Zm.: zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1987.30.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 22 września 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) oraz art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1984 r. w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 27, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 2:
a)
w pkt 7 po wyrazach "zespół adwokacki" dodaje się wyrazy "lub adwokata wykonującego zawód indywidualnie",
b)
dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) pochodzące z wykupu certyfikatów depozytowych, jeżeli wykup nastąpił po upływie 12 miesięcy od daty ich wydania, oraz z realizacji odsetek od wkładów potwierdzanych certyfikatami",

2)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wkłady pozostające na rachunku "N" przez okres jednego roku od daty wpłaty oraz naliczone od nich odsetki mogą być przekazane na własny rachunek "A" lub tytułem darowizny na rachunek "A" członka najbliższej rodziny posiadacza rachunku.",

3)
§ 13 i 14 otrzymują brzmienie:

"§ 13. 1. Wkłady na rachunkach "A" są oprocentowane, w zależności od waluty rachunku, w następującej wysokości w stosunku rocznym:

1) dla rachunków w dolarach USA, funtach angielskich i frankach francuskich:

a) 4% dla rachunków płatnych na żądanie,

b) 8% dla rachunków terminowych 12-miesięcznych,

c) 9% dla rachunków terminowych 24-miesięcznych,

d) 10% dla rachunków terminowych 36-miesięcznych,

2) dla rachunków w markach RFN i frankach szwajcarskich:

a) 3% dla rachunków płatnych na żądanie,

b) 7% dla rachunków terminowych 12-miesięcznych,

c) 8% dla rachunków terminowych 24-miesięcznych,

d) 9% dla rachunków terminowych 36-miesięcznych.

2. Wkłady na rachunkach "N" są oprocentowane w zależności od waluty rachunku w następującej wysokości w stosunku rocznym:

1) dla rachunków w dolarach USA, funtach angielskich i frankach francuskich - 3%,

2) dla rachunków w markach RFN i frankach szwajcarskich - 2%.

§ 14. 1. Odsetki od wkładów na rachunkach "A" i "N" dolicza się w walucie rachunku.

2. Odsetki od wkładów na rachunkach "A" i "N" płatnych na żądanie bank prowadzący rachunek dolicza raz w roku w terminie ustalonym przez bank, a od wkładów terminowych na rachunkach "A" - z upływem terminu wkładu.

3. Jeżeli wkład terminowy na rachunku "A" nie zostanie podjęty w dniu następnym po upływie okresu zadeklarowanego w umowie, umowę rachunku terminowego uważa się za zawartą na kolejny taki sam okres, na obowiązujących w tym dniu warunkach dotyczących oprocentowania wkładów.

4. W razie naruszenia umowy rachunku terminowego "A" przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, cały wkład podlega oprocentowaniu za bieżący okres umowy w wysokości 2% w stosunku rocznym.

5. Nie stanowią naruszenia umowy rachunku terminowego "A":

1) wypłata w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych oraz dokonanie przelewu na zakup towarów w polskich przedsiębiorstwach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za waluty wymienialne i bony towarowe Banku Polska Kasa Opieki S.A.,

2) wypłata części lub całości odsetek należnych za ostatni okres obrachunkowy,

3) przeniesienie całego wkładu na nowy rachunek terminowy o dłuższym terminie przechowywania wkładów, otwarty w tym samym banku,

4) przeniesienie całego wkładu na nowy rachunek otwarty w tym samym banku dla członka najbliższej rodziny posiadacza rachunku i prowadzony na dotychczasowych warunkach umowy,

5) wypłaty z tytułu: spadku lub zapisu, dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci oraz zwrotu kosztów pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku,

6) przeniesienie całego wkładu na nowy rachunek otwarty w innej jednostce tego samego banku i prowadzony na dotychczasowych warunkach umowy,

7) wypłata, za zezwoleniem dewizowym, w razie wyjazdu posiadacza rachunku za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jeżeli cały wkład zostanie przeniesiony na rachunek bankowy osoby zagranicznej, o takim samym okresie obrachunkowym lub dłuższym, prowadzony w tym samym banku.

6. W razie podjęcia należnych za ostatni okres odsetek w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., wypłacone odsetki podwyższa się o 10%",

4)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Rachunki "A" i "N" otwarte przed wejściem w życie zarządzenia prowadzi się nadal na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu."

Oprocentowanie wkładów na rachunkach terminowych, otwartych przed wejściem w życie zarządzenia, nie ulega zmianie do dnia upływu terminu umowy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1987 r.