Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 listopada 1984 r.
w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych. *

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288), art. 18 ust. 1, art. 19 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176 i Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
 
1.
Osoby krajowe fizyczne mogą posiadać rachunki bankowe "A" prowadzone w walutach wymienialnych.
2.
Rachunki "A" mogą być otwierane i prowadzone przez krajowe banki dewizowe jako rachunki płatne na każde żądanie i rachunki terminowe.
3.
(skreślony).
1. 2
Na rachunki "A" mogą być wpłacane waluty wymienialne określone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
2. 3
Rachunki "A" prowadzi się w jednej z następujących walut wymienialnych, wybranej przez posiadacza rachunku: dolary USA, marki RFN, franki szwajcarskie, funty angielskie, franki francuskie, zwanej dalej "walutą rachunku".
3.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może rozszerzyć wykaz walut wymienionych w ust. 2 o inne waluty wymienialne.
Na rachunki "A" mogą być wpłacane waluty wymienialne bez potrzeby udokumentowania bankowi tytułu wejścia w ich posiadanie:
1)
w gotówce,
2)
pochodzące z realizacji przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych,
3)
pochodzące z odsprzedaży bankowi złota w postaci sztab i monet.
Na rachunki "A" nie mogą być wpłacane zagraniczne emerytury, renty i świadczenia o charakterze rentowym, a także otrzymane z zagranicy waluty wymienialne z tytułu prowadzonej w kraju działalności zarobkowej, z wyjątkiem walut dopuszczonych do wpłaty na rachunki "A" na podstawie odrębnych zezwoleń dewizowych.
Rachunki "A" mogą być otwarte i prowadzone, jeżeli wkład wynosi co najmniej:
1)
10 dolarów USA - w odniesieniu do rachunków "A" i "N" płatnych na każde żądanie,
2)
100 dolarów USA - w odniesieniu do rachunków terminowych "A"

lub równowartość tych kwot w innych walutach wymienialnych.

Z rachunków "A" posiadacz rachunku może podejmować w kraju wypłaty w walutach wymienialnych albo w innych walutach obcych, określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych.
1.
Z rachunku "A" oprócz wypłat określonych w § 6 mogą być dokonywane:
1)
przelewy tytułem darowizny na rachunki "A" osób krajowych członków najbliższej rodziny,
2)
przekazy za granicę na pokrycie kosztów podróży i pobytu posiadacza rachunku oraz członków jego najbliższej rodziny oraz na zakup towarów i usług za granicą,
3)
przekazy na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku lub członków jego najbliższej rodziny w organizacjach za granicą, jeżeli przystąpienie do tych organizacji nastąpiło z zachowaniem polskich przepisów,
4)
przelewy na zakup towarów i usług w eksporcie wewnętrznym,
5) 8
przekazy na rachunki "A" dokonywane między posiadaczami tych rachunków w czasie ich zatrudnienia za granicą.
2.
Waluty obce podjęte z rachunku "A" posiadacz rachunku oraz członkowie jego najbliższej rodziny mogą wywozić za granicę z prawem wydatkowania na pokrycie kosztów podróży i pobytu oraz na zakup towarów i usług za granicą.
3.
Bank prowadzący rachunek walutowy stwierdza uprawnienia do wywozu za granicę walut obcych w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową.
(skreślony).
Przepisy § 7 stosuje się również do zleceń posiadaczy rachunków przebywających czasowo za granicą.
Wypłaty z rachunków "A" mogą być dokonywane w gotówce lub w formie przelewów, przekazów, czeków albo w innej formie uzgodnionej między bankiem a posiadaczem rachunku.
Przy wpłatach na rachunki "A" i wypłatach z tych rachunków, dokonywanych w innej walucie obcej niż waluta rachunku, oraz przy zmianie waluty rachunku stosuje się odpowiednio kursy walut obcych, ustalone przez Narodowy Bank Polski dla kupna i sprzedaży tych walut.
Wypłaty z rachunków "A" na inne cele niż określone w zarządzeniu mogą być dokonywane po uzyskaniu odrębnego zezwolenia dewizowego.
 
