Ustalenie regulaminu pracy zdalnej ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2023.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia regulaminu pracy zdalnej ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 263 ust. 1 w zw. z art. 269 ust. 8 oraz art. 2721 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 oraz z 2022 r. poz. 2185) oraz art. 6720 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się Regulamin pracy zdalnej ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "regulaminem", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do zapewnienia stosowania regulaminu w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych.
§  3. 
Pracownicy wykonujący pracę zdalnie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  4. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP z 2021 r. poz. 248 oraz z 2022 r. poz. 1).
2. 
Tracą moc polecenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej wydane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
3. 
Tracą moc upoważnienia z dnia 14 września 2021 r. wydane na podstawie art. 3 ustawy, o której mowa w ust. 2.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin pracy zdalnej ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

I. 

Postanowienia ogólne

§  1. 
Regulamin pracy zdalnej ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady wykonywania pracy zdalnej, w szczególności:
1)
grupę pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
2)
tryb wnioskowania i uzgadniania pracy zdalnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
3)
zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, w tym ustalania ryczałtu, o którym mowa w art. 6724 § 4 Kodeksu pracy;
4)
zasady porozumiewania się pracownika wykonującego pracę zdalną z przełożonymi i pracodawcą, w tym, sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
5)
zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6)
zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7)
zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
8)
zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
§  2. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)
pracy zdalnej - rozumie się przez to pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
2)
pracodawcy - rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Urzędem", w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich wykonuje Prezes Urzędu;
3)
pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie na stanowisku eksperta, asesora albo aplikanta eksperckiego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo własności przemysłowej;
4)
pracowniku wykonującym pracę zdalną - rozumie się przez to pracownika, który wykonuje pracę całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
5)
komórce organizacyjnej - rozumie się przez to komórki wymienione w § 2 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 248);
6)
kierowniku komórki organizacyjnej - rozumie się przez to dyrektora, zastępcę dyrektora lub inną osobę wyznaczoną do kierowania pracami komórki organizacyjnej Urzędu;
7)
Kodeksie pracy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 oraz z 2023 r. poz. 240);
8)
Prawie własności przemysłowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 oraz z 2022 r. poz. 2185).

II. 

Tryb wnioskowania o pracę zdalną

§  3. 
1. 
Praca zdalna może być wykonywana, jeżeli pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
2. 
Uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem, że praca będzie wykonywana zdalnie może nastąpić na wniosek pracownika lub z inicjatywy kierownika komórki organizacyjnej.
§  4. 
1. 
Pracownik zainteresowany wykonywaniem pracy zdalnej składa do kierownika komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, wypełniony w części A wniosek o wykonywanie pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. 
Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wypełnia część B wniosku i przekazuje wniosek do dalszego opiniowania do komórki właściwej w sprawach kadrowych.
3. 
Po zaopiniowaniu wniosku przez komórkę właściwą w sprawach kadrowych Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez wnioskującego pracownika.
4. 
Komórka właściwa w sprawach kadrowych informuje zainteresowanego pracownika oraz kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony o decyzji pracodawcy, co pracownik, potwierdza podpisem na wniosku.
§  5. 
1. 
W przypadku inicjowania pracy zdalnej przez kierownika komórki organizacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do komórki właściwej w sprawach kadrowych wypełniony w części A i B wniosek o wykonywanie pracy zdalnej.
2. 
Przepisy § 4 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

III. 

Ryczałt

§  6. 
1. 
Pracownikowi za pracę zdalną przysługuje ryczałt w wysokości odpowiadającej sumie przewidywanych kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej obejmujący uśrednione koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.
2. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty:
a)
energii elektrycznej w wysokości 31,25 zł kwartalnie,
b)
usługi telefonii komórkowej w wysokości 32,50 zł kwartalnie, pracownikom, którzy korzystają przy wykonywaniu pracy zdalnej z prywatnego telefonu,
c)
usługi internetu w wysokości 41,25 zł kwartalnie, pracownikom, którzy korzystają w pracy zdalnej z prywatnego łącza internetowego.
3. 
Koszty, o których mowa w ust. 2 obejmują pracę zdalną wykonywaną w pełnym wymiarze czasu pracy i ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu w zależności od wymiaru czasu pracy wykonywanej zdalnie.
4. 
Biuro Finansowo-Księgowe wypłaca ryczałt pracownikom wykonującym pracę zdalną raz na kwartał w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału wykonywania pracy zdalnej na rachunek bankowy pracownika wskazany do wypłaty wynagrodzenia.

IV. 

