.2331020Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów470xxxx
2123.31035.13.00.2331030Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów470xxxx
2223.31045.13.00.2331040Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce536xxxx
2323.31055.13.00.2331050Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie536xxxx
2423.31125.13.00.2331120Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem172xxxx
2523.31165.13.00.2331160Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki240xxxx
2623.31175.13.00.2331170Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy240xxxx
2723.31185.13.00.2331180Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym200x
2823.31195.13.00.2331190Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie bezzębnej szczęki200x
2923.31205.13.00.2331200Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego450x
3023.31215.13.00.2331210Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki400x
3123.31225.13.00.2331220Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej624x
3223.31235.13.00.2331230Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w mniejszym zakresie624x
3323.31245.13.00.2331240Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie960x
3423.cze5.13.00.2306000Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci11xxxxxx
3523.03045.13.00.2303040Rentgenodiagnostyka-zdjęcie pantomograficzne z opisem65xxxxxxxx
3687.1215.13.00.8712100Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria85x
3723.10035.13.00.2310090Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb11xxxxxx
3823.10065.13.00.2310060Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego5xxxxxx
3923.10085.13.00.2310080Impregnacja zębiny3xxxxxx
4023.15075.13.00.2315070Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych70xxxxxx
4123.15085.13.00.2315080Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa30xxxxxx
4223.11085.13.00.2311080Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego52xxxxxx
4323.11075.13.00.2311070Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym14xxxxxxx
4423.12035.13.00.2312030Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem50xxxxxxx
4523.12045.13.00.2312040Amputacja przyżyciowa miazgi50xxxxxxx
4623.12055.13.00.2312050Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem80xxxxxxx
4723.12085.13.00.2312080Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem60xxxxxxx
4823.12105.13.00.2312100Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego40xxxxxxx
4923.13085.13.00.2313080Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów200xxxxxx
5023.13095.13.00.2313090Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów250xxxxxx
5123.13125.13.00.2313120Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi240xxxxxx
5223.23025.13.00.2323020wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli18x
5323.23085.13.00.2323080Korekcyjne szlifowanie zębów30x
5423.23075.13.00.2323070Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego33x
5523.23065.13.00.2323060Analiza telerentgenogramu30x
5623.23105.13.00.2323100Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie110x
5723.23125.13.00.2323120Środki do wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego odsłonięciu50x
5823.24015.13.00.2324010Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym450x
5923.24025.13.00.2324020Leczenie aparatem ortodondycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym600x
6023.24065.13.00.2324060Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym22x
6123.25025.13.00.2325020Naprawa aparatu z wyciskiem60x
6223.25035.13.00.2325040Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie33x
6323.26115.13.00.2326110Proteza dziecięca częściowa420x
6423.26125.13.00.2326120Proteza dziecięca całkowita536x
6523.10095.13.00.0000001Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia15xxxx
6623.10105.13.00.0000002Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia18xxxx
6723.10115.13.00.0000003Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia26xxxx
6823.10125.13.00.0000004Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia62xxxx
6923.10135.13.00.0000005Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia62xxxx
7023.10145.13.00.0000006Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia62xxxx
7123.10155.13.00.0000007Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia62xxxx
7223.10165.13.00.0000008Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia44xxxx
7323.10175.13.00.0000009Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia44xxxx
7423.10185.13.00.0000010Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 12. roku życia44xxxx
7523.10195.13.00.0000011Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 13. roku życia44xxxx
7623.10205.13.00.0000012Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 16. roku życia44xxxx
7723.10215.13.00.0000013Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 19. roku życia44xxx
7823.131415.13.00.2313141Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;200xxxxxx
7923.131425.13.00.2314142Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;400xxxxxx
8023.131435.13.00.2314143Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;600xxxxxx
8123.131495.13.00.2313149Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne700xxxxxx
x - oznacza świadczenie, które jest realizowane w danym zakresie świadczeń
PUW- wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW - suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy
* rozliczane jest również świadczenie o kodzie 23.0302

ZAŁĄCZNIK Nr  1c  5  

Zakresy świadczeń i kody zakresów

ZAŁĄCZNIK Nr  1d

Nazwa pakietuOpis pakietuLista procedur kierunkowychListy procedur dodatkowych
ST1**ST2ST3ST4
ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowegowymagane wskazanie procedury 23.1701 Usunięcie zęba jednokorzeniowego oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych

