Wykonanie dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.29.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1981 r.
w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów. *

Na podstawie art. 33 pkt 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:
Rozliczenia pieniężne i obrót oszczędnościowy ludności odbywa się według następujących zasad:
1)
wszelkie płatności wynikające z zobowiązań pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa oraz innych jednostek gospodarki uspołecznionej dokonywane są bez ograniczeń według dotychczas obowiązujących przepisów;
2)
wpłaty na rachunki oszczędnościowe ludności przyjmowane są według dotychczasowych zasad bez ograniczeń;
3)
płatności, o których mowa w pkt 1, mogą być regulowane z rachunków oszczędnościowych ludności bez ograniczeń;
4)
wypłaty z rachunków oszczędnościowych nie mogą przekraczać kwoty 10.000 zł miesięcznie; wypłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych mogą przekroczyć tę kwotę do wysokości wpływów z tytułu przekazów wynagrodzenia, emerytur i rent;
5)
zawiesza się do odwołania realizację wypłat kwot pieniężnych z tytułu bonów oszczędnościowych na okaziciela, chyba że zostaną uimiennione; wypłaty kwot pieniężnych z tytułu bonów imiennych realizuje się zgodnie z zasadą ustaloną dla rachunków oszczędnościowych w pkt 4;
6)
wypłaty z rachunków oszczędnościowych na koszty pogrzebu dokonywane są według dotychczasowych zasad; w innych szczególnych, udokumentowanych wypadkach losowych wysokość jednorazowej wypłaty ustala kierownik placówki bankowej.
1.
Obsługa rachunków bankowych jednostek gospodarki nie uspołecznionej odbywa się według następujących zasad:
1)
obrót bezgotówkowy na rachunkach bankowych dokonywany jest według dotychczasowych zasad bez ograniczeń;
2)
z rachunków bankowych mogą być dokonywane wypłaty w gotówce na pokrycie wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych u posiadaczy tych rachunków do wysokości należnej w danym miesiącu na podstawie przedstawionej listy płac i na własne potrzeby do wysokości 15.000 zł; gotówka niezbędna na zakup surowców, materiałów, półfabrykatów i narzędzi do wysokości zapewniającej ciągłość produkcji i usług może być wypłacana za zgodą kierownika placówki bankowej na podstawie złożonego przez posiadacza rachunku oświadczenia uzasadniającego konieczność dokonania zakupu;
3)
zasada, o której mowa w pkt 2, dotyczy również wszelkich rachunków oszczędnościowych osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
 
1.
Obsługa rachunków walutowych ludności oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej (krajowców dewizowych) odbywa się według następujących zasad:
1)
wszelkie wpłaty w walutach obcych przyjmuje się na rachunki walutowe według dotychczasowych zasad bez ograniczeń;
2)
zawiesza się do odwołania wypłaty gotówkowe, wykonywanie przekazów i innych zleceń, za granicę w walutach obcych;
3)
utrzymuje się dotychczasowe zasady wypłat w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz odprzedaży walut obcych za złote polskie;
4)
obsługa rachunków eksportu wewnętrznego dokonywana jest według dotychczasowych zasad;
5)
w razie wyjazdu za granicę posiadacza rachunku lub członka najbliższej rodziny na podstawie wymaganego zezwolenia posiadacz rachunku walutowego może podjąć, w zależności od kraju podróży, kwotę o równowartości do 400 $ lub 300 rubli na osobę, a także środki na pokrycie niezbędnych kosztów przejazdów.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1)
przekazów na zakup towarów za granicą, dokonywany za pośrednictwem właściwych przedsiębiorstw handlu zagranicznego,
2)
przekazów na pokrycie kosztów leczenia, na zakup leków, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (protezy, okulary, aparaty słuchowe itp.), literatury fachowej oraz składek z tytułu przynależności do międzynarodowych stowarzyszeń naukowych; przekazy te mogą być dokonywane na podstawie odpowiednio udokumentowanych wniosków (recepty, rachunki pro forma itp.).
Obsługa rachunków walutowych cudzoziemców dewizowych dokonywana jest według dotychczasowych zasad.
1.
Zawiesza się udzielanie i realizację kredytów dla ludności i jednostek gospodarki nie uspołecznionej do odwołania. Wydane przed dniem 13 grudnia 1981 r. czeki kredytowe dla młodych małżeństw zachowują swą ważność i są realizowane według dotychczasowych zasad.
2.
Ogranicza się wypłaty dla pracowniczych i koleżeńskich kas zapomogowo-pożyczkowych do 10.000 zł na jednego pożyczkobiorcę. Ograniczenie to nie dotyczy zapomóg losowych wypłacanych przez te kasy.
3.
Minister Finansów i Prezes Narodowego Banku Polskiego mogą wprowadzić odstępstwa od postanowień ust. 1.
Dotychczasowe zasady rozliczeń zagranicznych z tytułu obrotów handlowych i usługowych, a także operacji bankowych z zagranicą pozostają bez zmian.
Upoważnia się Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do stopniowego znoszenia ograniczeń określonych w rozporządzeniu w miarę powstawania warunków uzasadniających podejmowanie takich działań.
W dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. zawiesza się obsługę bankową oraz obsługę rachunków oszczędnościowych w ajencjach powszechnych kas oszczędności i urzędach pocztowych, z wyjątkiem przyjmowania utargów sklepowych i dokonywania wypłat z tytułu skupu produktów rolnych i wypłat wynagrodzeń dla zakładów pracy.
Utrzymuje się w mocy podwyższone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych od dnia 1 stycznia 1982 r. Państwo gwarantuje nienaruszalność wkładów zarówno złotówkowych, jak i dewizowych i ich pełną wypłacalność z odsetkami po uzyskaniu stabilizacji sytuacji w kraju.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego.
* Z dniem 1 lutego 1982 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie ograniczeń dotyczących rozliczeń pieniężnych ludności i obrotu oszczędnościowego, wynikających z § 1 i § 2, zgodnie z § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie uchylenia ograniczeń w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego (M.P.82.5.30).

Z dniem 31 grudnia 1982 r. nin. rozporządzenie zachowuje moc w zakresie przepisów dotyczących ograniczenia w swobodzie dysponowania środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego (Dz.U.83.2.11).

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1982 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1982 r.