§ 6. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  6. 7
Z rachunków "A" posiadacz rachunku może podejmować w kraju wypłaty w walutach wymienialnych albo w innych walutach obcych, określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.