1.
Wkłady na rachunkach "A" są oprocentowane, w zależności od waluty rachunku, w następującej wysokości w stosunku rocznym:
1)
dla rachunków w dolarach USA, funtach angielskich i frankach francuskich:
a)
4% dla rachunków płatnych na żądanie,
b)
8% dla rachunków terminowych 12-miesięcznych,
c)
9% dla rachunków terminowych 24-miesięcznych,
d)
10% dla rachunków terminowych 36-miesięcznych,
2)
dla rachunków w markach RFN i frankach szwajcarskich:
a)
3% dla rachunków płatnych na żądanie,
b)
7% dla rachunków terminowych 12-miesięcznych,
c)
8% dla rachunków terminowych 24-miesięcznych,
d)
9% dla rachunków terminowych 36-miesięcznych.
2. 15
(skreślony).
 
1.
Odsetki od wkładów na rachunkach "A" dolicza się w walucie rachunku.
2.
Odsetki od wkładów na rachunkach "A" płatnych na żądanie bank prowadzący rachunek dolicza raz w roku w terminie ustalonym przez bank, a od wkładów terminowych na rachunkach "A" - z upływem terminu wkładu.
3.
Jeżeli wkład terminowy na rachunku "A" nie zostanie podjęty w dniu następnym po upływie okresu zadeklarowanego w umowie, umowę rachunku terminowego uważa się za zawartą na kolejny taki sam okres, na obowiązujących w tym dniu warunkach dotyczących oprocentowania wkładów.
4.
W razie naruszenia umowy rachunku terminowego "A" przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, cały wkład podlega oprocentowaniu za bieżący okres umowy w wysokości 2% w stosunku rocznym.
5.
Nie stanowią naruszenia umowy rachunku terminowego "A":
1)
wypłata w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych oraz dokonanie przelewu na zakup towarów w polskich przedsiębiorstwach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za waluty wymienialne i bony towarowe Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
2)
wypłata części lub całości odsetek należnych za ostatni okres obrachunkowy,
3)
przeniesienie całego wkładu na nowy rachunek terminowy o dłuższym terminie przechowywania wkładów, otwarty w tym samym banku,
4)
przeniesienie całego wkładu na nowy rachunek otwarty w tym samym banku dla członka najbliższej rodziny posiadacza rachunku i prowadzony na dotychczasowych warunkach umowy,
5)
wypłaty z tytułu: spadku lub zapisu, dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci oraz zwrotu kosztów pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku,
6)
przeniesienie całego wkładu na nowy rachunek otwarty w innej jednostce tego samego banku i prowadzony na dotychczasowych warunkach umowy,
7)
wypłata, za zezwoleniem dewizowym, w razie wyjazdu posiadacza rachunku za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jeżeli cały wkład zostanie przeniesiony na rachunek bankowy osoby zagranicznej, o takim samym okresie obrachunkowym lub dłuższym, prowadzony w tym samym banku.
6.
W razie podjęcia należnych za ostatni okres odsetek w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., wypłacone odsetki podwyższa się o 10%.
W razie przejścia wkładu na rachunku "A" w drodze spadku lub zapisu na osobę krajową fizyczną, może ona rozporządzać tym wkładem jak spadkodawca. Rozporządzenie wkładem następuje po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub zapisu oraz zaświadczenia urzędu skarbowego, stwierdzającego uiszczenie podatku od spadków i darowizn lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy.
W razie wyjazdu posiadacza rachunku "A" za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu wkładu na rachunku "A" na osobę zagraniczną, rozporządzenie tym wkładem wymaga odrębnego zezwolenia dewizowego.
Rachunki "A" otwarte przed wejściem w życie zarządzenia prowadzi się nadal na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 29, poz. 163 i z 1981 r. Nr 13, poz. 101),
2)
zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi (Monitor Polski Nr 33, poz. 297),
3)
zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1982 r. w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 213),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych (Monitor Polski Nr 28, poz. 154).
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1985 r.
2.
Z dniem 1 stycznia 1985 r. uchyla się ograniczenia w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych osób krajowych fizycznych, utrzymane na okres przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego przez art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176 i Nr 71, poz. 318).
* Z dniem 15 marca 1989 r. pozostają w mocy zezwolenia dewizowe udzielone na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz.U.83.63.288) w zakresie, w jakim uzyskanie zezwolenia dewizowego jest wymagane stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz.U.89.6.33) - zgodnie z art. 30 w związku z art. 33 ostatnio powołanej ustawy.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
6 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
8 § 7 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
9 § 8 skreślony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
10 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
11 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
12 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
13 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
14 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1987 r. (M.P.87.30.234) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1987 r.
15 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
16 § 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1987 r. (M.P.87.30.234) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.

17 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
18 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
19 § 17:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 22 września 1987 r. (M.P.87.30.234) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.