§ 2. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  2.
1. 2
Na rachunki "A" mogą być wpłacane waluty wymienialne określone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
2. 3
Rachunki "A" prowadzi się w jednej z następujących walut wymienialnych, wybranej przez posiadacza rachunku: dolary USA, marki RFN, franki szwajcarskie, funty angielskie, franki francuskie, zwanej dalej "walutą rachunku".
3.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może rozszerzyć wykaz walut wymienionych w ust. 2 o inne waluty wymienialne.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.