§ 16. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  16. 18
W razie wyjazdu posiadacza rachunku "A" za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu wkładu na rachunku "A" na osobę zagraniczną, rozporządzenie tym wkładem wymaga odrębnego zezwolenia dewizowego.
18 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.