ST2

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST02 Ekstrakcje zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowegowymagane wskazanie procedury 23.1702 Usunięcie zęba wielokorzeniowego oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowycj ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST03 Chirurgiczne usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym z założeniem opratrunku chirurgicznego i szyciemwymagane wskazanie procedury 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST04 Kiretaż zwykływymagane wskazanie procedury 23.1607

Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST2 oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST3

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku, 23.1620 Założenie opatrunku parodontologicznego
ST05 Kiretaż otwartywymagane wskazanie procedury 23.1608 Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1 oraz możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST2 oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST323.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku, 23.1620 Założenie opatrunku parodontologicznego,
ST06 Plastyka wędzidełka, wargi, policzkawymagane wskazanie procedury 23.1612 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1 oraz możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST07 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwamiwymagane wskazanie procedury 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST123.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST08 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kościąwymagane wskazanie procedury 23.1814 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kością z listy procedur dodatkowych ST1 oraz możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST09 Wyłuszczenie kamienia z przewodu śliniankiwymagane wskazanie procedury 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1 oraz możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST10 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnejwymagane wskazanie procedury 23.1807 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej oraz Y90 Badanie histopatologiczne oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST11 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka z badaniem histopatologicznymwymagane wskazanie procedury 23.1901

Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniakai procedury Y90 Badanie histopatologiczne oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST2

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST12 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniegowymagane wskazanie procedury 23.1802 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST13 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowejwymagane wskazanie procedury 23.1906

Plastyka połączenia lub przetoki ustno- zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST2

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST14 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanegowymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z listy procedur ST14 oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST2lista procedur ST14: 23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego, 23.1707

Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST15 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowegowymagane wskazanie procedury 23.1704

Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST2

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST16 Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznegowymagane wskazanie procedury 23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST17 Gingiwoosteoplastykawymagane wskazanie procedury 23.1610 Gingiwoosteoplastyka oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1 oraz możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST223.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST18 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersawymagane wskazanie procedury z listy ST18 oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST2lista procedur ST18: 23.1613 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana; 23.1614 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Nabersa;23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST19 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiemwymagane wskazanie procedury 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST123.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST20 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębówwymagane wskazanie procedury 23.2101

Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST21 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębamiwymagane wskazanie procedury 23.2102

Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST1, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST2

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,
ST22 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczękwymagane wskazanie procedury 23.2205 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych ST123.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST23 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczękwymagane wskazanie procedury 23.2209 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST123.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST24 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwywymagane wskazanie procedury 23.2210

Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST25 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianąwymagane wskazanie procedury 23.1615 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą, możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST123.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST26 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnejwymagane wskazanie procedury 23.1605 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej lub 23.1815 założenie opatrunku chirurgicznego
ST27 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwemwymagane wskazanie procedury 23.1809

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 oraz 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
ST28 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębawymagane wskazanie procedury 23.0107 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba oraz procedury 23.02 Badanie żywotności zęba
ST29 Konsultacja specjalistycznawymagane wskazanie procedury 23.0105 Konsultacja specjalistyczna
ST30 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowegowymagane wskazanie procedury 23.1601

Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 i listy procedur dodatkowych ST4

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.02 Badanie żywotności zęba, 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
ST30A Usunięcie złogów nazębnych z całego łuku zębowegowymagane wskazanie procedury 23.1602 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 i listy procedur dodatkowych ST423.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.02 Badanie żywotności zęba, 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
ST30B Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (pacjent w I lub II stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł)*wymagane wskazanie procedury 23.1601

Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 i listy procedur dodatkowych ST4

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.02 Badanie żywotności zęba, 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
ST30C Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego pacjent w III lub IV stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł) *wymagane wskazanie procedury 23.1601

Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 i listy procedur dodatkowych ST4

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.02 Badanie żywotności zęba, 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
ST31 Założenie opatrunku chirurgicznegowymagane wskazanie procedury 23.1815

Założenie opatrunku chirurgicznego oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 i listy procedur dodatkowych ST4

