Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 5 i 2 w zw. z art. 331 ust. 1a i art. 336 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 40 i 66), w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Beata Adamczyk-Łabuda - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.