Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 kwietnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 12 w pkt 6 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zatwierdzania programów szkolenia osób, o których mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;";

2)
w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 16 w ust. 2 w pkt 8 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zatwierdzania programów szkolenia osób, o których mowa w art. 53 ust. 5 Pgg oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;";

3)
w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 14 w pkt 7 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zatwierdzania programów szkolenia osób, o których mowa w art. 53 ust. 5 Pgg oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;";

4)
w załączniku nr 4 do zarządzenia w § 14 w pkt 6 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zatwierdzania programów szkolenia osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;";

5)
w załączniku nr 6 do zarządzenia w § 14 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) zatwierdzania programów szkolenia osób, o których mowa w art. 53 ust. 5 Pgg oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.