Warunki wykonywania pracy zdalnej

§  7. 
1. 
Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika.
2. 
Miejsce wykonywania pracy zdalnej musi się znajdować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
1. 
Pracownik wykonujący pracę zdalną zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy wykonuje pracę zdalną w wymiarze nie większym niż:
1)
2 dni tygodniowo, jeżeli zajmuje stanowisko eksperta albo asesora;
2)
1 dzień tygodniowo, jeżeli zajmuje stanowisko aplikanta eksperckiego.
2. 
W pozostałe dni pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w siedzibie Urzędu.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z art. 6719 § 6 Kodeksu pracy, pracodawca po zaopiniowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej może wyrazić zgodę na większy wymiar pracy zdalnej.
§  9. 
Pracownik w czasie wykonywania pracy zdalnej jest zobowiązany, w szczególności do:
1)
bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy przełożonemu;
2)
bieżącego komunikowania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą służbowej poczty elektronicznej oraz telefonu;
3)
bieżącego realizowania spraw;
4)
ewidencjonowania wszystkich zdarzeń dotyczących swojego czasu pracy, w tym wyjść służbowych i prywatnych, odpracowania wyjść prywatnych, godzin nadliczbowych, urlopów i innych nieobecności na zasadach określonych w regulaminie pracy Urzędu;
5)
ochrony tajemnic pracodawcy, w tym zabezpieczenia informacji objętych ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
6)
potwierdzania obecności w pracy poprzez funkcjonalność eBramQa RCP w Portalu pracownika;
7)
pozostawania w dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy w ramach obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy albo harmonogramu czasu pracy lub w ramach godzin poza harmonogramowych wykonywanych na polecenie lub za zgodą przełożonego;
8)
przestrzegania obowiązujących norm i rozkładu czasu pracy, w tym przedziału godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy;
9)
wykonywania pracy zdalnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego;
10)
terminowego realizowania zadań, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
11)
uniemożliwienia dostępu osób nieuprawnionych do komputera podczas wykonywania pracy zdalnej, telefonu komórkowego oraz innych urządzeń informatycznych, przy pomocy których wykonywana jest praca zdalna;
12)
wykorzystywania czasu pracy podczas pracy zdalnej wyłącznie na wykonywanie obowiązków służbowych;
13)
wykorzystywania sprzętów służbowych uzyskanych od pracodawcy wyłącznie do użytku służbowego;
14)
zawiadomienia niezwłocznie przełożonego o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy zdalnej.
§  10. 
1. 
W tym samym dniu pracy pracownik nie może łączyć pracy zdalnej z pracą stacjonarną w siedzibie Urzędu, z wyłączeniem sytuacji wystąpienia awarii sprzętu lub innej przyczyny skutkującej brakiem możliwości wykonywania pracy zdalnej, niemożliwej do usunięcia niezwłocznie.
2. 
W przypadku awarii technicznej sprzętu wykorzystywanego do wykonywania pracy zdalnej (np. awaria komputera, telefonu, łącza internetowego), pracownik informuje o zaistniałym problemie bezpośredniego przełożonego. Po usunięciu awarii pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia pracy i poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu w tym dniu pracownik, najpóźniej kolejnego dnia, wraca do wykonywania pracy stacjonarnie.
§  11. 
1. 
Pracownik wykorzystuje do wykonywania pracy zdalnej sprzęt stanowiący własność Urzędu, przekazany do używania na podstawie protokołu przekazania sprzętu do pracy poza siedzibą Urzędu.
2. 
Pracownik obowiązany jest:
1)
używać sprzętu wyłącznie w celu wykonywania pracy zdalnej;
2)
chronić sprzęt przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą;
3)
zabezpieczać przetwarzane dane przed dostępem osób trzecich;
4)
przestrzegać przepisów wewnętrznych pracodawcy dotyczących zasad użytkowania sprzętu;
5)
na żądanie pracodawcy niezwłocznie zwrócić sprzęt.
3. 
Szczegółowe zasady i obowiązki pracownika w związku z używaniem sprzętu służbowego do pracy zdalnej określa Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
4. 
Urząd zapewnia instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych przekazanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną, a także zapewnia szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.
5. 
Pracownik wykonujący pracę zdalną zgłasza problemy związane z wykonywaniem pracy zdalnej za pośrednictwem systemu ServiceDesk lub e-mailem na adres: servicedesk@uprp.gov.pl lub telefonicznie pod nr 22 579 03 00.
6. 
Pracodawca nie ma obowiązku transportu sprzętu służbowego. Pracownik jest zobowiązany do zapewnienia własnego transportu, z zachowaniem dbałości o powierzony sprzęt służbowy.
§  12. 
1. 
Pracodawca może odwołać wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika i przywrócić poprzednie warunki wykonywania pracy.
2. 
Pracownik wykonujący pracę zdalną może wystąpić z wiążącym wnioskiem do pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
3. 
Odwołanie wykonywania pracy zdalnej oraz wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy zawiera proponowany termin powrotu pracownika do wykonywania pracy w siedzibie Urzędu, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. 
Jeśli pracodawca i pracownik wykonujący pracę zdalną nie osiągną porozumienia co do terminu, powrót do wykonywania pracy w siedzibie Urzędu następuje w następnym dniu roboczym po upływie 30 dni od otrzymania wniosku.

