Skład komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2023.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2023 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie składu komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. poz. 567) ogłasza się, że:
1)
w skład komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów z dniem 10 marca 2023 r. zostali powołani:
a)
dr hab. Jacek Friedrich,
b)
Maciej Kluss;
2)
skład komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów stanowią:
a)
dr Robert Domżał,
b)
Paweł Olaf Jaskanis - Przewodniczący Komisji,
c)
dr Tomasz Kranz,
d)
Marzena Mazur,
f)
dr hab. Jacek Friedrich,
g)
dr Violetta Rezler-Wasielewska,
h)
Jarosław Suchan,
i)
prof. dr hab. Andrzej Maria Szczerski,
j)
Anna Wende-Surmiak,
k)
Maciej Kluss.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).