§ 13. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  13. 14
 
1.
Wkłady na rachunkach "A" są oprocentowane, w zależności od waluty rachunku, w następującej wysokości w stosunku rocznym:
1)
dla rachunków w dolarach USA, funtach angielskich i frankach francuskich:
a)
4% dla rachunków płatnych na żądanie,
b)
8% dla rachunków terminowych 12-miesięcznych,
c)
9% dla rachunków terminowych 24-miesięcznych,
d)
10% dla rachunków terminowych 36-miesięcznych,
2)
dla rachunków w markach RFN i frankach szwajcarskich:
a)
3% dla rachunków płatnych na żądanie,
b)
7% dla rachunków terminowych 12-miesięcznych,
c)
8% dla rachunków terminowych 24-miesięcznych,
d)
9% dla rachunków terminowych 36-miesięcznych.
2. 15
(skreślony).
14 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1987 r. (M.P.87.30.234) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1987 r.
15 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.