V. 

Kontrola wykonywania pracy zdalnej

§  13. 
1. 
Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, w szczególności kontrolę trzeźwości, a także kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.
2. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika, w tym w formule zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem.
3. 
Sposób przeprowadzenia kontroli w formule zdalnej polega w szczególności na udostępnieniu przez pracownika obrazu z kamery (np. laptopa) obejmującego jego wizerunek oraz przestrzeń stanowiska pracy zdalnej. W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie prawidłowości udostępnionego obrazu zespół kontrolny, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
4. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza zespół kontrolny, w skład którego wchodzi jako przewodniczący kierownik komórki organizacyjnej lub bezpośredni przełożony pracownika oraz stosownie do przedmiotu kontroli, wskazany przez kierownika komórki organizacyjnej inny pracownik tej komórki, pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub inspektor ochrony danych.
5. 
Przewodniczący zespołu kontrolnego, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest uzgodnić z pracownikiem wykonującym pracę zdalną sposób i termin przeprowadzenia kontroli. W przypadku braku porozumienia termin kontroli wyznacza się w kolejnym dniu wykonywania przez pracownika pracy zdalnej.
6. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy zwłoka mogłaby zagrozić bezpieczeństwu pracownika albo bezpieczeństwu informacji, kontrolę przeprowadza się niezwłocznie.
7. 
Pracownik wykonujący pracę zdalną w celu realizacji przedmiotu kontroli zobowiązany jest udzielać niezbędnych informacji oraz wskazać i udostępnić zespołowi kontrolnemu, o którym mowa w ust. 4, stanowisko pracy zdalnej.
8. 
Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
9. 
Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych przewodniczący zespołu kontrolnego dokumentuje w notatce służbowej podpisanej przez wszystkich członków zespołu. Notatkę wraz z wnioskami przedkłada się do zapoznania i akceptacji pracodawcy.
10. 
Jeżeli w trakcie kontroli pracy zdalnej, o której mowa w ust. 1, zespół kontrolny stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, kierownik komórki organizacyjnej zobowiązuje pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo występuje do pracodawcy z wnioskiem o cofnięcie zgody na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej stosuje się przepisy § 12.
§  14. 
1. 
Inspektor ochrony danych (IOD) zapoznaje pracownika przed podjęciem przez niego pracy zdalnej z zasadami ochrony danych przy pracy zdalnej.
2. 
Pracownik potwierdza na piśmie fakt zapoznania się z zasadami ochrony danych.
§  15. 
Pracownik właściwy w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy zapoznaje pracownika z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

VI. 

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

§  16. 
1. 
Pracodawca lub upoważniony kierownik komórki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej:
1)
w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
2)
w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w siedzibie Urzędu nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.
2. 
Pracownik, przed wydaniem polecenia pracy zdalnej składa oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. 
Pracownik wykonuje pracę zdalną, o której mowa w ust. 1 na podstawie polecenia pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. 
Pracodawca lub upoważniony kierownik komórki organizacyjnej w każdym czasie może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.

VII. 

Praca zdalna wykonywana okazjonalnie

§  17. 
1. 
Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym na wniosek pracownika złożony w postaci elektronicznej w Portalu pracownika.
2. 
Wniosek o udzielenie dnia lub dni pracy na wykonywanie pracy zdalnej, o której mowa w ust. 1, może być złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym wnioskowany dzień pracy zdalnej.
3. 
Wniosek o udzielenie dnia lub dni pracy na wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie akceptuje bezpośredni przełożony, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej.
4. 
W przypadku braku akceptacji lub zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, pracownik zobowiązany jest w dniu lub dniach, które obejmował wniosek, świadczyć pracę w siedzibie pracodawcy.

VIII. 

Przepisy przejściowe i końcowe

§  18. 
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu pracy Urzędu, Kodeksu pracy oraz Prawa własności przemysłowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE

grafika

Załącznik Nr  1

WNIOSEK O WYKONYWANIE PRACY ZDALNEJ

Załącznik Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr  3

Polecenie wykonywania pracy zdalnej