Wprowadzenie dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1982.24.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 4 października 1982 r.
w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 162 i z 1982 r. Nr 1, poz. 8) zarządza się, co następuje:
W razie wyjazdu za granicę posiadacza rachunku lub członka najbliższej rodziny podwyższa się z 300 do 1.000 rubli kwotę, którą na podstawie § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 162 i z 1982 r. Nr 1, poz. 8) może podjąć posiadacz rachunku lub z jego upoważnienia członek najbliższej rodziny.
Posiadacz rachunku walutowego - osoba fizyczna oraz upoważnieni przez niego członkowie najbliższej rodziny - krajowcy dewizowi mogą podejmować przy wyjeździe za granicę na pobyt czasowy lub przekazywać drogą bankową z rachunku walutowego prowadzonego w Narodowym Banku Polskim, Banku Handlowym w Warszawie S.A. lub banku Polska Kasa Opieki S.A. kwoty przekraczające równowartość 400 $ USA lub 1.000 rubli na następujące rodzaje wydatków:
1)
w razie wyjazdu za granicę na dłuższy pobyt czasowy - na koszty pobytu,
2)
na zakup leków, protez, aparatów słuchowych, aparatów ortopedycznych,
3)
na opłacenie kosztów zabiegów lekarskich, operacji, leczenia pooperacyjnego i sanatoriów,
4)
na zakup surowców, części zamiennych, narzędzi i maszyn, niezbędnych do prowadzenia działalności rzemieślniczej, naukowej lub artystycznej,
5)
na wniesienie opłat z tytułu przynależności do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych oraz opłat związanych z udziałem w zagranicznych konferencjach, zjazdach, sympozjach, wystawach itp.
Wypłaty lub przekazy za granicę mogą być dokonywane przez bank prowadzący rachunek walutowy:
1)
na rzecz posiadacza rachunku oraz członków jego najbliższej rodziny z tytułów wymienionych w § 2 pkt 1-3 - do wysokości równowartości 1.000 $ USA lub 1.000 rubli z każdego tytułu, nie więcej niż do 3.000 $ USA lub 3.000 rubli łącznie, po odpowiednim uzasadnieniu przez posiadacza rachunku (dokumentami i oświadczeniami) konieczności podjęcia w celu wywozu za granicę kwot przekraczających równowartość 400 $ USA lub 1.000 rubli,
2)
na rzecz posiadacza rachunku oraz członków jego najbliższej rodziny z tytułu wymienionego w § 2 pkt 4 - do wysokości 3.000 $ USA lub 3.000 rubli, po odpowiednim uzasadnieniu dokumentami (zaświadczeniem właściwej izby rzemieślniczej, związku twórczego lub instytucji naukowej) i oświadczeniami o konieczności podjęcia w celu wywozu za granicę kwot przekraczających równowartość 400 $ USA lub 1.000 rubli,
3)
na przekaz za granicę, z pominięciem pośrednictwa przedsiębiorstw handlu zagranicznego, na zakup surowców, części zamiennych, narzędzi i maszyn na potrzeby własne rzemieślnika lub twórcy - do kwoty 5.000 $ USA lub 5.000 rubli na podstawie faktury pro forma lub rachunku nadesłanego z zagranicy, po potwierdzeniu przez właściwą izbę rzemieślniczą lub związek twórczy faktu prowadzenia działalności, dla której konieczne jest dokonanie zakupu za granicą,
4)
na rzecz posiadacza rachunku oraz członków jego najbliższej rodziny z tytułów wymienionych w § 2 pkt 5 - w wysokości wynikającej z odpowiednich dokumentów (pisma organizatorów imprezy i instytucji polskiej, potwierdzającego udział w imprezie, a w odniesieniu do składek - przynależność do odpowiedniej organizacji międzynarodowej lub stowarzyszenia).
Prezesi banków, o których mowa w § 2, mogą upoważnić dyrektorów oddziałów tych banków, prowadzących rachunki walutowe krajowców dewizowych - osób fizycznych, do akceptowana każdorazowej wypłaty (przekazu) przekraczającej kwotę 400 $ USA lub 1.000 rubli na osobę, w granicach określonych w § 3.
Wypłaty lub przekazy za granicę z tytułów innych niż określone w § 2 lub kwot wyższych niż określone w § 3 mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie indywidualnych zezwoleń dewizowych Narodowego Banku Polskiego.
1.
Zezwala się na dysponowanie bez ograniczeń środkami dewizowymi na rachunkach walutowych "A" i "S":
1)
pochodzącymi z odsetek od wkładów, które są należne począwszy od ostatniego okresu obrachunkowego,
2)
otrzymanymi z zagranicy po dniu 14 października 1982 r. albo wpłaconymi po tej dacie na rachunki walutowe.
2.
Dysponowanie środkami dewizowymi, o których mowa w ust. 1, przy wyjazdach za granicę na pobyt stały wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.