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.02 Badanie żywotności zęba, 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
ST32 Założenie opatrunku parodontologicznegowymagane wskazanie procedury 23.1620 Założenie opatrunku parodontologicznego oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur dodatkowych ST1 i listy procedur dodatkowych ST423.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.02 Badanie żywotności zęba, 23.1604 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
ST33 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnejwymagane wskazanie procedury 23.0101 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
ST33A Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej***wymagane wskazanie procedury 23.0101 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
ST34 Badanie lekarskie kontrolnewymagane wskazanie procedury 23.0102 Badanie lekarskie kontrolne
ST34A Badanie lekarskie kontrolne***wymagane wskazanie procedury 23.0102 Badanie lekarskie kontrolne
* świadczenie udzielane przez lekarza periopdontologa

** nie dotyczy świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

***świadczenie udzielane w zakresie świadczenia chirurgii i periodontologii oraz świadczenia periodontologii przez lekarzy specjalistów

ZAŁĄCZNIK Nr  2  6  

07/STM/................

UMOWA Nr .../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE

grafika

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY rodzaj świadczeń: leczenie stomatologiczne wersja...

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Załącznik Nr  5

Sprawozdanie z procedur wykonanych pacjentom objętym programem "Ortodontycza opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki"

Załącznik Nr  6

HARMONOGRAM POSTOJÓW DENTOBUSÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZLECENIE ŚWIADCZENIA PROTETYCZNEGO*/ ŚWIADCZENIA ORTODONTYCZNEGO* NR .../...

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚWIADCZENIE O WYBORZE ŚWIADCZENIODAWCY W PROGRAMIE ORTODONTYCZNA OPIEKA NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI

grafika

Uzasadnienie

Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Wydanie zarządzenia związane jest z podjęciem przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wspólnych działań w celu poprawy jakości świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, zwiększenia zainteresowania świadczeniodawców realizacją umów z tego zakresu oraz realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzona jest nowa wycena świadczeń chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz niektórych innych świadczeń gwarantowanych pakietami, a w przypadku stomatologii zachowawczej - nowa wycena uwzględniająca wykorzystanie glassjonomerów i usunięcie wypełnienia amalgamatowego.

Po opracowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelną Rade Lekarską wstępnych założeń dotyczących finansowania wybranych stomatologicznych świadczeń gwarantowanych pakietami (świadczeń chirurgii stomatologicznej, periodontologii, badań lekarskich i inn.), ostateczną wycenę pakietów oraz ich charakterystykę opracowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we współpracy z ekspertami oraz przedstawicielami środowiska medycznego.

Nowa wycena niektórych świadczeń stomatologii zachowawczej związana ze zmianą listy materiałów stomatologicznych wykorzystywanych do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2148) dokonaną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1912). Wycenę tych świadczeń opracowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowy sposób finansowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych pakietami oraz ostateczne wyceny pakietów i świadczeń zostały zaakceptowane przez Ministra Zdrowia oraz przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia do realizacji.

Zmiany finansowania świadczeń stomatologicznych wprowadzone w niniejszym zarządzeniu są pierwszym etapem zmian planowanych w odniesieniu do finansowania wszystkich stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Szacowany skutek finansowy zmian wprowadzonych w niniejszym zarządzeniu, wg szacunków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wyniesie ok. 410 mln zł rocznie, z zastrzeżeniem, że brak jest możliwości oszacowania skutków sumowania wyceny świadczeń.

1 § 2 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 105/2023/DSOZ z dnia 5 lipca 2023 r. (NFZ.2023.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2023 r.

2 § 8 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 105/2023/DSOZ z dnia 5 lipca 2023 r. (NFZ.2023.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2023 r.
3  § 17 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 105/2023/DSOZ z dnia 5 lipca 2023 r. (NFZ.2023.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2023 r.
4 Załącznik nr 1b zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 119/2023/DSOZ z dnia 8 sierpnia 2023 r. (NFZ.2023.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 sierpnia 2023 r.
5 Załącznik nr 1c zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 105/2023/DSOZ z dnia 5 lipca 2023 r. (NFZ.2023.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2023 r.
6 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 105/2023/DSOZ z dnia 5 lipca 2023 r. (NFZ.2023.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2023 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 119/2023/DSOZ z dnia 8 sierpnia 2023 r. (NFZ.2023.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 sierpnia 2023 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.